£40 – £120

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - First Aid At Work (Caerdydd/Cardiff)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

No Fit State Circus

Four Elms Road

Adamsdown

Caerdydd

CF24 1LE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

(Pris Masnachol - £269)

Iaith y cwrs = Saesneg

Cymeradwywyd y cwrs 3 diwrnod yma gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch o dan y Rheolau Iechyd a Diogelwch ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus i weithredu fel swyddogion cymorth cyntaf yn eu gweithle.

First Aid at Work

(Commercial Cost - £269)

Language of course = English

This three-day course is approved by the Health and Safety Executive under the Health and Safety Regulations for successful candidates to act as first-aiders in their workplace.

Mae'r cwrs hwn yn ddilys o 1 Hydref 2009 er mwyn cwrdd â'r safonau diwygiedig ar gyfer hyfforddiant cymorth cyntaf.

 • Blaenoriaethau Cymorth Cyntaf
 • Rheoli Digwyddiadau
 • Cynnal Bywyd Sylfaenol
 • Archwilio Claf
 • Anymwybyddiaeth
 • Rheoli Llif Gwaed
 • Torasgwrn
 • Anafiadau Llygaid
 • Dresins
 • Llosgiadau a Sgaldiadau
 • Afiechydon Cyffredin
 • Trawiadau ar y Galon
 • Cofnodi ac Adrodd
 • Rheoleiddio
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf

This course is valid from 1 October 2009 to meet the revised standards for first aid training.

 • First Aid Priorities
 • Managing Incidents
 • Basic Life Support
 • Examination of a Casualty
 • Unconsciousness
 • Control of Bleeding
 • Fractures
 • Eye Injuries
 • Dressings
 • Burns and Scalds
 • Common Illnesses
 • Heart Attacks
 • Recording and Reporting
 • Regulations
 • First Aid Kits

Mae'r cwrs yn cael ei redeg gan Barafeddyg Cofrestredig.

Bydd mynychwyr yn cael eu harchwilio yn annibynnol ar y prynhawn olaf o'r cwrs.

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus bydd ardystio yn ddilys am dair mlynedd.

The course is run by a State Registered Paramedic.

Participants are independently examined on the final afternoon of the course.

Upon successful completion certification is valid for three years.

Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. Bydd data hefyd yn cael ei rannu â Hyfforddiant Mewn Meddwl a fydd yn dosbarthu'r tystysgrifau ar gyfer yr hyfforddiant.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. Data will also be shared with Training in Mind who will issue the certificates for the training.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.


Siân Gale - Project Manager/ Rheolwr Prosiect
Siwan Jones - Cydlynydd Prosiect/ Project Co-ordinator
Share with friends

Date and Time

Location

No Fit State Circus

Four Elms Road

Adamsdown

Caerdydd

CF24 1LE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved