Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019 - WISERD Annual Conference 2019

WISERD

Wednesday, 3 July 2019 at 09:00 - Thursday, 4 July 2019 at 16:00 (BST)

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019 - WISERD Annual...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Early Bird - Two Days (3 & 4 July 2019) Ended £140.00 £0.00
Early Bird - Wednesday 3 July 2019 Ended £70.00 £0.00
Early Bird - Thursday 4 July 2019 Ended £70.00 £0.00
Early Bird - PhD Student: Two days 3 & 4 July 2019 Ended £60.00 £0.00
Early Bird - PhD Student: Thursday 4 July 2019 Ended £30.00 £0.00
Early Bird - PhD student: Wednesday 3 July 2019 Ended £30.00 £0.00
Early bird - Charities / Third Sector Wednesday 3 July Ended £30.00 £0.00
Early bird - Charities / Third Sector Thursday 4 July Ended £30.00 £0.00
Aberystwyth University Halls Accommodation - Tuesday 2 July Ended £39.90 £0.00
Aberystwyth University Halls Accommodation - Wednesday 3 July Ended £39.90 £0.00
Aberystwyth University Halls Accommodation - Thursday 4 July Ended £39.90 £0.00
Standard - Two Days (3 & 4 July 2019) Ended £200.00 £0.00
Standard - Wednesday 3 July 2019 Ended £100.00 £0.00
Standard - Thursday 4 July 2019 Ended £100.00 £0.00
Standard PhD - Two Days (3 & 4 July) Ended £70.00 £0.00
Standard PhD - Wednesday 3 July Ended £35.00 £0.00
Standard PhD - Thursday 4 July Ended £35.00 £0.00
Standard Charities / Third Sector - Two Days (3 & 4 July) Ended £70.00 £0.00
Standard - Charities / Third Sector Wednesday 3 July Ended £35.00 £0.00
Standard - Charities / Third Sector Thursday 4 July Ended £35.00 £0.00

Share Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019 - WISERD Annual Conference 2019

Event Details

English text appears below

 

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019

 3 Gorffennaf - 4 Gorffennaf 2019

 

 Canolfan Gynadledda Medrus, Prifysgol Aberystwyth

Cynhelir Cynhadledd WISERD 2019 dros ddau ddiwrnod (Mercher 3 - Iau 4 Gorffennaf) yng Nghanolfan Gynadledda Medrus, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth.  

Mae'r gynhadledd ar agor i gydweithwyr ar draws y sectorau academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a thrydydd sector yng Nghymru.  

Thema cynhadledd eleni yw 'Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan' ac mae'n cynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau ar y themâu allweddol canlynol:  

 • Cymdeithas Sifil, Cymryd Rhan a Llywodraethu
 • Cymryd Rhan, Diwylliant a Hunaniaeth Iaith
 • Cysylltiadau Byd-eang Cymru: Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan mewn Cyd-destun
 • Cymryd Rhan a Chymdeithas Sifil drwy Gwrs Bywyd
 • Cymryd Rhan mewn Addysg
 • Cymryd Rhan yn y Farchnad Lafar
 • Gweithio gyda Chymunedau
 • Ymchwil am Gymryd Rhan ym meysydd Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Ymchwil am Actifiaeth a Chymdeithas Sifil
 • Ymgymryd ag Ymchwil am Gymryd Rhan a Gweithredu

 

 Prif Siaradwr

 Rydym ni’n hynod o falch i gadarnhau a chroesawu ein prif siaradwr:

Yr Athro Kevin Morgan, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd, fydd yn cyflwyno'r brif ddarlith ddydd Iau 4 Gorffennaf.

 

Cystadlaethau Myfyriwr PhD

Cystadleuaeth Posteri Myfyrwyr - noddir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru gyda gwobr ariannol o £200 i'r poster buddugol.

Gofynnir i fyfyrwyr PhD sefyll wrth ochr eu poster i gyflwyno a thrafod eu hymchwil gyda'r panel adolygu o feirniaid ddydd Mercher 3 Gorffennaf.

 

Cystadleuaeth Cynnig Poster - noddir gan Ganolfan Hyfforddi Doethurol Cymru yr ESRC 

Bydd myfyrwyr PhD yn cael y cyfle i gyflwyno cynnwys eu poster mewn dau funud difyr. Dylai'r cyflwyniad fod mewn arddull ddifyr addas i bobl leyg fydd yn annog cyd-fynychwyr y gynhadledd i edrych ar yr ymchwil a'i drafod.

 

Cyhoeddir yr enillydd yng Nghynhadledd WISERD 2019, a bydd yn derbyn gwobr o dalebau llyfrau werth £200.  I ymgeisio, mae angen i fyfyrwyr gofrestru cyn dydd Gwener 15 Mai 2019, drwy anfon ebost gyda 'Poster Pitch' yn y blwch testun i WiserdAnnualConference@cardiff.ac.uk .

 

Llety 

Bydd llety (gan gynnwys brecwast) ar gael ddydd Mawrth 2, Mercher 3 ac Iau 4 Gorffennaf yn Neuaddau Preswyl Prifysgol Aberystwyth am £39.90 y noson.

 

Derbyniad 

Bydd Rhwydwaith Gwleidyddiaeth a Llywodraethu WISERD yn cynnal derbyniad rhwydweithio, fydd ar agor i'r holl fynychwyr, yn dilyn y prif gyflwyniad gan yr Athro Lynn Staeheli ddydd Mercher 3 Gorffennaf.

 

Dewisiadau Cinio dydd Mercher 3 Gorffennaf

Eleni cynhelir digwyddiad cymdeithasol i raddedigion am 19:00 yn Yr Hen Orsaf (Wetherspoons).

 

Fodd bynnag, disgwylir i'r holl gyfranogwyr eraill yn y gynhadledd drefnu eu cinio nos eu hunain - bydd manylion yr opsiynau ar gael.

 

TELERAU AC AMODAU

Mae ffioedd cofrestru'r gynhadledd yn cynnwys mynediad i sesiynau'r gynhadledd, cinio, lluniaeth a'r derbyniad diodydd a rhwydweithio. Nid yw ffioedd yn cynnwys teithio na llety.

 

Mae llety ar gael fel opsiwn ychwanegol dewisol. Mae'n rhaid talu cyn y digwyddiad.

Ni all y trefnwyr dderbyn cyfrifoldeb am yr hyn a dalwyd os oes rhaid canslo'r gynhadledd o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i'w rheolaeth resymol.

 

Cyfradd Talu Cynnar: I fod yn gymwys am y gyfradd Talu Cynnar rhaid i chi gofrestru erbyn 2 Mehefin 2019. Bydd archebion a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn gorfod talu'r gyfradd gyflawn.

 

Polisi Canslo: Rhoddir ad-daliad llawn i unrhyw un sy'n canslo cyn 22 Mai 2019. Bydd unrhyw ganslo ar ôl 22 Mai 2019 yn agored i dâl canslo o 50%. Ni chaiff unrhyw arian ei ad-dalu am ganslo ar ôl dydd Sul 2 Mehefin 2019. Mae'n rhaid canslo yn ysgrifenedig neu drwy ebost. Gellir cyfnewid lle, ond rhaid gwneud cais am hynny'n ysgrifenedig neu drwy ebost.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ebostiwch: WISERDAnnualConference@cardiff.ac.uk neu ffoniwch: 029 208 70983

 

 

WISERD 2019 Annual Conference

3 July - 4 July 2019

Medrus Conference Centre, Aberystwyth University 

The WISERD 2019 Conference will take place over two days (Wednesday 3 - Thursday 4 July) at the Medrus Conference Centre, Aberystwyth University, Aberystwyth.

The conference is open to colleagues from across the academic, policy, public, private, and third sectors in Wales. 

The theme for this year's conference is 'Civil Cociety and Participation' and includes a variety of presentations, panel discussions and workshops on the following key themes: 

  • Civil Society, Participation and Governance
  • Language Participation, Culture and Identity
  • Wales Global Connections: Civil Society and Participation in Context
  • Participation and Civil Society through the Life Course
  • Participation in Education
  • Participation in the Labour Market
  • Working with Communities
  • Participatory Research in Housing, Health and Social Care
  • Activism and Civil Society Research
  • Doing Participatory and Action Research

 

Keynote Speaker

We are delighted to welcome our keynote speaker:-

Professor Kevin Morgan, School of Geography and Planning, Cardiff University who will be giving a plenary lecture on Thursday 4 July.

 

PhD Student Competitions

PhD student poster competition - sponsored by The Learned Society of Wales awarding a cash prize of £200 for the winning poster.

PhD students are asked to stand by their poster to present and discuss their research to the reviewing panel of judges on Wednesday 3 July.

 

PhD Poster Pitching competition - sponsored by ESRC Wales Doctoral Training Centre –

PhD studentshave the opportunity to present the content of their poster in an engaging two minute ‘Poster pitch’. The presentation should be in an engaging lay manner that will encourage fellow conference attendees to view and discuss the research.

The winner will be announced at the WISERD 2019 Conference, and will receive a prize in the form of book tokens to the value of £200.  To enter, students need to register before Friday 15 May 2019, by sending an email with ‘Poster pitch’ in the subject box to WiserdAnnualConference@cardiff.ac.uk .

 

Accommodation 

En-suite accommodation is available at Aberystwyth University on Tuesday 2, Wednesday 3 and Thursday 4 July at a cost of £39.90 per night.

Reception 

The WISERD Politics and Governance Network will be hosting a networking reception, which is open to all delegates, following the keynote presentation by Professor Lynn Staeheli on Wednesday 3 July.

 

Dinner options for Wednesday 3 July

This year there will be an informal postgraduate social at 19:00 Yr Hen Orsaf (Wetherspoons).

However, all other conference participants are required to arrange their own dinner – details of options will be made available.

 

Booking

Registration for the conference opens on 28 March 2019 with early bird rates applying until 22 May 2019. 

Two Day Rates

Early Bird Standard Two Day Rate: 3 and 4 July (for bookings made prior to 22 May 2019) - £140.00

Early Bird Standard Student Two Day Rate: 3 and 4 July (for currently registered PhD students, for bookings made prior to 22May 2019) - £60.00

Late Standard Two Day Rate: 3 and 4 July (for bookings made after 22 May and before 15 June) - £200.00

Late Standard Student Day Rate: 3 and 4 July (for currently registered PhD students, for bookings made after 22 May and before 15 June) - £70.00

One Day Rate

Early Bird Day Rate (for bookings made prior to 22 May 2019) - £70.00

Early Bird Student Day Rate (for currently registered PhD students, for bookings made prior to 22 May 2019) - £30.00

Standard Day Rate (for bookings made after 23 May and before 15 June) - £100.00

Standard Student Day Rate (for currently registered PhD students, for bookings made after 23 May and before 15 June) - £35.00

 

TERMS & CONDITIONS

Conference registration fees include access to conference sessions, lunch, refreshments and the drinks and networking reception. Fees do not include travel or accommodation. Accommodation is available as an optional extra. Payment must be received prior to the event.

The organisers cannot accept liability for costs incurred in the event of the conference having to be cancelled as a result of circumstances beyond its reasonable control

Early Bird Rate: To qualify for ‘the Early Bird rate’ you must register by 2 June 2019. Bookings received after this date will be subject to the full delegate rate.

Cancellation Policy: A full refund will be given for any cancellations before 22 May 2019. Cancellations after 22 May 2019 will incur a 50% cancellation charge. No money will be refunded for cancellations after Sunday 2 June 2019. Cancellation must be made in writing / by email. Substitutions are acceptable but must be requested in writing / by email.

If you have any queries please email: WISERDAnnualConference@cardiff.ac.uk or telephone: 029 208 70983.

Do you have questions about Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019 - WISERD Annual Conference 2019 ? Contact WISERD

Save This Event

Event Saved

When & Where


Medrus Conference Centre
Aberystwyth University
Penglais
SY23 3BY Aberystwyth
United Kingdom

Wednesday, 3 July 2019 at 09:00 - Thursday, 4 July 2019 at 16:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

WISERD

The Wales Institute of Social and Economic Research, Data and Methods (WISERD) is a national, interdisciplinary, social science research institute. We have been designated by the Welsh Government as a national research centre. Using innovative approaches, our research spans the fields of economics, sociology, geography and political science.

We are a collaborative venture between the universities of Aberystwyth, Bangor, Cardiff, South Wales and Swansea – working together to improve the quality and quantity of social science research in Wales and beyond. Our research effects change by influencing the development of policy and practice across a range of sectors.

-------

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn sefydliad ymchwil gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol cenedlaethol. Rydym wedi ein dynodi gan Lywodraeth Cymru’n ganolfan ymchwil genedlaethol. Gan ddefnyddio dulliau arloesol, mae ein hymchwil yn cwmpasu economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth wleidyddol. 

Rydym yn gydfenter rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe - yn cydweithio i wella safon a maint ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein hymchwil yn effeithio ar newid drwy ddylanwadu ar ddatblygiad polisi ac arfer ar draws ystod o sectorau.

  Contact the Organiser

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.