Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cynhadledd ymchwil tai Cymru 2020 | Wales Housing Research Conference 2020

WISERD

Thursday, 9 January 2020 from 09:30 to 17:30 (GMT)

Cynhadledd ymchwil tai Cymru 2020 | Wales Housing...

Ticket Information

Type End Quantity
Cynhadledd ymchwil tai Cymru | Housing Research Conference 3 Jan 2020 Free  

Share Cynhadledd ymchwil tai Cymru 2020 | Wales Housing Research Conference 2020

Event Details

Cynhadledd Ymchwil Tai Cymru 2020

Wedi'i gynnal ar y cyd gan Rwydwaith Ymchwil Tai Cymru WISERD, Canolfan Gydweithredol Tystiolaeth Tai y DU, Shelter Cymru a Llywodraeth Cymru

 

Noddir y gynhadledd hon yn garedig iawn gan Pobl

 

Ynglŷn â'r drafodaeth

Mae tai a digartrefedd yn uchel ar yr agenda wleidyddol yng Nghymru ac mae awydd am dystiolaeth dda i lywio polisïau gwell. Mewn byd lle mae pryderon ehangach ynglŷn â pholisïau'n cael eu heffeithio'n gynyddol gan newyddion ffug a gwybodaeth anghywir systematig, bydd Cynhadledd Ymchwil Tai Cymru 2020 yn arddangos gwaith ymchwil a gwerthusiadau o faterion tai cyfoes yng Nghymru, gan gynnig platfform ar gyfer myfyrio a chyfnewid gwybodaeth.

 

Ydych chi am gyflwyno eich ymchwil?

Gwahoddir ymchwilwyr i gyflwyno crynodebau am unrhyw bwnc tai a allai cwestiynu, llywio neu gefnogi polisïau ac arferion tai yng Nghymru. Rydym yn croesawu ymchwil a gynhelir y tu allan i Gymru ond dylai gynnig gwersi ar gyfer polisïau ac arferion yng Nghymru.

Dylid cyflwyno crynodebau drwy ebost I WISERD.events@caerdydd.ac.uk erbyn 30 Medi 2019 ac ni ddylent fod yn fwy na 250 gair. Bydd penderfyniadau ynglŷn â chrynodebau'n cael eu gwneud yn brydlon.

Daw'r diwrnod i ben gyda derbyniad diodydd a fydd yn gorffen am 17:30 pm.

 

Ydych chi am ddod?

Bydd y gynhadledd hon yn ddefnyddiol i weithwyr proffesiynol awdurdodau lleol ym maes tai, cynrychiolwyr cymdeithasau tai a sefydliadau trydydd sector, ymchwilwyr gwleidyddol, academyddion, a myfyrwyr ym maes tai a meysydd cysylltiedig. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim a bydd cinio ar gael.

____________________________________________

Wales Housing Research Conference 2020

Co-hosted by the WISERD Wales Housing Research Network, the UK Collaborative Centre for Housing Evidence, Shelter Cymru and Welsh Government

 

This conference is very kindly sponsored by Pobl

 

About the conference

Housing and homelessness are high on the political agenda in Wales and there is an appetite for good evidence to inform better policy. In a world where the broader concern is that policy is increasingly influenced by fake news and systematic misinformation, the Wales Housing Research Conference 2020 will showcase research and evaluations on contemporary Welsh housing issues, providing a platform for reflection and knowledge exchange. 

 

Do you wish to present your research?

Researchers are invited to submit abstracts on any housing topic that might question, inform or support housing policies and practices in Wales. Research conducted outside of Wales is very welcome but should still offer lessons to Welsh policy and practice. Abstracts should be submitted via email to wiserd.events@cardiff.ac.uk by 30 September 2019 and should be no longer than 250 words. Decisions on abstracts will be made promptly.

The day will conclude with a drinks reception which will finish at 17:30pm.   

 

Do you wish to attend?

This conference will be useful to local authority housing professionals, representatives from housing associations and third sector organisations, political researchers, academics and students in housing and related fields. It is free to attend and lunch will be provided.


Do you have questions about Cynhadledd ymchwil tai Cymru 2020 | Wales Housing Research Conference 2020? Contact WISERD

Save This Event

Event Saved

When & Where


Committee Room 1
Glamorgan Building
Cardiff University
CF10 3WA King Edward VII Avenue
United Kingdom

Thursday, 9 January 2020 from 09:30 to 17:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

WISERD

The Wales Institute of Social and Economic Research, Data and Methods (WISERD) is a national, interdisciplinary, social science research institute. We have been designated by the Welsh Government as a national research centre. Using innovative approaches, our research spans the fields of economics, sociology, geography and political science.

We are a collaborative venture between the universities of Aberystwyth, Bangor, Cardiff, South Wales and Swansea – working together to improve the quality and quantity of social science research in Wales and beyond. Our research effects change by influencing the development of policy and practice across a range of sectors.

-------

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn sefydliad ymchwil gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol cenedlaethol. Rydym wedi ein dynodi gan Lywodraeth Cymru’n ganolfan ymchwil genedlaethol. Gan ddefnyddio dulliau arloesol, mae ein hymchwil yn cwmpasu economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth wleidyddol. 

Rydym yn gydfenter rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe - yn cydweithio i wella safon a maint ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein hymchwil yn effeithio ar newid drwy ddylanwadu ar ddatblygiad polisi ac arfer ar draws ystod o sectorau.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.