Free

Cynhadledd y Cynrychiolwyr Cwrs | Course Representative Conference 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberystwyth University, Conference Centre

Penbryn

Penglais

Aberystwyth

SY23 3BY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cynhadledd y Cynrychiolwyr Cwrs
Course Representative ConferenceMae Cynhadledd y Cynrychiolwyr Cwrs yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir gan Wise Cymru. Ei dau brif amcan yw:

1. Hyfforddi a pharatoi carfan eleni o gynrychiolwyr cwrs

2. Datblygu rôl a gwerth cynrychiolwyr cwrs a systemau cynrychiolwyr cwrs drwy'r sefydliad

Wrth i ni symud ymlaen mewn amgylchedd addysg sy'n prysur newid, mae ymgysylltu myfyrwyr yn dod yn fwyfwy pwysig. Mae myfyrwyr ac ymarferwyr llais myfyrwyr mewn AU ac AB yng Nghymru yn datblygu prosesau ymgysylltu a phartneriaeth yn eu sefydliadau, ac mae'r gynhadledd hon yn gyfle i rannu arfer gorau ac i gydweithio wrth i ni wynebu heriau a cheisio cyfleoedd i ddatblygu ymgysylltu myfyrwyr.

Bydd siaradwyr yn cael eu hychwanegu at yr agenda yn ystod y misoedd nesaf – os oes gennych chi unrhyw broblemau penodol hoffech chi eu trafod, neu os ydych chi'n dymuno gwirfoddoli i wneud cyflwyniad ar destun penodol, cysylltwch â ni ar charlotte.west@nus-wales.org.uk

*Sylwch y codir ffi o £5 ar bob cynrychiolydd i fynychu'r digwyddiad hwn (ac eithrio staff). Bydd hon yn cyfrannu at y costau arlwyo - anfonir anfonebau ar ôl y digwyddiad.

---------------------------------------------------------------------------

The Course Representative Conference is an annual event organised by Wise Wales, and it has two primary aims:

1. To train and equip this year’s cohort of course representatives

2. To develop the role and value of course reps and course rep systems across the institution

As we move forward in an increasingly fast changing education environment, effective student engagement is becoming more and more important. Students and learner voice practitioners across HE and FE in Wales are developing engagement and partnership in their institutions, and this conference is an opportunity to share best practise and work together as we face challenges and see opportunities to develop student engagement.

Speakers will be added to the agenda over the coming weeks – if you have any particular issues you would like to discuss, or wish to volunteer to give a presentation on a certain topic, please get in touch by emailing charlotte.west@nus-wales.org.uk

*Please note that there is a £5 delegate fee for this event (excluding staff) to contribute towards the catering costs - invoices will be sent after the event.

Share with friends

Date and Time

Location

Aberystwyth University, Conference Centre

Penbryn

Penglais

Aberystwyth

SY23 3BY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved