Cynhadledd Fusnes i Gyhoeddwyr/ Publisher's Business Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Y Goleudy/ The Beacon

Dafen

Llanelli

SA14 8LQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae’r Cyngor Llyfrau wedi llwyddo i gael siaradwyr blaenllaw yn eu cynhadledd i gyhoeddwyr fydd yn cael ei chynnal ar yr 2il o Hydref 2019.

Cynhelir y Gynhadledd ar y cyd a Busnes Cymru yn Y Goleudy, Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8LQ

Bydd hon yn gynhadledd addas i berchnogion busnes, neu rheolwyr sydd yn gyfrifol am hyrwyddo’r busnes ar ran y perchnogion.

Ymysg y siaradwyr, mae

  • Geraint Williams, Busnes Cymru yn trafod oblygiadau Brexit;
  • Bethan Webb, Adran y Gymraeg yn trafod pwysigrwydd datblygu’r Cwricwlwm a’r cyfleoedd fydd hyn y gyhoeddwyr o Gymru;
  • Chris Davies, Tarian yn trafod diogelwch syber a phwysigrwydd o fod a rheolaeth dda o’ch systemau cyfrifiadurol;
  • William Meredith, Golley Slater yn trafod sut i gael incwm hysbysebion a’r ffyrdd gorau o hysbysebu i gyrraedd y farchnad iawn.
  • Bydd hefyd nifer o siaradwyr eraill ar bynciau megis “Parhad Busnes – beth sy’n digwydd pan fo perchennog am ymddeol neu orffen”, “Diweddariad ar gyflogaeth staff”, sesiwn gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg ar y cyfleoedd mae dysgwyr yn ei roi i’ch busnes, a chyfleoedd i gydweithio gyda Llenyddiaeth Cymru, a gyda’r Asiantaeth Darllen drwy raglen Darllen yn Well.

Nid oes unrhyw gost am fynychu, ond er mwyn i ni gael gwneud trefniadau bwyd, gofynnir i chi gofrestru drwy system Eventbrite i ni gael gwybod y niferoedd.


The Books Council of Wales has succeeded in getting prominent speakers at its publishers conference which will be held on the 2nd of October 2019.

The Joint Conference with Business Wales will be held at The Beacon, Dafen, Llanelli, Carmarthenshire, SA14 8LQ

This will be a suitable conference for business owners, or managers responsible for promoting the business on behalf of the owners.

Among the speakers there is

  • Geraint Williams, Business Wales discusses the implications of Brexit;
  • Bethan Webb, Welsh Government Welsh And Internation Relations Department; discusses the importance of developing the Curriculum and the opportunities this will generate for Welsh publishers;
  • Chris Davies, Tarian; will be discussing cyber security and the importance of having good controls of your computer systems;
  • William Meredith, Golley Slater discusses how to get advertising income and the best ways to advertise to reach the right market.
  • There will also be a number of other speakers on topics such as “Business Continuity - what happens when an owner wants to retire or finish”, “Staff employment update”, a session by the Welsh Language Centre on the opportunities learners give to your business, and opportunities to collaborate with Literature Wales, and with the Reading Agency through the Read Well program.

There is no cost to attend, but in order for us to make food arrangements, you will be asked to register through the Eventbrite system for us to know the numbers.

Date and Time

Location

Y Goleudy/ The Beacon

Dafen

Llanelli

SA14 8LQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved