£35 – £330

Cynhadledd NAHT Cymru - Annual Conference 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mercure Cardiff Holland House Hotel and Spa

24 - 26 Newport Road

Cardiff

CF24 0DD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cynhadledd Cymru conference 2019 - Building Compassionate Communities

This conference will involve debate and policy making, and delegates will hear addresses from the Welsh president and guest speakers.

Those attending the conference will also have the opportunity to engage with our conference sponsors and network with colleagues.

Programme

Thursday 17 October - 0930 to 1020 - AGM (Restricted to members only)

Thursday 17 October - 1100 - Conference Opens

Friday 18 October - 1320 - Conference Closes

To view full the conference information, please click here.

To book your place please click on the green ticket button and select the appropriate ticket required.

You will be asked to input your payment details (card only), details of the attendee (please use their direct email address), and membership number, so you will need to have this information to hand before starting the registration process.

Members of NAHT can enjoy our courses and conferences at a subsidised rate so join here today and start enjoying the benefits of membership.

Please do not book travel or accommodation without checking with the Professional Development team (events@naht.org.uk) that the conference will be going ahead.

The NAHT has the right to cancel the conference if insufficient bookings are received. The NAHT also reserves the right to change the venue prior to the scheduled date, and in this event will communicate any alterations as soon as possible. The programme may be subject to change.

By booking a place you are accepting NAHT's terms and conditions.

Please note that Eventbrite offers booking insurance cover as part of the booking process - this is not part of NAHT's offer and any queries/claims for this must be directed to the insurance company supplying this product.

NAHT Privacy Policy

We take your privacy seriously. Personal data submitted to NAHT is subject to the General Data Protection Regulations. The way we use your personal information is set out in the NAHT privacy policy.

FAQs

Do I need my membership number to book?

Yes. If you are booking a member place you will be required to enter the correct membership number. You can find your membership number by phoning membership on 0300 3030333 option 2.

Where can I contact the organiser with any questions?

The Professional Development team on events@naht.org.uk or 01444 472405.

Is my booking transferrable?

Bookings may only be transferred at the discretion of the Professional Development team. These will need to be made in writing to events@naht.org.uk before the event. Transfers and cancellations may be subject to a charge.

Cancellation fees

Within 20 working days - 25% charge

Within 10 working days - 50% charge

Within 5 working days - 75% charge

Within 2 working days - 100% charge

Can I update my registration information?

Any updates to your booking must be made in writing to the Professional Development team at events@naht.org.uk

Does the name on the booking need to match the delegate?

The names of each individual delegate must be entered during the booking process along with a unique email address for each delegate as this will be used for the final confirmation.

Please Note: There will be a simultaneous translation for Welsh speaking members.

Bydd y gynhadledd hon yn cynnwys trafod a llunio polisïau, a bydd cynrychiolwyr yn clywed areithiau gan lywydd Cymru a siaradwyr gwadd.

Bydd y rhai sy'n mynychu'r gynhadledd hefyd yn cael cyfle i ymgysylltu â noddwyr y gynhadledd ac i rwydweithio gyda chydweithwyr.

Rhaglen

Dydd Iau 17 Hydref - 0900 i 1020 - CCB (wedi'i gyfyngu i aelodau yn unig)

Dydd Iau 17 Hydref - 1100 - Agor y Gynhadledd

Dydd Gwener 18 Hydref - 1320 - Cau’r Gynhadledd

I weld gwybodaeth lawn am y Gynhadledd, cliciwch yma.

I archebu eich lle cliciwch ar y botwm cofrestru gwyrdd a dewiswch y tocyn sy’n briodol i chi.

Gofynnir i chi fewnbynnu eich manylion talu (cerdyn yn unig), manylion y sawl sy'n mynychu (defnyddiwch eu cyfeiriad e-bost uniongyrchol), a rhif aelodaeth, felly bydd angen i chi fod â’r wybodaeth hon wrth law cyn dechrau'r broses gofrestru.

Gall aelodau NAHT fwynhau ein cyrsiau a'n cynadleddau yn rhatach, felly ymunwch yma heddiw a dechreuwch fwynhau manteision aelodaeth.

Peidiwch â threfnu teithio na llety heb wirio gyda'r tîm Datblygiad Proffesiynol (events@naht.org.uk) y bydd y gynhadledd yn mynd rhagddi.

Mae gan NAHT yr hawl i ganslo'r gynhadledd os na dderbynnir digon o archebion. Mae NAHT hefyd yn cadw'r hawl i newid y lleoliad cyn y dyddiad a drefnwyd, ac os digwydd hyn, bydd yn eich hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau cyn gynted â phosibl. Mae’n bosibl y gall y rhaglen newid.

Drwy archebu lle rydych chi'n derbyn telerau ac amodau NAHT.

Sylwch fod Eventbrite yn cynnig yswiriant archebu fel rhan o'r broses archebu - nid yw hyn yn rhan o’r hyn mae NAHT yn ei gynnig, a rhaid cyfeirio unrhyw ymholiad/hawliad at y cwmni yswiriant sy'n cyflenwi'r gwasanaeth hwn.

Polisi Preifatrwydd NAHT

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Mae Data Personol a gyflwynir i NAHT ynghlwm â Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR). Mae’r ffordd yr ydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol wedi'i nodi yma: polisi preifatrwydd NAHT

Cwestiynau Cyffredin

A oes angen fy rhif aelodaeth arnaf i archebu?

Oes. Os ydych chi'n archebu lle i aelod, bydd gofyn i chi roi'r rhif aelodaeth cywir. Gallwch ddod o hyd i'ch rhif aelodaeth drwy ffonio’r adran aelodaeth ar 0300 3030333 opsiwn 2.

Ble alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Y tîm Datblygiad Proffesiynol: events@naht.org.uk neu 01444 472405.

A ellir trosglwyddo fy archeb?

Dim ond yn ôl disgresiwn y tîm Datblygiad Proffesiynol y gellir trosglwyddo archebion. Bydd angen anfon newidiadau o’r fath yn ysgrifenedig at events@naht.org.uk cyn y digwyddiad. Mae'n bosibl y codir tâl am drosglwyddo neu ganslo archeb.

Ffioedd canslo

O fewn 20 diwrnod gwaith - bydd angen talu 25%

O fewn 10 diwrnod gwaith - bydd angen talu 50%

O fewn 5 diwrnod gwaith - bydd angen talu 75%

O fewn 2 diwrnod gwaith - bydd angen talu 100%

A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?

Rhaid i unrhyw ddiweddariad i'ch archeb gael ei wneud yn ysgrifenedig i'r tîm Datblygiad Proffesiynol: events@naht.org.uk

A oes angen i'r enw ar yr archeb gyfateb i'r cynrychiolydd?

Rhaid nodi enwau pob cynrychiolydd unigol yn ystod y broses archebu, ynghyd â chyfeiriad e-bost unigryw ar gyfer pob cynrychiolydd, gan y bydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y cadarnhad terfynol.

Share with friends

Date and Time

Location

Mercure Cardiff Holland House Hotel and Spa

24 - 26 Newport Road

Cardiff

CF24 0DD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved