Free

Dancing Through the Curriculum, KS2 | Dawnsio Drwy’r Cwricwlwm, CA2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dance Blast

4 Pen-Y-Pound

Abergavenny

NP7 5UD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Scroll down for English ...

Dawnsio Drwy’r Cwricwlwm, CA2

27 Tachwedd 2019, 09.30 – 16.00, Dance Blast, Y Fenni

Mae’r cwrs hwn wedi ei ddylunio ar gyfer athrawon ysgol gynradd i archwilio a datblygu eu sgiliau wrth ddarparu addysg ddawns greadigol o fewn fframwaith y cwricwlwm celfyddydau mynegiannol newydd.

Bydd y gweithdy’n cael ei arwain gan Jamie Jenkins ac Angharad Jones, Cyswllt Dawns Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd, sydd â phrofiad helaeth fel hwyluswyr dawns mewn ysgolion.

Bydd y sesiwn hon yn eich tywys drwy ddiwrnod ysbrydoledig o ddawns greadigol lle byddwch yn cael eich cyflwyno i dasgau ac offer creadigol a fydd yn cynyddu eich hyder wrth greu a chyflwyno dawns yn unol â’r cwricwlwm newydd ar gyfer celfyddydau mynegiannol.


I archebu lle AM DDIM


Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.


Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).


Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: www.celfadd.cymru/cy/

Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639

Anfonwch e-bost atom: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol


Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales

Dancing Through the Curriculum, KS2

27 November 2019, 09:30 – 16:00, Dance Blast, Abergavenny

This workshop is designed for primary school teachers to explore and develop their skills in delivering creative dance education within the new expressive arts curriculum framework.

Led by dance practitioner Jamie Jenkins and Theatr Clwyd's Creative Engagement Dance Associate Angharad Jones, both who have extensive experience of facilitating dance and movement in school settings.

This session will guide you through an inspiring day of creative dance where you will be introduced to creative tasks and tools that will increase your confidence in creating and delivering dance in line with the new curriculum for expressive arts.


Book your FREE placeWho Can Attend?

These workshops are open to teachers, artists and cultural educators who work in Wales.


We Pay For Cover

The Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 per teacher to the cost of supply cover in our region, or courses delivered by Regional Art and Education Networks accross Wales. To see their programmes visit: A2Connect.org (Central South Wales), Edau.cymru (North Wales), Nawr.cymru (Mid and West Wales).Find out more about everything the Network has to offer – including Arts Champion mentoring, funding, courses, and an artist directory: www.artsed.wales

Call us: 07717 743292 / 07717 743639

Email us: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Find us in the Creative Learning Zone


Follow us on social media:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales


Share with friends

Date and Time

Location

Dance Blast

4 Pen-Y-Pound

Abergavenny

NP7 5UD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved