Free

Cynhadledd Her Sgiliau Gogledd Cymru - North Wales Skills Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Promenade

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ffocws canolog Bagloriaeth Cymru yw darparu cyfrwng i bobl ifanc 14-18 oed atgyfnerthu a meithrin sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Mae’r cymhwyster yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer y dyfodol drwy feithrin sgiliau, priodoleddau a mathau o ymddygiad a gaiff eu gwerthfawrogi gan addysgwyr ôl-16 a darpar gyflogwyr. Bwriad cynhadledd heddiw yw arddangos y sgiliau mae’r bobl ifanc wedi eu datblygu ac i ddod â phobl ifanc, addysgwyr & chyflogwyr at ei gilydd. Mi fydd y disgyblion yn eich arwain trwy ddiwrnod llawn gweithdai tebyg i ‘Dragon’s Den’, Dadl am fater Byd Eang a Datblygiad Cynaliadwy ac arddangosfa o brosiectau Cymunedol & Unigol.

RHAGLEN

09.00 – 09.15 Cofrestru & Phaned

09.15 – 10:00 Croeso (GwE)

Araith: Datblygu’r sgiliau cywir mewn pobl ifanc

- Y sefyllfa bresennol (Llywodraeth Cymru i’w gadarnhau)

- Sgiliau Pobl Ifanc - Iwan Thomas NWEAB

- Y Dystysgrif Sgiliau – (CBAC i’w gadarnhau)

10.00 – 10.15 Croeso & Chyflwyniad i’r gweithdai (Disgyblion Lleol)

10.15 – 10:30 Paned & Symud i’r gweithdai

10:30 – 12.45 Gweithdai

12.45 – 13.30 Cinio & Chyfle i weld gwaith y disgyblion & bwth fidio ddyddiadur

13.30 – 14.30 Adborth gan ddisgyblion lleol, Enillwyr Cystadleuthau & Gwobrau

14.30 – 15:00 DiweddThe central focus of the Skills Challenge Certificate is to provide a vehicle for 14-18 year olds to consolidate and develop essential and employability skills. The qualification helps learners to prepare for their future by developing skills, attributes and behaviors valued by post-16 educators and potential employers. The aim of today’s conference is to showcase the skills our young people have developed and to bring young people, educators & employers together. Pupils will lead you through a day filled with ‘Dragon’s Den’ style workshops, a Global & Sustainable Development Conference Debate and a display of Community & Individual projects.

AGENDA

09.00 – 09.15 Registration & Refreshments

09.15 – 10:00 Welcome (GwE)

Key note speech: Developing the right skills in young people

- Setting the scene (Welsh Government tbc)

- Skills & young people – Iwan Thomas NWEAB

- The Skills Challenge Certificate – (WJEC tbc)

10:00 – 10.15 Regional Welcome (Local pupils)

10.15 – 10.30 Refreshments & visit workshops (Local pupils)

10:30 – 12.45 Visit workshops

12.45 – 13.30 Buffet lunch & Visit Pop up stands showcasing various schools & Video diary booth

13:30 – 14:30 Feedback from local pupils & Competition winners & awards (Local Pupils)

14:30 – 15:00 Close


Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Promenade

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved