Donation

Cymru Anhysbys 2021 - digidol / Unknown Wales 2021 - digital

Actions and Detail Panel

Donation

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Ymunwch â ni am noson o sgyrsiau am fywyd gwyllt Cymru. / Join us for an evening of talks about Welsh wildlife.

About this event

* Scroll down for English

Ymunwch â ni am noson o sgyrsiau am fywyd gwyllt Cymru. Byddwn ni'n clywed sgyrsiau gan bobl o bob cwr o Gymru am eu gwaith yn astudio, cofnodi a diogelu byd natur, gyda chyfle am sesiwn gwestiwn ac ateb gyda'r siaradwyr ar y diwedd. A cofiwch am y cwis natur ar yr egwyl!

Byddwn ni'n dechrau'r noson gyda sgwrs am y technegau eDNA sy'n cael eu defnyddio i adnabod rhywogaethau ymledol a dan fygythiad. Sut mae hyn yn gweddnewid ein dulliau o fonitro a gwarchod ein hamgylchfyd?

Dysgwch am y corynod sy'n byw yng nghynefinoedd amrywiol Cymru. Mae rhywogaethau arctig-alpaidd yn byw o hyd yn ein mynyddoedd uchel, a chorynod ein harfordiroedd yn fwy cartrefol mewn hinsoddau cynhesach.

Byddwn ni'n dysgu sut gall creu cynefinoedd trefol neu isadeiledd gwyrdd helpu pobl a byd natur i ffynnu yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig.Pa mor dda ydych chi'n adnabod casgliadau hanes natur yr Amgueddfa?

Bydd ein sgyrsiau cyflym yn rhoi cyfle i chi ddysgu sut ydyn ni'n defnyddio delweddu digidol i'n helpu i rannu'r miliynau o sbesimenau hanes natur yng nghasgliad yr Amgueddfa yn well.

Cewch gip hefyd ar y casgliadau botaneg a'u defnydd, gan ganolbwyntio'n benodol ar blanhigion yr ucheldir. Byddwn hefyd yn datgelu'r diweddaraf am broject yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt o gyflwyno afancod i Gymru.

Digwyddiad digidol gyda'r nos fydd hwn, ac mae'r rhan fwyaf o'r sgyrsiau wedi eu recordio ymlaen llaw, gyda sesiwn gwestiynau fyw.

Mae’r digwyddiad yn fenter ar y cyd rhwng Amgueddfa Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru.

Rhaglen:Cymru Anhysbys – Unknown Wales 2021

6.30pm Croeso i Cymru Anhysbys 2021.

6.35pm Beth sydd mewn diferyn? Defnyddio DNA amgylcheddol i adnabod rhywogaethau ymledol a dan fygythiad yng Nghymru – Sofia Consuegra del Olmo, Prifysgol Abertawe.

6.55pm Sgwrs Sydyn: Drwy'r Drych: Dychmygu casgliadau Hanes Natur Amgueddfa Cymru – Jim Turner, Amgueddfa Cymru.

7.05pm Ysbrydoli cynefinoedd trefol, cysylltu pobl a bywyd gwyllt – Iwan Edwards, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.

7.30pm Egwyl a chwis.

7.45pm Fideo byr: Casgliadau botaneg Amgueddfa Cymru.

7.55pm Corynod prin a diddorol Cymru – Richard Gallon, COFNOD a Chymdeithas Arachnolegol Prydain.

8.15pm Sgwrs Sydyn: Afancod - Ddoe, Heddiw ac Yfory – Alicia Leow-Dyke, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt.

8.25pm Sylwadau i gloi.

Gwelwch yr Cymru Anhysbys 2021 - digidol am fwy o fanylion.

*************************************************************************************

Join us for an evening of talks about Welsh wildlife.

We’ll be hearing from people across Wales talk about their work studying, recording, and safeguarding our natural world.

There’ll be a chance to ask speakers questions at the end of their talks. And look out for the nature quiz during the break!

We start the evening with a talk on the eDNA techniques being used to detect invasive and threatened species. How is this revolutionising the way we monitor and protect our environment?

Find out about the spiders that make their home in the varied habitats of Wales. Our high mountains still retain arctic-alpine species, whereas our mild coasts have spiders more at home in warmer climates. We’ll find out how creating inspiring urban habitats, or green infrastructure, can help people and nature to thrive in the most deprived communities.

How well do you think you know the museum’s natural history collections? Amongst our quick-fire talks, find out how we’re using digital imaging to help us share the millions of natural history specimens in the Museum’s collections more widely.

Then delve into the botanical collections and how they’re used, with a special look at our upland plants. We’ll also get an update on introducing beavers to Wales in this Wildlife Trust project.

This is an online evening event, and most talks are pre-recorded with live question and answers.

This event is a collaboration between Amgueddfa Cymru-National Museum Wales and the Wildlife Trust for South and West Wales.

Programme:Cymru Anhysbys – Unknown Wales 2021

6.30pm. Welcome to Unknown Wales 2021

6.35pm. What is in a drop? Using environmental DNA to detect invasive and threatened species in Wales – Sofia Consuegra del Olmo, Swansea University.

6.55pm. Quick-fire talk: Through the Looking Glass: Imaging Amgueddfa Cymru’s Natural Science collections - Jim Turner, Amgueddfa Cymru.

7.05pm. Inspiring urban habitats, connecting people and wildlife - Iwan Edwards, North Wales Wildlife Trust.

7.30pm. Quiz and break.

7.45pm. Short video: The botany collections at Amgueddfa Cymru

7.55pm. The rare and interesting spider fauna of Wales - Richard Gallon, COFNOD & The British Arachnological Society.

8.15pm. Quick-fire talk: Beavers - Past, Present & Future - Alicia Leow-Dyke, The Wildlife Trust.

8.25pm. Closing remarks.

See Unknown Wales 2021 - digital for further details.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

Organiser of Cymru Anhysbys 2021 - digidol / Unknown Wales 2021 - digital

Save This Event

Event Saved