Free

Multiple Dates

Cynulliad Artistiaid / Artists' Assembly

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Cynulliadau Artistiaid ddwywaith y mis Twice-monthly Artists’ Assemblies.

About this Event

Yn Artes Mundi rydyn ni’n colli’r sgyrsiau ymdroellog hynny – ond sydd eto’n rhoi llawer o oleuni i ni – dros baned ac ambell lymaid. Mae ein myfyrdodau diweddar yn pwyntio at ystod o bosibiliadau, pryderon a beirniadaethau newydd sy’n effeithio ar artistiaid a sefydliadau’r celfyddydau wrth i ni lywio ein ffordd drwy’r amserau presennol. Rydyn ni eisiau cael hyd i ffyrdd o gysylltu â’n gilydd unwaith eto. Rydyn ni eisiau cael hyd i amryw o ffyrdd o gysylltu eto, felly i ddechrau, byddwn yn cynnal Cynulliadau Artistiaid ddwywaith y mis.

Yn agored i bob ymarferwr sy’n byw yng Nghymru, mae tîm Artes Mundi yn cynnal clonc prynhawn anffurfiol. Fforwm agored yw hwn i ni ddod at ein gilydd i rannu meddyliau a safbwyntiau wrth i ni addasu a dechrau dychmygu a siapio ein dyfodol gyda’n gilydd.

Rydyn ni’n eich gwahodd i gyd i fynychu ac ychwanegu at y sgwrs yma. Rydyn ni am i’r digwyddiad gael ei siapio gynnoch chi. Defnyddir eich cyfraniadau, cwestiynau a sylwadau i strwythuro a chynhyrchu sgyrsiau ac ymholiadau i’r dyfodol. Daw gwybodaeth bellach ynglŷn â hynny yn y man.

Gallai testunau droi o gwmpas amrywiaeth eang o syniadau’r funud gan gynnwys y sefyllfa o ran gwneud a gweithredu, y gorau a’r gwaethaf o’n hamgylchiadau ac a yw hyn yn cynnig cyfle am newid. Gall awgrymiadau fod mor agored, amodol neu ddamcaniaethol â bo’n addas.

Cynhelir y digwyddiad yn Saesneg.

-------------------------------------------------------------------------------

At Artes Mundi we miss those meandering yet illuminating conversations over coffees and drinks. Our recent reflections point to an emergent range of possibilities, concerns and critiques affecting artists and arts organisations as we navigate our current times. We want to find multiple ways to connect again, so to start we will be hosting twice-monthly Artists’ Assemblies.

Open to all Wales based practitioners, the Artes Mundi team are hosting an informal afternoon chat. This is an open forum for us to come together to share thoughts and perspectives as we adapt and begin to imagine and shape our collective futures together.

We invite you all to attend and add to this conversation. We want the event to be shaped by you. Your contributions, questions and observations will be used to structure and generate future conversations and enquiries.

Topics might center on a diverse range of ideas of the moment including the situation of making and doing, the best and worst of our circumstances and whether this presents an opportunity for change. Suggestions can be as open, provisional or speculative as seems fit.

The event will be held in English.

Share with friends

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved