Cynhadledd Arloesedd a Diogelwch | Innovation and Security Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Bridge Innovation Centre

Pembrokeshire Science and Technology Park

Pembroke Dock

SA72 6UN

United Kingdom

View Map

Event description
Cynhadledd Arloesedd a Diogelwch | Innovation and Security Conference

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

**********

Cynhadledd Arloesedd a Diogelwch

Mae'n bleser mawr gan Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin a Tramshed Tech eich gwahodd i'r Gynhadledd Arloesedd a Diogelwch yn Noc Penfro. Mae'r gynhadledd yn dwyn ynghyd fusnesau lleol, datrysiadau meddalwedd, arbenigwyr seiberddiogelwch a'r heddlu i edrych ar yr arloesi sydd wedi digwydd ym maes diogelwch yn y blynyddoedd diwethaf.

Ar gyfer pwy mae'r gynhadledd?

Mewn byd lle mae mwy a mwy o bethau'n digwydd ar-lein, mae diogelwch yn bwysig ar gyfer pob sefydliad. Felly, mae'r gynhadledd hon wedi ei dylunio i fod yn addas ar gyfer busnesau o bob math, ar bob cam.

Beth fydd yn cael ei drafod yn y gynhadledd?

Bydd y digwyddiad yn croesawu amrywiaeth o siaradwyr a fydd yn trafod troseddau seiber, cyfraith seiber, Cyfrifiadura Cwmwl ac IoT ar gyfer diogelwch gwledig.

 • Chris Phillips (Tarian ROCU) - Troseddau seiber mewn busnes
 • Damon Rands (Wolfberry) a Dr Kerry Beynon (RDP Law) - Pa mor hawdd y gallech chi gael eich hacio?
 • Peter Williams a Gary Howell (Llywodraeth Cymru) - Synwyryddion LoRaWAN ar gyfer diogelwch gwledig
 • Wayne Philips (AWS) a James Carnie (Mobilise) - Cyfrifiadura Cwmwl yn y 4ydd Chwyldro Diwydiannol

Bydd y gynhadledd yn rhyngweithiol a gallai ofyn am gyfranogiad gan y gynulleidfa.

Bydd hefyd stondinau ar gyfer arbenigwyr a datrysiadau diogelwch amlwg a fydd yn darparu arddangosfeydd a chyngor. Os hoffech chi gael stondin, mae croeso ichi gysylltu â ni - jess@tramshedtech.co.uk.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Archebwch eich lle heddiw!

Gwybodaeth ychwanegol:

 • Cofrestru'n dechrau am 9.00am
 • Cyflwyniadau am 9:30am
 • Cinio 12:30-1:30pm
 • Sylwadau Cloi 3:45-3:50pm

________________________________________________________

Innovation and Security Conference

It is a great pleasure for Focus Carmarthen Enterprise Hub and Tramshed Tech to invite you to the Innovation and Security Conference in Pembroke Dock. The conference brings together local businesses, software solutions, cyber security experts and the police to examine the innovations in security in recent years.

Who is the conference for?

In an increasingly online world, safety and security is important for all organisations. Therefore this conference has been designed to be suitable for all types and stages of business.

What will the conference cover?

The event hosts a variety of speakers covering cyber crime, cyber law, Cloud Computing and IoT for rural security.

 • Chris Phillips (Tarian ROCU) - Cybercrime in business
 • Damon Rands (Wolfberry) and Dr Kerry Beynon (RDP Law) - How easily could you be hacked?
 • Peter Williams and Gary Howell (Welsh Government) - LoRaWAN sensors for rural security
 • Wayne Philips (AWS) and James Carnie (Mobilise) - Cloud Computing in the 4th Industrial Revolution

The conference will be interactive and may request audience participation.

There will also be stands hosting prominent security experts and solutions providing demonstrations and advice. If you would like a stand at the event please get in touch - jess@tramshedtech.co.uk.

Light refreshments will be available.

Book your place today!

Additional information:

 • Registration from 9.00am
 • Introductions at 9:30am
 • Lunch 12:30-1:30pm
 • Closing Remarks 3:45pm-3:50pm

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Carmarthen Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Date and Time

Location

The Bridge Innovation Centre

Pembrokeshire Science and Technology Park

Pembroke Dock

SA72 6UN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved