£20 – £30

Cynhadledd Celfyddyd a Phobl Hŷn 2017|Arts and Older People Conference 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Royal College of Welsh Music and Drama

Maes y Castell / Castle Grounds

Parc Cathays Park

Caerdydd / Cardiff

CF10 3ER

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


‘Henaint sydd hardd, heneiddio sydd dda’ (Rhydwen Williams)

Sut gall gweithgareddau'r celfyddydau helpu i greu cymunedau sy'n gyfeillgar i bobl hŷn?

Sut gall creadigrwydd helpu pobl hŷn i fyw bywyd braf a mwynhau blynyddoedd eu henaint?

Bydd y sesiwn ryngweithiol a difyr hon yn edrych ar rôl y celfyddydau wrth greu cymunedau sy'n gyfeillgar i bobl hŷn, a chyfraniad gweithgarwch creadigol wrth gynorthwyo pobl hŷn i gadw eu hannibyniaeth.

Bydd yn dangos sut y gall gweithgareddau celfyddydol effeithiol helpu i wella lles; gan leddfu'r teimladau o arwahanrwydd ac unigrwydd mewn pobl hŷn a chan gyfrannu at ddeilliannau dymunol y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles.

Trefnir yr achlysur gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar y cyd ag Age cymru a gyda chefnogaeth Sefydliad Baring.

Ar gyfer pwy mae'r gynhadledd hon?

•Pobl sy'n llunio polisïau ac sy'n gyfrifol am raglenni heneiddio'n iach ac yn egnïol

•Pobl a sefydliadau sy'n gweithio dros awdurdodau lleol ym maes cynlluniau Heneiddio'n Dda

•Gweithwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol sy'n gweithio gyda phobl hŷn

•Pobl sy'n gweithio ym myd y celfyddydau a diwylliant sydd am weithio gyda phobl hŷn

•Pobl hŷn a grwpiau cymunedol sydd am leisio eu syniadau, a rhannu eu profiadau o raglenni sy'n gyfeillgar i bobl hŷn ac ym maes y celfyddydau

TREFN Y DYDD

10:00: Cyrraedd a Chofrestru

10:30: 'Croesi Traeth' - perfformiad gan Dawns i Bawb. (Betsan Llwyd yw'r berfformwraig. Catherine Young yw'r coreograffydd.)

10:40: Croeso a Chyflwyniad.

Dr Phil George, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru

10:45: Astudiaethau Achos

Dathlu heneiddio'n greadigol; Gŵyl y Gwanwyn - Emma Robinson, Age Cymru

Ymgolli mewn Celf; agwedd ranbarthol ar y celfyddydau gweledol a phobl sy'n byw yn y gymuned gyda dryswch - Siân Fitzgerald, Gwasanaeth Celfyddydol Sir Ddinbych.

Rhwydwaith Diwylliant Cymru sy'n Oed-gyfeillgar - Sharon Ford, Amgueddfa Cymru a Steve Huxton, Heneiddio'n dda yng Nghymru..

Holi ac Ateb gyda Paul Cann, aelod sefydlol yr Ymgyrch i Roi Diwedd ar Unigrwydd.

11:45: Sesiynau Grŵp

•A1: Y Celfyddydau a Dryswch – Gan gynnwys Cartrefu - artistiaid Age Cymru mewn rhaglen cartrefi gofal preswyl a ranna eu profiadau o arwain y prosiect mwyaf o'i fath yn Ewrop - a Cherddoriaeth mewn Ysbytai (enillwyr Gwobr Sefydliad Bryn Terfel am Hyrwyddo'r Celfyddydau ym maes Gofal Cymdeithasol 2016) a gyflwyna ganfyddiadau'r ymchwil i fuddion cerddoriaeth ym maes gofalu am bobl â dryswch.

•A2: Y Celfyddydau ac Iechyd - Rhanna Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru eu profiadau o gynnal rhaglenni dawns er iechyd a gwahodd trafodaeth am sut i ddatblygu'r maes hwn o waith. Rhanna Carriageworks, prosiect cymunedol yn Ninbych sydd â gofod celf, siop goffi a chrefftau ac ystod o weithdai creadigol, eu profiadau o waith ar lawr wlad â'r nod o wella iechyd meddwl pobl.

•A3: Ymgysylltu â grwpiau anos eu cyrraedd– gan gynnwys sut i ymgysylltu dynion hŷn yn y celfyddydau. Bydd aelodau o Sied Nyth y Wiwer i ddynion yn rhannu eu profiadau o fod yn rhan o'r proisect arobryn, Pimpio fy Iwc. Gyda hwy bydd Andy Barry o'r Gyfnewidfa Frenhinol, Manceinion yn siarad am eu gwaith gyda dynion hŷn yn rhan o Gwmni'r Henwyr a sefydlwyd yn 2014.

•A4: Ynysigrwydd ac unigrwydd cymdeithasol – Cewch glywed oddi wrth Ganolfan Gerdd William Mathias a gomisiynwyd gan Uned Gelfyddydol Gymunedol Cyngor Gwynedd i ddarparu prosiect i fynd i'r afael ag unigrwydd mewn ardaloedd gwledig yn Ne Gwynedd. Rhanna'r Ymgyrch i Roi Diwedd ar Unigrwydd hefyd yr hyn a ddysgasant o'u prosiectau a'u rhaglenni creadigol a ddatblygir yng Nghymru

12:45: Cinio

Perfformiad dros ginio o 'BED' gan Enetlechy Arts.

13:45: Ailadrodd Sesiynau Grŵp

14:45: Panel holi ac Ateb gyda Paul Cann (Ymgyrch i Roi Diwedd ar Unigrwydd)

Panel

David Cutler (Sefydliad Baring)

Sarah Rochira (Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru)

Phil George (Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru)

15:45: Anerchiad gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith.

16:00: Paul Cann yn Crynhoi a Gorffen.


______________________________________________________________

‘Grow old along with me! The best is yet to be’ (Robert Browning)

How can arts activities support the creation of age friendly communities?

How can creativity help older people to live well and enjoy later life?

This interactive and engaging session will examine the role of the arts in creating age friendly communities and the contribution of creative activity in supporting older people to maintain their independence.

It will demonstrate how effective arts activity can help achieve improved well-being; mitigating isolation and loneliness in older people and contributing to the outcomes sought through the Social Services and Well-being Act.

Organised by Arts Council of Wales in association with Age Cymru with support from the Baring Foundation.

Who is this conference for?

• Policy makers with responsibility for healthy and active ageing programmes

• People and organisations working within local authority Ageing Well plans

• Health and social care professionals working with older people

• People working in arts and culture interested in working with older people

• Older people and community groups who want to share their voices and experiences relating to Age Friendly and arts programmes

10:00: Arrival and Registration

10:30: 'Croesi Traeth' - a performance by Dawns i Bawb. (Performed by Betsan Llwyd. Choreographed by Catherine Young.)

10:40: Welcome and introduction.

Dr Phil George, Chair, Arts Council of Wales

10:45: Case Studies

Celebrating creative ageing; Gwanwyn Festival - Emma Robinson, Age Cymru.

Lost in Art; a regional approach to visual arts and people living in the community with dementia - Siân Fitzgerald, Denbighshire Arts Service.

Wales' Age Friendly Culture Network - Sharon Ford, National Museum Wales and Steve Huxton, Ageing Well in Wales.

Q&A hosted by Paul Cann, founding member of the Campaign to end Loneliness.

Breakout sessions:

A1: Arts and Dementia – including findings from the evaluation of Cartrefu - Age Cymru’s artists in residents care home programme will share their experiences of leading the largest scale project of its kind in Europe - and Music in Hospitals (Winners, Bryn Terfel Foundation Award for Promoting the Arts in Social Care 2016), who will present findings from research investigating the benefits of music in dementia care.

A2: Arts and Health – National Dance Company Wales will share their experiences of running dance for health programmes and invite discussion on how to develop this area of work. Carriageworks, Denbigh, home to a community project, art space, coffee shop, craft shop and a range of tailored creative workshops, will share their experiences of running grass roots community work aimed at improving people's mental health.

•A3: Engaging harder to reach older people – including how to engage older men in the arts. Shedders from the Squirrel’s Nest Men Shed will share their experiences of being part of the award winning project Pimp My Uke. They will be joined by Andy Barry from the Royal Exchange, Manchester who will speak about their work with older men as part of the Elders Company established in 2014.

•A4: Social isolation and loneliness – Hear from Canolfan Gerdd William mathias who were commissioned by Gwynedd Council's Community Arts Unit to deliver a project using the arts to tackle loneliness among older people in rural areas of South Gwynedd. The Campaign to End Loneliness will also share learning from their creative projects and their programmes being developed in Wales.

12:45: Lunch

Lunchtime performance of BEDS by Enetlechy Arts.

13:45: Repeat Breakout Sessions

14:45: Q&A Panel - Hosted by Paul Cann (Campaign to End Loneliness)

Panel

David Cutler (Baring Foundation)

Sarah Rochira (Older People's Commissioner for Wales)

Phil George (Chair, Arts Council of Wales)

15:45: Address by Ken Skates AM, Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure

16:00: Closing remarks by Paul Cann.

Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru / Royal College of Welsh Music and Drama

Maes y Castell / Castle Grounds

Parc Cathays Park

Caerdydd / Cardiff

CF10 3ER

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved