Free

Cynhadledd Flynyddol Rhanbarthol Penaethiaid Cynradd (GCA) / Annual Regiona...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Christchurch Centre

Bt Compound Malpas Road

Newport

NP20 5PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cynhadledd Flynyddol Rhanbarthol Penaethiaid Cynradd / Annual Regional Primary Headteacher Conference

Cynhadledd Addysg Cenedlaethol ar gyfer Penaethiaid cynradd a rhanddeiliaid allweddol.

National Education Conference for Primary Headteachers and key stakeholders.

English below

Pwrpas y gynhadledd

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar:

 • Gynnig cyfleoedd sylweddol i benaethiaid allu gweithio mewn partneriaeth gydag unigolion allweddol o Lywodraeth Cymru a phartneriaid o Estyn, y consortiwm rhanbarthol, awdurdodau lleol ac esgobaethol ac arbenigwyr ryngwladol.
 • Rhannu a thrafod yr egwyddorion a gaiff eu cymhwyso i asesu a gwerthuso, yn y dyfodol ar gyfer ein:
 • Ysgolion
 • Awdurdodau Lleol
 • Consortia Rhanbarthol
 • Llywodraeth Cymru
 • Rhannu a thrafod am sut y bydd hunan werthuso ysgol yn sail i’n system hunan wella.
 • Cynnig cyfle i benaethiaid rhoi mewnbwn i’r project ar y cyd rhwng Estyn a’r OECD i greu fframwaith cenedlaethol ar gyfer hunan werthuso a gwelliant, sy’n cael ei weithredu ar ran Llywodraeth Cymru.
 • Trafod trefniadau interim posib ar gyfer asesu a gwerthuso fydd angen yn ei le i’n cynorthwyo i symud at y Cwricwlwm i Gymru yn 2022.

Ymhlith y prif siaradwyr fydd:

 • Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

 • Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg

 • Steve Vincent, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Effeithiolrwydd Ysgolion

 • PAEM Meilyr Rowlands

 • Bydd modd cofrestru o 08:45 ymlaen, a bydd y gynhadledd yn dechrau'n ffurfiol am 09:30
 • Caiff pob archeb rhad-ac-am ddim ei ddyrannu ar sail gyntaf i'r felin.
 • Bydd eich archeb Eventbrite ond yn cadarnhau eich argaeledd, eich manylion a'ch gofynion. Dim ond trwy e-bost Llywodraeth Cymru y bydd eich presenoldeb ar y diwrnod yn cael ei gadarnhau a bydd yr e-bost hwn hefyd yn rhoi gwybodaeth bellach i chi am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl yn ystod y gynhadledd.

Danfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych yn uniongyrchol i Leanne.Thomas21@llyw.cymru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Purpose of the conference:

 • Providing a significant opportunity for headteachers to work in partnership with key individuals from Welsh Government and key partners from Estyn, regional consortia, local authority and diocesan officials, as well as international experts
 • sharing and debating the principles to be applied to future assessments and evaluations of:
 • Schools
 • Local Authorities
 • Regional consortia
 • Welsh Government
 • sharing and debating how school self evaluation will underpin a self improving system in Wales.
 • providing an opportunity for headteachers to input into the joint Estyn / OECD project to create a national self-evaluation and improvement framework that is being carried out for Welsh Government.
 • setting out possible interim assessment and evaluation arrangements which will be needed to support the move to the Curriculum for Wales in 2022.

Key note address by:

 • Kirsty Williams AM, Cabinet Secretary for Education

 • Steve Davies, Education Director

 • Steve Vincent, Deputy Director, Schools Effectiveness Division

 • HMCI Meilyr Rowlands

 • Conference registration will open at 8:45am with a formal start at 09:30am.
 • Each free of charge booking will be allocated on a first come first served basis.
 • Your Eventbrite booking will only confirm your availability, your details and your requirements. Your attendance on the day will only be confirmed via Welsh Government email, which will also provide you with further information on what you can expect during the conference.

Danfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych yn uniongyrchol i Leanne.Thomas21@llyw.cymru

Please direct any queries you may have to Leanne.Thomas21@gov.wales

Share with friends

Date and Time

Location

Christchurch Centre

Bt Compound Malpas Road

Newport

NP20 5PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved