Free

Cynhadledd Llywodraethwyr CCD | CSC Governors' Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stadiwm Dinas Caerdydd | Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Cynhadledd Llywodraethwyr CCD: Dyfodol Llwyddiannus

CSC Governors' Conference: Successful Futures

Mae’r cwricwlwm yng Nghymru yn newid ac mae angen i Lywodraethwyr wybod sut.

Gyda chyflwyniad Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar ddechrau’r flwyddyn academaidd a chyfnod gweithredu’r Cwricwlwm Newydd yn 2018, mae angen i Lywodraethwyr ddeall y newidiadau dramatig sydd yn dod i Addysg yng Nghymru a’r effaith ar eu rolau.

Dyma’r gynhadledd gyntaf a gynhelir gan y Consortiwm sydd wedi ei anelu’n benodol at Lywodraethwyr, cadwch eich lle nawr i fod yn rhan o’r cyfle cyffrous yma!


The curriculum in Wales is changing & Governors need to know how.

With the introduction of the Digital Competence Framework at the start of this academic year and the New Curriculum implementation phase in 2018, Governors need to understand the dramatic changes coming to Welsh Education and the impact it will have on their roles.

This is the first conference held by the Consortium aimed specifically at Governors, so book your place now to be a part of this exciting opportunity!

Cwestiynau Cyffredin / FAQs

Oes modd i Benaethiaid mynychu'r digwyddiad yma?

Are Headteachers able to attend this event?

Er ein bod yn deall eich fod chi fel Pennaeth Ysgol hefyd mwy na thebyg yn Llywodraethwr, mae'r gynhadledd wedi ei anelu'n bennaf at Lywodraethwyr nid ydynt yn aelod o staff addysgu'r ysgol.

Os ydych yn Llywodraethwr mewn ysgol arall, mae croeso mawr i chi fynychu yn rhinwedd y rol hynny.

hilst we appreciate that as a Headteacher you are also likely to be a member of your Governing Body, the conference is specifically aimed at non-teaching Governors.

If you are a Governor at another school, you are of course welcome to attend in that capacity.

Beth yw'r dewisiadau trafnidiaeth/parcio er mwyn cyrraedd y digwyddiad?

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

Mae yna ddigonedd o barcio yn Stadiwn Dinas Caerdydd sydd wedi ei neilltuo ar gyfer y digwyddiad. Mae yna hefyd safle bws ar Sloper Rd, sydd 5 munud i ffwrdd ar droed.

There is ample free parking at Cardiff City Stadium that has been reserved for the event. There is also a Bus Stop on Sloper Rd, just a 5 minute walk away.

Sut gallaf gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

How can I contact the organiser with any questions?

Gallwch ebostio ni ar LlywodraethwrCCD@cscjes.org.uk neu ffonio ar 01443 827527

You can email us at CSCGovernor@cscjes.org.uk or Call us on 01443 827527

Share with friends

Date and Time

Location

Stadiwm Dinas Caerdydd | Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved