£11.37 – £16.76

Cyngerdd Nadolig cyntaf #TîmIrfon | Inaugural #TeamIrfon Christmas Concert

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cadeirlan Bangor Cathedral

Cathedral Close

Bangor

LL57 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Cafodd #TîmIrfon ei lansio yn 2014 gan Irfon Williams, Rheolwr Nyrsio CAMHS. Ar ôl dechrau triniaeth ar Uned Alaw yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, penderfynodd Irfon ddechrau ymgyrch i godi arian ar gyfer wigiau i eraill sy'n cael cemotherapi ar yr uned. Wrth i driniaeth Irfon gynyddu, felly hefyd y gwnaeth ei benderfyniad i helpu teuluoedd eraill sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser. Casglodd ei ymgyrch fomentwm, gan gyffwrdd calonnau pobl mewn cymunedau lleol ac ymhellach. Cyn iddo farw o ganser y goluddyn yn 2017, roedd Irfon a nifer o'r cefnogwyr wedi codi dros £150,000 gyda nod penodol i ddarparu gwell gwasanaethau a chyfleusterau i helpu i ddiogelu iechyd meddwl unigolion wrth iddynt wynebu diagnosis canser neu golli aelod o'r teulu.


Mae cymynrodd Irfon yn dal yn fyw, ac mae ei wraig Becky bellach yn goruchwylio #TîmIrfon ochr yn ochr â Manon, Metron o wasanaethau canser. Gyda'i gilydd, mae Becky a Manon, yn gweithio'n agos gyda staff y GIG a gwirfoddolwyr ymroddedig a chefnogwyr o bob oed, yn sicrhau bod rhoddion a roddir i #TîmIrfon yn parhau i helpu pobl leol yn y ffordd yr oedd Irfon bob amser wedi dymuno iddynt wneuda bod pobl leol yn gallu parhau i fwynhau digwyddiadau a gweithgareddau codi arian sy'n canolbwyntio ar y gymuned ac sy'n hyrwyddo hwyl, chwerthin ac ysbryd tîm - yn union fel bwriad Irfon pob amser.

Beth am i chi ymuno mewn rhywbeth arbennig y Gaeaf hwn - cyngerdd Nadolig agoriadol #TîmIrfon ddydd Gwener 7 Rhagfyr 2018.

Gyda:

Rhys Meirion
Côr Glanaethwy
Band Pres Porthaethwy
#TeamIrfon was launched in 2014 by CAMHS Nurse Manager, Irfon Williams. After starting treatment on the Alaw Cancer Unit in Ysbyty Gwynedd, Bangor, Irfon decided to start a campaign to raise money for wigs for others receiving chemotherapy on the unit. As Irfon’s treatment progressed, so too did his resolve to help other families affected by cancer. His campaign gathered momentum, touching the hearts of people in local communities and much further afield. Just before he died from bowel cancer in 2017, Irfon and his many supporters had raised over £150,000 with the specific aim of providing improved services and facilities to help preserve people’s mental health as they face a cancer diagnosis or a loss of a family member.

Irfon’s legacy lives on, and his wife Becky now oversees #TeamIrfon alongside Manon, a Matron from cancer services. Together Becky and Manon, working closely with NHS staff and committed volunteers and supporters of all ages, are ensuring that donations given to #TeamIrfon continue to help local people in the way that Irfon always wished them to be and that local people can go on enjoying community focussed fundraising events and activities which promote fun, laughter and team spirit – exactly as Irfon always intended.

This winter come and join in something special – the inaugural #TeamIrfon Christmas Concert on Friday 7th December 2018.

With:

Rhys Meirion
Côr Glanaethwy
Menai Bridge Brass Band


Share with friends

Date and Time

Location

Cadeirlan Bangor Cathedral

Cathedral Close

Bangor

LL57 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved