Cynhadledd Genedlaethol Arweinyddiaeth / National Leadership Conference

Sales Have Ended

Registrations are closed
Diolch yn fawr / Thank you!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff City Stadium

Cardiff City Stadium

Cardiff

CF11 8ER

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Diolch yn fawr / Thank you!
Event description
Cynhadledd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru National Academy for Educational Leadership Conference

About this Event

Ymunwch â ni yng nghynhadledd flynyddol gyntaf yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru

Agorwyd y gynhadledd gan Kirsty Williams AS, Gweinidog Addysg, a bydd yr araith cloi yn cael ei roi gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Lles.

Bydd Cymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth o garfan 1 yn rhannu sut y maent wedi ymateb i'r argymhellion o'u hadroddiad comisiwn a byddant yn esbonio sut y gallwch ddod yn rhan o'u cynllun gweithredu.

Bydd yr ail garfan o gymdeithion Academi Arweinyddiaeth yn lansio eu comisiwn a byddwch yn cael cyfle i roi eich barn a'ch syniadau ar gwestiwn eu comisiwn.

Byddwch hefyd yn clywed am y partneriaethau cryf a ddatblygwyd gyda'r Alban ac Iwerddon a sut mae ein cydweithredu yn gyrru ansawdd ac arloesedd wrth ddatblygu arweinyddiaeth o fewn y sector addysg yng Nghymru.

Yn ystod y digwyddiad, bydd cyfle I chi fynychu gweithdai ymarfer effeithiol sy'n dangos sut mae arweinwyr ledled Cymru eisoes yn cyflawni Dysgu Proffesiynol a Lles a hefyd i ddysgu am y ddarpariaeth arweinyddiaeth effeithiol yng Nghymru sydd wedi'i chymeradwyo gan yr Academi Arweinyddiaeth.

Join us for the first annual conference of the National Academy for Educational Leadership in Wales

The conference will be opened by Kirsty Williams AM, Education Minister and the closing address will be given by Sophie Howe, Commissioner for Future Generations and Well-being.

The Leadership Academy Associates from cohort one will share how they have responded to the recommendations from their commission report and will explain how you can become part of their plan for action.

The second cohort of Leadership Academy associates will launch their commission and you will have an opportunity to give your views and ideas on their commission question.

You will also hear about the strong partnerships that have been developed with Scotland and Ireland and how our collaborative working is driving quality and innovation in leadership development within the education sector in Wales.

During the event their will an opportunity to attend effective practice workshops which demonstrate how leaders across Wales are already delivering on Professional Learning and Well-being and also to learn about the effective leadership provision in Wales which has been endorsed by the Leadership Academy.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff City Stadium

Cardiff City Stadium

Cardiff

CF11 8ER

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved