Cynhadledd Bwyd mewn Cymunedau / Food in Communities Conference

Cynhadledd Bwyd mewn Cymunedau / Food in Communities Conference

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Yr Egin

College Road

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View map

Cysylltu| Rhannu | Ysbrydoli | Galluogi / Connect| Share | Inspire | Enable

About this event

Please scroll down for English

Cynhadledd Bwyd mewn Cymunedau:

Cysylltu| Rhannu | Ysbrydoli | Galluogi

Noder: Mae’r digwyddiad hwn drwy wahoddiad yn unig a cheir capasiti cyfyngedig. I gadarnhau eich lle, cofrestrwch erbyn dydd 27/06/22 (12:00). Ar ôl y dyddiad hwn ychwanegir ceisiadau presenoldeb at restr aros.

Mae Synnwyr Bwyd Cymru yn eich gwahodd i Gynhadledd Bwyd mewn Cymunedau – cyfle i drafod dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar le; cryfder cymunedau ac arweinyddiaeth yn y maes bwyd.

Bydd y gynhadledd undydd ddiddorol hon yn gyfle i arweinwyr bwyd o bob rhan o Gymru ddod ynghyd i gysylltu â’i gilydd, i rannu profiadau, ac ysbrydoli newid. Bydd y gynhadledd yn cynnwys prif areithiau, trafodaethau panel a gweithdai i rannu arfer gorau ac ysbrydoli cydweithredu yn y dyfodol, gan amlygu cyfleoedd newydd i arweinwyr a phartneriaethau bwyd ledled Cymru.

Trosolwg o’r Gynhadledd (gall newid)

Trafodaeth Banel: Fframwaith ar gyfer newid: A all dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar le helpu i ddatblygu gwytnwch systemau bwyd?

Ymunwch â’r drafodaeth hon gydag arweinwyr bwyd lleol wrth i ni bwysleisio manteision mabwysiadu dull gweithredu sy’n seiliedig ar le i ddatblygu systemau bwyd gwydn ledled y wlad. Byddwn yn archwilio’r heriau presennol sy’n wynebu systemau bwyd gwledig ac yn manteisio ar arferion gorau o fodelau partneriaethau bwyd trefol.

Trafodaeth Banel: Trawsnewid systemau bwyd drwy gamau gweithredu ac arweinyddiaeth gymunedol

Bydd ein panelwyr arbenigol yn rhannu arfer gorau o brosiectau ar hyd a lled Cymru sydd â dull gweithredu ymarferol ar gyfer dylanwadu ar Strategaeth Bwyd Cymunedol Cymru, gan gynnwys Cynllun Peilot Grantiau Bach Garddwriaeth, Fy Nghymuned Fwyd, TGrains a Sgiliau Maeth am Oes. Byddwn yn trafod sut i gyd-ddylunio a chyflawni cynlluniau gweithredu bwyd lleol drwy fuddsoddi adnoddau ar lefel gymunedol, sut i drawsnewid perthnasoedd o fewn systemau bwyd rhanbarthol, sut i weithio gyda chymunedau i ddatblygu dull yn seiliedig ar le ar gyfer cymorth bwyd ac archwilio sut mae’r camau gweithredu hyn yn dylanwadu’n uniongyrchol ar newidiadau polisi.

Gweithdy: Cymorth a chyfleoedd sefydliadol: cyllid ac adnoddau ar gyfer partneriaethau bwyd yng Nghymru yn y dyfodol

Bydd y gweithdy hwn yn cynnig sesiynau byr sy’n disgrifio’r cyfleoedd cyllido a’r cynlluniau a fydd yn cyfrannu at gyflawni dull yn seiliedig ar le ar gyfer systemau bwyd yng Nghymru. Bydd y sesiynau yn cynnwys grantiau Lleoedd Bwyd Cynaliadwy, Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, cynlluniau cymorth garddwriaeth ac amaethyddiaeth newydd a mwy.

Yn ogystal â phaneli a gweithdai, bydd y gynhadledd yn arddangos gwaith pwysig gan y sefydliadau a ganlyn:

• Cynnal Cymru - Cyflog Byw

• Lleoedd Bwyd Cynaliadwy yng Nghymru

• Rhwydwaith Manwerthu Bwyd Cymunedol – Bwyd Caerdydd

• Ysbrydoli ac ymgysylltu gyda phlant

• Cymru a Chyfrifoldeb Byd-eang – WWF Cymru

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu gymorth i gofrestru, cysylltwch â foodsensewales@wales.nhs.uk

Food in Communities Conference:

Connect| Share | Inspire | Enable

Please note: This event is invite only with limited capacity. To confirm your place, please register by 27/06/22 (12:00) . After this date attendance requests will be added to a waiting list.

Food Sense Wales invites you to a Food in Communities Conference – an opportunity to discuss place-based approaches; community resilience and food leadership.

This engaging one-day conference will bring together food leaders from across Wales to connect with each other, to share experiences, and inspire change. The conference will include key note addresses, panel discussions and workshops to share best practice and inspire future collaboration, highlighting new opportunities for food leaders and partnerships across Wales.

Conference Overview (subject to change)

Panel Discussion: A framework for change: Can placed based approaches help build food system resilience?

Join this discussion with local food leaders as we highlight the benefits of taking a place-based approach to building resilient food systems across the nation. We’ll explore the current challenges of rural food systems and draw on best practice from established urban food partnership models.

Panel Discussion: Transforming food systems through community action and leadership

Our expert panellists will share best practice from projects across Wales taking a practical approach to influencing Wales’ Community Food Strategy, including the Horticulture Small Grants Pilot, My Food Community, TGrains, and Nutrition Skills for Life. We will discuss how to co-design and deliver local food action plans by investing resources at a community level, how to transform relationships within regional food systems, how to work with communities to develop a place-based approach to food aid, and explore how these actions can directly influence policy change.

Workshop: Institutional support and opportunities: future funding and resources for food partnerships in Wales

This workshop will deliver short sessions highlighting funding opportunities and schemes that will contribute towards the delivery of the place- based approach to food systems in Wales. Sessions will include Sustainable Food Places grants, UK Shared Prosperity Fund, new horticulture and agriculture support schemes and more.

In addition to panels and workshops the conference will showcase important work from the following:

• Cynnal Cymru – The Living Wage

• Sustainable Food Places in Wales

• Community Food Retail Network – Food Cardiff

• Inspiring and engaging children

• Wales & Global Responsibility – WWF Cymru

If you have any questions of require assistance with registration, please contact foodsensewales@wales.nhs.uk