Free

Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol Mantell Gwynedd Conference and AGM

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Portmeirion

Portmeirion

LL48

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Cynllunio ar gyfer Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Y wybodaeth ddiweddaraf i Ymddiriedolwyr

Amserlen

Cynhadledd 9:30-11:40

Cyflwyniadau

  • GOGLEDD CYMRU WELL. Glynne Roberts, Cyfarwyddwr Rhaglen, BCUHB
  • GWYBODAETH AM Y NEWIDIADAU I SAFONAU'R IAITH GYMRAEG. Mathew Thomas, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.
  • Y COD LLYWODRAETHU NEWYDD I ELUSENNAU. Mair Rigby, WCVA
  • SUT I GYNNWYS RHANDDEILIAID I DDYLANWADU NEWID ER LLES CENEDLAETHAU'R DYFODOL. Dr Adam Richards, Social Value Cymru

Cyfarfod Blynyddol Mantell Gwynedd 11:50-12:30

Cinio - Dathlu 20 mlynedd sefydlu Mantell Gwynedd

Gweithdai Prynhawn 14:00-15:30

Opsiwn 1 - Sut mae arweinwyr da yn gwneud y defnydd orau o werthuso ac effaith. Social Value Cymru

Opsiwn 2 - Diogelu Data - A ydych yn cydymffurfio gyda'r newidiadau Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Sesiwn gyflwyniadaol.

Planning for the Well-being of Future Generations

Latest information for Trustees

Timetable

Conference 9:30-11:40

Presentations

  • North Wales Well - Glynne Roberts, Programme Director, BCUHB
  • Information about the new Welsh Language Standards. Mathew Thomas, Welsh Language Commissioner Office
  • The new Governance Code for Charities. Mair Rigby, WCVA
  • How to include stakeholders to inspire change? Dr Adam Richards, Social Value Cymru.

Mantell Gwynedd Annual General Meeting 11:50-12:30

Lunch - Celebrating 20 years establishing Mantell Gwynedd

Workshops in the Afternoon 14:00-15:30

Option 1 How best Leaders use impact and evaluation. Social Value Cymru

Option 2 Data Protection - are you compliant with the new General Data Protection Regulation (GDPR). An introductory sessions.


Share with friends

Date and Time

Location

Portmeirion

Portmeirion

LL48

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved