£20 – £60

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl(Cymraeg)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ystafell 2&3

1 Heol Y Gadeirlan

Caerdydd

Caerdydd

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description


Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl - 11eg a 12fed o Chwefror
Bydd un person mewn pedwar yn profi rhyw fath o anhwylder iechyd meddwl mewn blwyddyn. Mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) yn gallu helpu gwella bywydau.

Nod:

Nod y cwrs dau ddiwrnod yma yw i wella dealltwriaeth iechyd meddwl ac i helpu unigolion o fewn y diwydiannau creadigol i adnabod arwyddion a symptomau rhywun gyda anhwylderau iechyd meddwl. Byddwn yn darparu deunydd ymarferol. Noder nid yw cynnwys y cwrs wedi ei deilwra ar gyfer y diwydiant.

Amcanion:

Nid yw'r cwrs yma yn eich hyfforddi i fod yn therapydd, cwnselydd neu berson proffesiynol iechyd meddwl ond bydd yn cynyddu eich hyder wrth weithio gydag oedolion sy'n agored i niwed.

Bydd yn eich dysgu sut i:

  • roi cymorth cychwynnol i rywun sy’n gwynebu problemau iechyd meddwl
  • ymdrin â sefyllfa o argyfwng neu’r arwyddion cyntaf bod rhywun yn datblygu salwch meddwl
  • gyfeirio pobl at gymorth priodol.

Tystysgrif:

Bydd mynychwyr sy'n cwblhau'r ddau ddiwrnod llawn yn derbyn tystysgrif presenoldeb gan Training in Mind Cymru.

Hyfforddwyr: Siân Gale a Bethan Roberts

Mae Siân yn angerddol am cydraddoldeb ac yn cyn aelod o bwyllgor Cymru o Gomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac wedi rhedeg llinellau cymorth ar bynciau megis hunan laddiad, anhwylderau bwyta, PTSD ayyb. (Hyfforddwraig Cymwysedig)

Mae Bethan wedi bod yn hyfforddwr cymorth cyntaf iechyd meddwl ers 2008, ac mae hi ' n darparu cyrsiau i amrywiaeth o sefydliadau yn rheolaidd ar draws y sector cyhoeddus, preifat a thrydydd. Mae ' n diwtor ar iechyd meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae wedi darparu hyfforddiant ar iechyd meddwl ar draws gwahanol adrannau ' r gwasanaeth sifil ym Mhrydain. Mae Bethan hefyd yn dysgu ymwybyddiaeth ofalgar ac yn hyfforddwr ac athro ar gyfer canolfan ymchwil ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar Prifysgol BangorDarperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.
Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n canslo?

Bydd adegau pan fydd dirprwyon yn trefnu cyrsiau/digwyddiadau ac yna'n canfod nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Yn y sefyllfaoedd hyn gofynnwn i'r cynrychiolwyr ein hysbysu o'u hangen i ganslo cyn gynted ag y bo modd.

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei roi i gynrychiolwyr sy'n canslo o leiaf 2 wythnos cyn y cwrs/digwyddiad.

Ni fydd dirprwyon sy'n canslo o fewn y cyfnod o bythefnos yn gymwys i gael ad-daliad oni bai ein bod yn gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd ei le.

Beth sy'n digwydd pan fyddwn ni'n canslo?

Efallai y bydd adegau hefyd pan fydd angen i ni ganslo cwrs/digwyddiad.

Yn y sefyllfaoedd hyn byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i'r holl gynadleddwyr a archebwyd i'r cyrsiau/digwyddiadau hynny.


Os yw arian neu rhywbeth arall yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru e.e. incwm isel, newydd ddychwelyd i’r gwaith, iechyd, cyfrifoldebau gofal, rhesymau diwyllianol ayyb cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol

If money or something else is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses e.g. low income, new return to work, health, care responsibilities, cultural reasons etc please contact siwan@bectu.org.uk in order to discuss your needs confidentially
Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. Bydd data hefyd yn cael ei rannu â Hyfforddiant Mewn Meddwl a fydd yn dosbarthu'r tystysgrifau ar gyfer yr hyfforddiant.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Sian Gale - Rheolwr

Siwan Jones - CydlynuddShare with friends

Date and Time

Location

Ystafell 2&3

1 Heol Y Gadeirlan

Caerdydd

Caerdydd

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved