Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cymru Iach ar Waith : Mae gwaith da yn dda i iechyd; mae iechyd da yn dda iawn i fusnes! / Healthy Working Wales : Good work is good for health; good health is very good for business!

Cymru lach ar Waith / Healthy Working Wales

Wednesday, 22 November 2017 from 09:00 to 13:00 (GMT)

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
General Admission 25 Tickets 1h 39m Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Cymru Iach ar Waith : Mae gwaith da yn dda i iechyd; mae iechyd da yn dda iawn i fusnes! / Healthy Working Wales : Good work is good for health; good health is very good for business!

Event Details

Hoffwn Cymru Iach ar Waitheich gwahodd i fynychu digwyddiad am ddim sy'n cefnogi cyflogwyr yng Nghymru.

Hoffech chi:

  • Cael cyfle i ystyried eich strategaethau cyfredol ar gyfer rheoli absenoldeb      oherwydd salwch
  • Cael gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael i fusnesau i gefnogi gweithwyr sy'n      dychwelyd i'r gwaith
  • datblygu eich hyder
  • Sesiwn rhyngweithiol gan ddefnyddio astudiaethau achos ac enghreifftiau yn      seiliedig ar profiadau gweithle eich hun
  • Nodi a chynllunio newid i'w wneud yn eich gweithle

 

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i ddarganfod y wybodaeth a'r adnoddau sydd ar gael ar hyn o bryd i gefnogi Busnesau o bob maint a rheolwyr sy'n cadw eu gweithwyr yn dda yn y gwaith.

Bydd y gweithdy hefyd yn darparu lle i fyfyrio ar eich profiad presennol o reoli absenoldeb oherwydd salwch yn ogystal â chynorthwyo gweithwyr i gadw'n iach a gweithio'n dda. Byddwn hefyd yn ystyried sut i reoli unigolion sydd â salwch hir dymor neu ddatblygu cyflyrau iechyd ac effaith absenoldeb oherwydd salwch ar dimau.

 

Healthy Working Wales would like to invite you to attend a free event supporting employers in Wales.

Would you like:

  • An opportunity to consider your current strategies for managing sickness absence
  • To have Information about the resources available to businesses to support employees returning to work
  • To build your confidence
  • An Interactive session using case studies and examples based on your own workplace experiences
  • To Identify and plan a change to make in your workplace

This workshop will provide an opportunity to find out the information and resources that are currently available to support Businesses of all sizes and managers keeping their employees well in work.

It will also provide a space to reflect on your current experience of managing sickness absence as well as supporting employees to keep healthy and work well. We will also consider how to manage individuals with long-term or developing health conditions and the impact of sickness absence on teams.

Do you have questions about Cymru Iach ar Waith : Mae gwaith da yn dda i iechyd; mae iechyd da yn dda iawn i fusnes! / Healthy Working Wales : Good work is good for health; good health is very good for business!? Contact Cymru lach ar Waith / Healthy Working Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Canolfan Antioch / Antioch Centre
Copperworks Road
SA15 2NE LLanelli
United Kingdom

Wednesday, 22 November 2017 from 09:00 to 13:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Cymru lach ar Waith / Healthy Working Wales

Mae Cymru Iach ar Waith yn rhoi cymorth i gyflogwyr, unigolion ac ystod o weithwyr iechyd proffesiynol i helpu pobl o oedran gweithio yng Nghymru i aros yn heini ac yn iach fel y gallant barhau i weithio, neu ddychwelyd i'r gwaith yn dilyn cyfnod o salwch.

 ___________________________________________________________________________________________

Healthy Working Wales supports employers, individuals and a range of health professionals to help working-age people in Wales stay fit and healthy so they can remain in employment, or return to work following a period of ill health.

  Contact the Organiser
Cymru Iach ar Waith : Mae gwaith da yn dda i iechyd; mae iechyd da yn dda iawn i fusnes! / Healthy Working Wales : Good work is good for health; good health is very good for business!
Things to do in Llanelli Course Health

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.