Sold Out

CYNHADLEDD: Merched a Ffotograffiaeth / CONFERENCE: Women in Focus

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Amgueddfa Cymru a Chynhadledd yr European Centre for Documentary Research yn cyflwyno

CYNHADLEDD

Merched a Ffotograffiaeth: Dogfennaeth a Dinasyddiaeth

24 a 25 Ionawr 2019

Mewn ymateb i'r arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – Merched a Ffotograffiaeth – bydd y gynhadledd ddeuddydd hon yn edrych ar wleidyddiaeth ffotograffiaeth o ran ei ymateb i ddinasyddiaeth. Bydd yn canolbwyntio ar y ffyrdd y cafodd merched eu cynrychioli gan ffotograffiaeth, a sut y mae merched wedi (ac yn parhau i) siapio hanes ffotograffiaeth.Diwrnod un - Amgueddfa Cymru

Bydd yr Amgueddfa, ar y cyd â Magnum, yn cyflwyno diwrnod o sgyrsiau a thrafodaethau panel wedi ei guradu gan Fiona Rogers, Sefydlwr Firecracker. Bydd ffotograffwyr benywaidd yn trafod eu rôl a'u dylanwad o fewn ffotograffiaeth ddogfennol, ac yn edrych ar sut y gellir deall eu gwaith yng nghyd-destun gwleidyddiaeth ddiwylliannol heddiw.

Siaradwyr:

Prif Siaradwr: Poulomi Basu - Blood Speaks: Agency, Voice and Gender

Marcia Michael - Reclaiming the black body

Tim Clark - Who’s Looking at the Family Now

Emma Lewis - Representation of women and gender politics in collections

Lua Ribeira & Clementine Scheiderman - Collaborative practices

Bruno Ceschel - Queer photography

Joanne Coates - The representations and influences of class in photography

Digwyddiad Gyda’r Nos – Lansiad Arddangosfa Ffotogallery

Yn eu horiel yng nghanol y ddinas bydd Ffotogallery yn cyflwyno Noises in the Blood gan Lua Ribeira, sydd wedi’ henwebu gan Magnum. Mae’r arddangosfa yn sylwebaeth ddeifiol ar ddiwylliant y neuadd ddawns Jamaicaidd ym Mhrydain. Yn Nhŷ Turner, Penarth, bydd yr artist nodedig o Iran, Amak Mahmoodian yn dangos "Where Time Stood Still", cyfuniad o waith archifol a chyfoes. Bydd lluniaeth ysgafn a bws rhwng y ddau leoliad.

Diwrnod dau - European Centre for Documentary Research: Prifysgol De Cymru

Bydd yr European Centre for Documentary Research yn cyflwyno cyfres o sgyrsiau sy'n archwilio'r ffordd y mae ffotograffiaeth gyfoes wedi dod yn fater gwleidyddol a sifil, a'r sawl sy'n cael eu darlunio yn bwysicach nag erioed. Mae'r gynhadledd wedi'i hysbrydoli gan waith Ariella Azoulay, sy'n awgrymu fod pob ffotograff yn dibynnu ar y berthynas rhwng y ffotograffydd a thestun y llun. Bydd yn gyfle i gael trafodaeth eang ar y thema hon mewn ffotograffiaeth.

Siaradwyr:

Nina Berman

Anastasia Taylor-Lind

Professor Florence Ayisi

Valeria Cherchi

Jenny Rova

Yumna Al-Arashi

Giya Makondo-Wills


Mae tocynnau pris llawn yn £30 (£25 wrth ddangos cerdyn myfyriwr).


Mae’r pris yn cynnwys dau ddiwrnod llawn y gynhadledd, sgwrs gyda’r nos a derbyniad yn Ffotogallery ar y 24 Ionawr a the a choffi yn ystod y gynhadledd.

*************************************************************************************************************************

National Museum Wales and the European Centre for Documentary Research Conference Present

CONFERENCE

Women in Focus: Documentary and Citizenship

24th and 25th January 2019

In response to a season of photography exhibitions at the National Museum of Wales - Women in Focus, this two day conference will address the politics of photography in terms of its relationship to citizenship. Its focus will be on the ways in which women have been represented by photography and how they have shaped, and continue to shape, the history of photography.Day one - National Museum Wales

The National Museum, in association with Magnum, presents a day of talks and panel discussions co-curated by Fiona Rogers, Founder of Firecracker, and Max Houghton, academic and writer, where leading women photographers will discuss their role and influence within documentary photography, and explore how their practice can be understood within the context of today’s cultural politics.

Confirmed speakers:

Keynote: Poulomi Basu - Blood Speaks: Agency, Voice and Gender

Marcia Michael - Reclaiming the black body

Tim Clark - Who’s Looking at the Family Now

Emma Lewis - Representation of women and gender politics in collections

Lua Ribeira & Clementine Scheiderman - Collaborative practices

Bruno Ceschel - Queer photography

Joanne Coates - The representations and influences of class in photography

Evening event – Ffotogallery Exhibition Launch

In their city centre gallery, Ffotogallery present Magnum nominee Lua Ribeira’s Noises in the Blood, an insightful commentary on British Jamaican Dancehall culture. In their Penarth venue, Turner House, award-winning Iranian artist Amak Mahmoodian will be showing "Where Time Stood Still", a combination of contemporary and archival works. Refreshments and coach travel will be provided between venues.Day two - European Centre for Documentary Research: University of South Wales

The European Centre for Documentary Research Conference presents a series of talks that explore the way in which contemporary photographic practice has become a civil and political matter, where those who are pictured are now beginning to matter more than ever before. Inspired by the work of Ariella Azoulay, who suggests that every photograph is the result of a dynamic encounter between the photographer and the photographed, the conference will provide an opportunity for a broad discussion of this emerging theme in photographic theory and practice.

Confirmed Speakers:

Nina Berman

Anastasia Taylor-Lind

Professor Florence Ayisi

Valeria Cherchi

Jenny Rova

Yumna Al-Arashi

Giya Makondo-Wills

Tickets are £30 full price and £20 on production of a Student Union Card.

This covers two full conference days, evening talk and reception at Ffotogallery on the evening of 24 January and tea and coffee during the conference.

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved