Free

Cynhadledd Cenedlaethol (Gogledd) | National Conference (North)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Cenhadaeth ein Cenedl: Dathlu cynnydd, cryfhau gallu a gweithio ar y cyd ar bob lefel.

Nod:

Bydd nod Cynhadledd Genedlaethol 2019 yn un deublyg: bydd yn cryfhau gallu ar draws y system drwy ddathlu a rhannu'r cynnydd a wnaed hyd yma ar ein taith ddiwygio, a darparu fforwm ble gall partneriaid allweddol o bob cwr o'r byd addysg yng Nghymru ddylanwadu a chyfrannu at swyddogaeth atebolrwydd yn ein system yn y dyfodol.

Bydd y gynhadledd yn:

  • darparu cyfle i ysgolion rannu'r amrywiaeth eang o gynnydd a wnaed tuag at wireddu amcanion galluogi'r Genhadaeth Genedlaethol;
  • darparu cyfle i rannu'r trefniadau gwerthuso a gwella newydd, i'w rhoi ar waith yn 2022;
  • darparu cyfle i bartneriaid gydweithio i lunio system atebolrwydd glir i Gymru, sy'n meithrin dysgu a gwella trwy drafodaeth ystyrlon;
  • rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Benaethiaid am y cwricwlwm newydd a'r iteriad nesaf a gyhoeddir ym mis Ionawr 2020, ynghyd â gwybodaeth am sut y bydd ysgolion yn cael eu cefnogi.Our National Mission: Celebrating progress, strengthening capacity and working collectively at all levels.

Aim:

The aim of the 2019 National Conference will be two-fold; it will strengthen capacity across the system through celebrating and sharing the progress we have made so far in our reform journey, and it will provide a forum in which key partners from across education in Wales can influence and inform the future role of accountability in our system.

The conference will:

  • Provide an opportunity for schools to share the wide range of progress that has been made towards realising the enabling objectives of the National Mission.
  • Provide an opportunity to share the New Evaluation and Improvement Arrangements for implementation in 2022.
  • Provide an opportunity for partners to work collaboratively to shape a clearly defined accountability system for Wales that fosters learning and improvement through meaningful exchange.
  • Provide Headteachers with up to date information on the new curriculum and the next iteration that will be published in January 2020 together with information about how schools will be supported.
Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved