Free

Cymru Anhysbys Ddigidol 2020 | Digital Unknown Wales 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Noson i ddathlu natur yng Nghymru | An evening to celebrate nature in Wales

About this Event

Eleni bydd Cymru Anhysbys yn digwydd yn ddigidol!

Pleser yw cyhoeddi degfed digwyddiad Cymru Anhysbys, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru. Ymunwch â ni am noson o sgyrsiau am natur Cymru, yn enwedig natur anghyfarwydd a chudd.

Wrth i ni ddathlu’n pen-blwydd yn 10 oed, byddwn ni’n clywed neges arbennig gan y naturiaethwr Iolo Williams. Cadeirydd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, Roger Thomas, fydd wedyn yn gofyn sut mae cadw Homo sapiens oddi ar Restr Goch yr IUCN a beth sydd wedi digwydd i natur dros y ddegawd ddiwethaf.

Byddwn ni’n ymweld â chorsydd Sir Gâr gyda Swyddog Bioamrywiaeth y sir, Isobel Macho, ac yn clywed canlyniadau project malwod dŵr croyw Codi i’r Wyneb gan Ben Rowson a Harry Powell o Amgueddfa Cymru.

Bydd cyfle hefyd i fwynhau sgyrsiau byr gan wyddonwyr amgueddfa sy’n gweithio ar ein casgliadau gwyddorau natur a chael cyfle i holi cwestiynau am eu gwaith.

GWYBODAETH PWYSIG:

- Mae’r digwyddiad yma yn addas i oedolion.

- Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael. Mae’r tocynnau am ddim ac mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.

- Bydd ein cyflwynydd yn ddwyieithog, a fydd yr holl ddeunyddiau a gweithgareddau ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Cynhelir y sgyrsiau hyn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gwrndo yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

- Cynhelir y sgyrisau ar Zoom. Bydd mwy o wybodaeth am sut i ymuno â’r webinar zoom ar gael cyn y digwyddiad.

CWIS: Bydd mwy am Gwis Natur Cymru Anhysbys 2020 yn ystod yr egwyl. Gallwch gystadlu fel cartref neu fel unigolyn. Llwythwch ap Kahoot ar eich ffôn symudol neu’ch cyfrifiadur cyn y digwyddiad. Does dim angen i chi greu cyfrif, ond defnyddiwch yr un enw a ddefnyddioch chi i gofrestru ar gyfer Cymru Anhysbys os hoffech i’ch enw gael ei gynnwys ar gyfer y wobr.

RHAGLEN TEULUOL: I ddathlu 10 mlynedd o Gymru Anhysbys, rydym ni wedi creu gweithgareddau sy’n addas i’r teulu cyfan (pecyn natur, cwis, a cystadleuaeth ffotograffiaeth). Bydd nwyddau ar gyfer y gweithgareddau yma ar gael ar ein sianelu cyfryngau cymdeithasol. Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan!

***************************************************************************************

Our annual Unknown Wales event has gone digital!

In partnership with the Wildlife Trust for South and West Wales, we bring you the 10th Unknown Wales event! Please join us for an evening of talks about Welsh nature – especially some of the lesser known and hidden bits.

As it’s our 10th anniversary we bring you a special message from naturalist, Iolo Williams. The chair of the North Wales Wildlife Trust, Roger Thomas will be asking how we keep Homo sapiens off The International Union for Conservation of Nature's Red List and ask what has happened to our wildlife over the last 10 years.

We visit bogs in Carmarthenshire with the Council’s Biodiversity Officer, Isobel Macho and find out the results of the Brought to the Surface freshwater snails project from Amgueddfa Cymru’s Ben Rowson and Harry Powell.

Listen to quick-fire talks by museum scientists working on our natural sciences collections and get a chance to ask them about their scientific work.

IMPORTANT INFORMATION:

- This event is suitable for adults

- There are a limited number of tickets available. Tickets are free and must be booked in advance.

- Our host will be bilingual, and all materials and resources provided for this event will be available in both Welsh and English. The talks will be held in English; however, we are happy to provide simultaneous translation if you would like to listen in Welsh. Please book a simultaneous translation ticket and book your tickets at least one week in advance.

- The event will take place via zoom. More information on joining the zoom webinar will be available prior to the event.

QUIZ: Look out for Unknown Wales 2020 Nature Quiz during the interval. You can compete as a household or as an individual. Just download the Kahoot app onto your mobile or computer prior to the event. You don’t need to create an account, but please use the same name you used to register for Unknown Wales if you wish to be entered for the prize.

FAMILY FRIENDLY PROGAMME: To celebrate 10 years of Unknown Wales, we have created free family friendly activities [Nature family pack, quiz, and family photo competition) which are available on our social media channels. More information coming soon!

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved