Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

CYNHADLEDD CEFNOGI TGCH MEWN YSGOLION / SCHOOLS ICT SUPPORT CONFERENCE

Conwy IT SIMS Support

Friday, 26 January 2018 from 09:15 to 13:30 (GMT)

CYNHADLEDD CEFNOGI TGCH MEWN YSGOLION / SCHOOLS ICT...

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
SCHOOLS ICT SUPPORT CONFERENCE 33 Tickets 1d 3h 55m Free  

Share CYNHADLEDD CEFNOGI TGCH MEWN YSGOLION / SCHOOLS ICT SUPPORT CONFERENCE

Event Details

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
CYNHADLEDD CEFNOGAETH TGCH I YSGOLION 2018

 Mae Gwasanaeth TGCh Conwy’n falch o’ch gwahodd i ymuno â ni yn ein 6ed Cynhadledd ar Gefnogaeth TGCh i Ysgolion, ddydd Gwener 26 Ionawr, 2018.

 Mae TGCh Conwy’n parhau i weithio ar ran ysgolion ar fentrau i helpu i ddatblygu a moderneiddio TGCh ar gyfer addysgwyr ac, yn ddiweddarach, ar gyfer dysgwyr Conwy.

 Hoffem ddefnyddio’r digwyddiad hwn i drafod potensial TGCh ar gyfer ysgolion Conwy gyda chi.

Amseroedd y sesiynau

Eitem ar y Rhaglen

09:15

 

Cyrraedd - lluniaeth ar gael

09:30

 

Gair o groeso   i'r Gynhadledd

Cynnig   cefnogaeth TGCh gwell (Haen 2)

10:15

 

TGCh Conwy a   Ricoh – moderneiddio systemau argraffu

(lleihau costau argraffu)

10:30

 

Stondinau   datrysiadau - lluniaeth ar gael

11:15

 

Diweddariad   ar Bartneriaeth HWB a Google

(Llywodraeth Cymru)

 

Gweithdy   Google

(TGCh Conwy)

12:30

 

ParentPay –   diweddariad ar y prosiect

12:45

 

Paratoi ar gyfer y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

(fideo byr)

 

13:00

 

Stondinau   datrysiadau - cinio ar gael*

 

* E-bostiwch ni at it.sims@conwy.gov.uk os oes gennych unrhyw ofynion dietegol.

ApConwy – I gefnogi menter Draig Werdd Conwy, bydd angen cael gafael ar holl adnoddau cynhadledd 2018 yn ddigidol...

Yn rhan o’r ymdrech i annog pobl i ddefnyddio mwy o adnoddau digidol i gefnogi mentrau gwyrdd a defnyddio llai o bapur, bydd rhaglen a chynnwys ategol y gynhadledd i gyd ar gael ar ApConwyGofynnwn i chi sicrhau eich bod wedi lawrlwytho'r Ap cyn y digwyddiad.

I gael gwybod mwy am sut i gael gafael ar ApConwy, cliciwch ar y ddolen isod.
http://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Apps/AppConwy.aspx
Os ydych chi'n byw yn Sir Conwy, mae croeso i chi gofrestru ar yr Ap, ond fe allwch ei defnyddio heb gofrestru.

 Rhaid cofrestru i ddod ar y digwyddiad hwn cyn 10am, ddydd Gwener 19 Ionawr, 2018.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Conwy County Borough Council
SCHOOLS ICT SUPPORT CONFERENCE 2018

 The Conwy ICT Service are pleased to invite you to join us at our 6th Schools ICT Support Conference

on Friday 26 January 2018.

 Conwy ICT continue to work on behalf of schools on initiatives to support the development and modernisation of ICT for the educators, and more recently the learners of Conwy.

 We would like to use this event to discuss with you the potential of ICT for the schools in Conwy.

Session   Times

Agenda   Item

09:15

 

Arrival - Refreshments Available

09:30

 

Conference Welcome

Enhanced ICT Support Offering (Tier 2)

10:15

 

Conwy ICT & Ricoh – Modernising Print   Solutions

(Reducing Print Costs)

10:30

 

Solution Stands - Refreshments   Available

11:15

 

HWB & Google Partnership Update

(Welsh Government)

 

Google Workshop

(Conwy ICT)

12:30

 

ParentPay – Project Update

12:45

 

Getting ready for the General Data   Protection Regulation

(short video)

 

13:00

 

Solution Stands - Lunch Available*


 Please email us at it.sims@conwy.gov.uk if you have any dietary requirements.

AppConwy – In support of Conwy’s Green Dragon initiative all our 2018 conference resources will need to be accessed digitally…

In an effort to increase the use of digital resources and support green initiatives to reduce the use of paper, the conference agenda and supporting content will all be available on AppConwy.  Please ensure that you have downloaded the App prior to the event.
For further information on how to access AppConwy please click on the link below.
http://www.conwy.gov.uk/en/Council/Apps/AppConwy.aspx
If you are a resident of Conwy County please feel free to register on the app, however you can access without registering.

Registration for this event closes at 10am on Friday 19th January 2018.

We look forward to seeing you there.


Do you have questions about CYNHADLEDD CEFNOGI TGCH MEWN YSGOLION / SCHOOLS ICT SUPPORT CONFERENCE? Contact Conwy IT SIMS Support

Save This Event

Event Saved

When & Where


Porth Eirias, Promenâd Bae Colwyn / Porth Eirias, Colwyn Bay Promenade
Bae Colwyn / Colwyn Bay
Conwy
LL29 8HH North Wales
United Kingdom

Friday, 26 January 2018 from 09:15 to 13:30 (GMT)


  Add to my calendar
CYNHADLEDD CEFNOGI TGCH MEWN YSGOLION / SCHOOLS ICT SUPPORT CONFERENCE
Things to do in North Wales Conference School Activities

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.