Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl / Mental Health First Aid - Welsh

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl / Mental Health First Aid - Welsh

Actions and Detail Panel

Postponed

Date and time

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended

Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 01.07.22 + 11.07.22 + 18.07.22

About this event

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl / Mental Health First Aid - Welsh image

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Iaith y cwrs - Cymraeg / Language of Course - Welsh

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Bydd un person mewn pedwar yn profi rhyw fath o anhwylder iechyd meddwl mewn blwyddyn.  Mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) yn gallu helpu gwella bywydau. 

5 awr hunangyfeiriedig – 6.5 awr gweminar

Mae cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru yn dysgu oedolion sut i ddarparu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i 'gwsmeriaid', ffrindiau, teuluoedd a chyd-weithwyr a gellir ei gwblhau o gyfleustra eich cartref neu'ch swyddfa, heb fod angen teithio ac ar eich cyflymder eich hun drwy fodiwlau rhyngweithiol a gweminarau ar-lein.

Dyddiadau ac amseroedd

Cyflwyniad - Dydd Gwener 1af Gorffennaf 09.15- 10.15 (awr o hyd)

Hynan Gyfeiriedig - Cyflawni modiwl 1-3 ar lein erbyn 11eg Gorffennaf

Gweminar 1 - (Adolygu modiwl 1-3) - Dydd Llun 11eg Gorffennaf @09:15 - 12:45

Hunan Gyfeiriedig - Cyflawni modiwl 4-5 ar lein erbyn 18fed Gorffennaf

Gweminar 2 - (Adolygu modiwl 4-5) Dydd Llun 18fed Gorffennaf @09:15 - 12:45

Bydd y cwrs yn cael ei cynnal dros dau weminar gyda gwaith i wneud yn annibynnol rhwng y ddau sesiwn.

Nod: 

Nod y cwrs dau ddiwrnod yma yw i wella dealltwriaeth iechyd meddwl ac i helpu unigolion o fewn y diwydiannau creadigol i adnabod arwyddion a symptomau rhywun gyda anhwylderau iechyd meddwl.  Byddwn yn darparu deunydd ymarferol.  Noder nid yw cynnwys y cwrs wedi ei deilwra ar gyfer y diwydiant.

Amcanion: 

Nid yw'r cwrs yma yn eich hyfforddi i fod yn therapydd, cwnselydd neu berson proffesiynol iechyd meddwl ond bydd yn cynyddu eich hyder wrth weithio gydag oedolion sy'n agored i niwed.

Bydd yn eich dysgu sut i:

  • roi cymorth cychwynnol i rywun sy’n wynebu problemau iechyd meddwl
  • ymdrin â sefyllfa o argyfwng neu’r arwyddion cyntaf bod rhywun yn datblygu salwch meddwl
  • gyfeirio pobl at gymorth priodol.

Tystysgrif:

Bydd mynychwyr sy'n cwblhau'r ddau ddiwrnod llawn yn derbyn tystysgrif presenoldeb gan Training in Mind Cymru.    

Hyfforddwraig/Trainer - Bethan Roberts

Mae Bethan wedi bod yn hyfforddwr cymorth cyntaf iechyd meddwl ers 2008, ac mae hi 'n darparu cyrsiau i amrywiaeth o sefydliadau yn rheolaidd ar draws y sector cyhoeddus, preifat a thrydydd. Mae'n diwtor ar iechyd meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae wedi darparu hyfforddiant ar iechyd meddwl ar draws gwahanol adrannau'r gwasanaeth sifil ym Mhrydain. Mae Bethan hefyd yn dysgu ymwybyddiaeth ofalgar ac yn hyfforddwr ac athro ar gyfer canolfan ymchwil ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar Prifysgol Bangor

CULT CYMRU

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Save This Event

Event Saved