Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description
A FREE conference aimed at professionals from Health, Social Care and 3rd sector organisations working in the community in North Wales.

About this Event

*Sgroliwch i lawr ar gyfer y Gymraeg / Please scroll down for Welsh*

Building a future with communities - It starts with you!

Community Resource Teams (CRT) is a flagship programme to support the transformation of services across North Wales partners - Local Authorities, Betsi Cadwaladr Health Board and 3rd sector partners. The programme has been devised to build new integrated models of working to benefit communities across the region.

The vision for the CRTs is to enable and support more collaborative, flexible and responsive working across multi-agency services.

We are excited to invite professionals from Health, Social Care and 3rd sector organisations working in the community to the Regional CRT Conference. This includes colleagues from Local Authorities, Local Health Board, Primary Care settings and Acute and Community Hospitals.

The CRT Conference will be a celebration of what has been achieved to date across the region with key note speakers, case studies and learning zones for the delegates. There will be the opportunity to learn from others, share good practice, network with colleagues from different areas as well as helping shape the direction of travel for CRTs in the future.

Aims and Objectives

 • Celebrating the concept of integrated working
 • Learning from others and sharing good practice
 • Opportunity to network throughout the day
 • Empowering you to help shape the direction of travel
 • Moving from co-location to integration
 • Celebrating success of other CRTs
 • Negotiating the hurdles of integrated working

Places are limited so booking early is advisable.

Adeiladu dyfodol gyda chymunedau - Mae'n dechrau gyda chi!

Mae Timau Adnoddau Cymunedol yn rhaglen flaenllaw i gefnogi trawsnewid gwasanaethau ar draws partneriaid Gogledd Cymru - Awdurdodau Lleol, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a phartneriaid y trydydd sector. Mae’r rhaglen wedi’i llunio i adeiladu modelau gwaith integredig newydd er budd cymunedau ledled y rhanbarth.

Gweledigaeth y Timau Adnoddau Cymunedol yw galluogi a chefnogi mwy o gydweithio a gwaith hyblyg ac ymatebol ar draws gwasanaethau aml-asiantaeth.

Rydym yn edrych ymlaen at gael gwahodd gweithwyr proffesiynol o sefydliadau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a’r trydydd sector sy'n gweithio yn y gymuned i Gynhadledd Ranbarthol Timau Adnoddau Cymunedol. Mae hyn yn cynnwys cydweithwyr o Awdurdodau Lleol, Bwrdd Iechyd Lleol, lleoliadau Gofal Sylfaenol ac Ysbytai Acíwt a Chymunedol.

Bydd y Gynhadledd hon yn dathlu'r hyn sydd wedi cael ei gyflawni hyd yma ar draws y rhanbarth gyda siaradwyr gwadd, astudiaethau achos a pharthau dysgu yn cael eu darparu i fynychwyr. Bydd cyfle i ddysgu gan eraill, rhannu arferion da, â chydweithwyr o wahanol ardaloedd yn ogystal â helpu i lunio cyfeiriad y Timau Adnoddau Cymunedol yn y dyfodol.

Nodau ac Amcanion

 • Dathlu’r cysyniad o waith integredig
 • Dysgu gan eraill a rhannu arferion da
 • Cyfle i rwydweithio trwy gydol y dydd
 • Eich galluogi i helpu i lunio cyfeiriad y daith
 • Symud o gydleoli i integreiddio
 • Dathlu llwyddiant Timau Adnoddau Cymunedol eraill
 • Goresgyn y rhwystrau sy’n gysylltiedig â gwaith integredig

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly fe’ch cynghorir i archebu yn gynnar.

Date and Time

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved