Free

Cynhadledd Cymunedau a Chwsmeriaid / Communities & Customers Conference

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Mae’n bryd i’r Gwasanaeth ddod yn ôl at ei gilydd / It's time for the Service to get back together

About this event

Ar ôl 18 mis o reoli’r pandemig, mae’n bryd i’r Gwasanaeth Cymunedau a Chwsmeriaid ddod yn ôl at ei gilydd (dros y we) ac edrych i’r dyfodol. Bydd Graham Boase, ein Prif Weithredwr newydd, yn siarad â ni am ei weledigaeth ar gyfer Sir Ddinbych, a bydd y Pennaeth Gwasanaeth, Liz, yn darparu crynodeb o’n sefyllfa fel gwasanaeth. Ond prif thema’r sesiwn fydd ‘Beth allwn ni ei wneud i helpu i fynd y newid yn yr hinsawdd ac argyfwng ecolegol?’ Bydd Helen Vaughan-Evans, Rheolwr Rhaglen Newid Hinsawdd, yn mynd â ni trwy rhai o’r ffeithiau a ffigurau allweddol, a bydd cyfle i ddatblygu a rhannu syniadau gyda chydweithwyr. Nod y sesiwn yw creu cynlluniau ar gyfer gweithredu newidiadau ymarferol yn y gwaith neu gartref a fydd yn helpu i achub y blaned

After 18 months of managing the pandemic, it’s time for the Communities & Customers Service to get back together (albeit virtually) and look to the future. We will have Graham Boase, our new Chief Executive, talk to us about his vision for Denbighshire, and the Head of Service, Liz, will deliver a round-up of where we stand as a service. But the main theme of the session will be ‘What can we do to help tackle the climate change and ecological emergency?’ Helen Vaughan-Evans, Climate Change Programme Manager, will take us through some of key facts and figures, and there’ll be an opportunity to develop and share ideas with colleagues. The objective for the session is to have plans for implementing practical changes in work or at home that will help to save the planet

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Liz Grieve

Organiser of Cynhadledd Cymunedau a Chwsmeriaid / Communities & Customers Conference

Save This Event

Event Saved