Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru/Wales Real Food and Farming Conference

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Diolch | Thank you

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberystwyth University - Penglais Campus

Penglais Campus

Abersytwyth

SY23 3FL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Diolch | Thank you
Event description
Dechrau newydd i fwyd a ffermio yng Nghymru - a new start for food and farming in Wales.

About this Event

[scroll down for English]

GWERTHU ALLAN: Yn anffodus, does dim tocynnau ar ôl erbyn hyn. I fynd ar restr aros cysylltwch â gwybodaeth@cgfffc.cymru

SOLD OUT: Unfortunately, there are no tickets left. To go on the waiting list, email info@wrfffc.wales. Thank you.

CYNHADLEDD GWIR FWYD A FFERMIO CYMRU

Bydd Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy yng nghyd-destun yr holl system fwyd yng Nghymru. Bydd yn dwyn ynghyd ffermwyr, tyfwyr, pysgotwyr, busnesau bwyd, cadwraethwyr natur a phobl sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, diwylliant, treftadaeth wledig a sgiliau.

Ei nod yw agor sgyrsiau rhwng y rhai sydd â diddordeb ac sy'n ymwneud â dyfodol bwyd yn y wlad, gan fapio sut olwg fyddai ar system fwyd gynaliadwy'r 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ddechrau ei hadeiladu.

Gwybodaeth Archebu

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu a'i redeg gan grŵp o wirfoddolwyr. Rydym wedi cael cefnogaeth hael gan nifer o noddwyr, ond er mwyn talu am ein holl gostau a bod mewn sefyllfa dda i ailadrodd y gynhadledd y flwyddyn nesaf, rydym yn codi tâl am docynnau.

Mae tocyn deuddydd yn costio £60 + ffi archebu eventbrite, sy'n cynnwys rhaglen lawn o sgyrsiau a thrafodaethau, lluniaeth ysgafn, cinio bwffe a twmpath ar y nos Lun.

Bydd pryd bwyd dewisol dau gwrs gyda'r nos (opsiwn cig neu fegan) nos Lun am gost ychwanegol o £25 + ffi archebu eventbrite. Mynegwch hoffter a gadewch i ni wybod am unrhyw ofynion dietegol pellach.

Mae tocynnau diwrnod sengl yn costio £35 + ffi archebu eventbrite a byddant yn cael eu rhyddhau ddydd Mawrth 15 Hydref, er mwyn rhoi blaenoriaeth i bobl a all fynychu'r ddau ddiwrnod.

Mae llety ar gael yn Byncws y Brifysgol am £30 y noson. Ffoniwch swyddfa gynhadledd y brifysgol yn uniongyrchol ar 01970 621960 neu e-bostiwch constaff@aber.ac.uk i gael ffurflen archebu. Mae'r ystafelloedd hyn wedi'u cadw tan 20 Hydref ac ar ôl hynny nid oes sicrwydd y bydd unrhyw rai ar gael ar y safle, felly archebwch yn fuan.

Ychydig iawn o ystafelloedd sydd ar gael yng Ngwesty'r Castell 4 seren yn Aberystwyth ar ddisgownt i gynrychiolwyr y gynhadledd. Archebwch ar-lein neu ffoniwch 01970 612188.

Mae stondin a dau docyn yn costio £ 500 i sefydliadau mawr, neu £200 i elusennau a busnesau bach. Cysylltwch â'r trefnwyr ar gwybodaeth@cgfffc.cymru.

Noddir y gynhadledd gan Bioarloesedd Cymru, y Nature Friendly Farming Network, Garden Organic, Organic Farmers and Growers, Undeb Amaethwyr Cymru ac RSPB Cymru. Mae lle i eraill!

WALES REAL FOOD AND FARMING CONFERENCE

The Wales Real Food and Farming Conference will explore sustainable food and farming in the context of the whole food system in Wales. It will bring together farmers, growers, fishers, food businesses, nature conservationists and people involved in public health, culture, rural heritage and skills.

It aims to open conversations between those interested and involved in the future of food in the country, mapping out what a sustainable 21st century food system for Wales might look like and how we might begin to build it.

Booking information

This event is being organised and run by a group of volunteers. We have been generously supported by a number of sponsors, but in order to cover all our costs and be in a good position to repeat the conference next year, we are charging for tickets.

A two-day ticket costs £60 + eventbrite booking fee, which includes a full programme of talks and discussions, light refreshments, buffet lunches and a twmpath on the Monday night.

There will be an optional two-course evening meal (meat or vegan option) on Monday night for an additional cost of £25 + eventbrite booking fee. Please express a preference and let us know of any further dietary requirements.

Single-day tickets cost £35 + eventbrite booking fee and will be released on Tuesday 15 October, in order to give priority to people who can attend both days.

Overnight accommodation is available at the university’s Bunkhouse for £30 a night. Please call the university conference office directly on 01970 621960 or email constaff@aber.ac.uk to get a booking form. These rooms have been reserved until 20th October after which there is no guarantee that any will be available on site, so please book soon.

The 4-star Castle Hotel in Aberystwyth has a very few rooms still available at a discount for conference delegates. Book online or call 01970 612188.

A stand and two tickets costs £500 for large organizations, or £200 for charities and small businesses. Please contact the organisers on info@wrffc.wales

The event is sponsored by Bioinnovation Wales, the Nature Friendly Farming Network, Garden Organic, Organic Farmers and Growers, the Farmers Union of Wales, RSPB Cymru and the Landworkers Alliance Cymru.

Date and Time

Location

Aberystwyth University - Penglais Campus

Penglais Campus

Abersytwyth

SY23 3FL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved