Daring to Lead in Wales (May 7th)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea Business Campus (UWTSD)

UWTSD

High Street

Swansea

SA1 1NE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

e 2019 Leading Wales Awards open for nominations on 9th April. This year we will seek nominations of individuals in Wales (in all sectors and at all levels of responsibility) whose leadership is courageous, inspirational and transformational and are “Daring to Lead® in Wales”.

Our free CPD leadership conversation will explore just what courageous, inspirational and transformational leadership really looks like. Is this the kind of leadership that will help us build a bright future and contribute to building the Wales We Want? What do you think?

We are delighted that we once again have the full support of The Institute of Leadership & Management for the 2019 Awards, both as headline sponsors and also as sponsors of the organisational category (Inspiring Great Leadership).

Our conversational workshop will be led by Kate Cooper, who is Head or Research, Policy and Standards at the Institute of Leadership & Management.

Joining Kate will be Rebecca Richards, Director of NHS Wales Finance Academy (winners of the “Inspiring Great Leadership” category of the 2018 Leading Wales Awards).

Kate joined the Institute after a career in a university business school where she led the Management, Strategy & Leadership group, she is a regular commentator on television, radio, records a weekly podcast, is a columnist in Dialogue and Edge journals, Forbes.com blogger and frequent speaker at conferences in UK and abroad on a range of topics arising from the Institute’s research agenda.

The event will be chaired by Barbara Chidgey, Executive Chair of the Leading Wales Awards and a leadership coach / facilitator, who will also provide information about participation in the 2019 Leading Wales Awards.

Here is some pre-event thinking for you as well: The Institute of Leadership &Management have identified 49 components of leadership. Test yourself on one of these components, Self-Awareness, for FREE. CLICK HERE to find out how you stack up.

May we also extend a huge thankyou to Swansea Business School, UWTSD. for hosting our event.

Bydd Gwobrau Arwain Cymru 2019 ar agor ar gyfer enwebiadau ar 9fed Ebrill. Eleni rydym yn ceisio enwebiadau gan unigolion yng Nghymru (o bob sector ac ar bob lefel o gyfrifoldeb) sy'n “Mentro i Arwain® yng Nghymru”.

Bydd ein sgwrs arweinyddiaeth DPP rhad ac am ddim yn edrych ar beth yn union y mae “Mentro i Arwain® yng Nghymru” yn golygu i chi. Ai dyma'r math o arweinyddiaeth a fydd yn ein helpu ni i adeiladu dyfodol disglair a chyfrannu at adeiladu'r Gymru a Garem? Beth ydych chi'n ei feddwl?

Rydym yn falch iawn unwaith eto o gael cefnogaeth lawn The Institute of Leadership & Management ar gyfer Gwobrau 2019, fel prif noddwyr a hefyd fel noddwyr y categori sefydliadol (Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych).

Arweinir ein gweithdy sgwrsio gan Kate Cooper, Pennaeth Ymchwil, Polisi a Safonau yn The Institute of Leadership & Management.

Yn ymuno â Kate fydd Rebecca Richards, Cyfarwyddwr Academi Gyllid GIG Cymru (enillwyr categori “Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych” Gwobrau Arwain Cymru 2018).

Ymunodd Kate â The Institute of Leadership & Management ar ôl gyrfa mewn ysgol fusnes prifysgol lle arweiniodd y grŵp Rheoli, Strategaeth ac Arweinyddiaeth. Mae'n sylwebydd rheolaidd ar y teledu, radio, yn recordio podlediad wythnosol, yn golofnydd yng nghylchgronau Dialogue ac Edge, yn flogiwr gyda Forbes.com, a siaradwr cyson mewn cynadleddau yn y DU a thramor ar ystod o bynciau sy'n codi o agenda ymchwil The Institute of Leadership & Management.

Caiff y digwyddiad ei gadeirio gan Barbara Chidgey, Cadeirydd Gweithredol Gwobrau Arwain Cymru a hyfforddwr / hwylusydd arweinyddiaeth, a fydd hefyd yn rhoi gwybodaeth am sut i gymryd rhan yng Ngwobrau Arwain Cymru 2019.

Dyma rywbeth i gnoi cil drosto cyn y digwyddiad hefyd: Mae The Institute of Leadership & Management wedi nodi 49 o elfennau o arweinyddiaeth. Profwch eich hun ar un o'r elfennau hyn, Hunanymwybyddiaeth, YN RHAD AC AM DDIM. CLICIWCH YMA i gael gwybod sut rydych chi'n cymharu.

A gawn ni hefyd estyn diolch enfawr i Ysgol Fusnes Abertawe, PCYDDS am gynnal ein digwyddiad.

Date and Time

Location

Swansea Business Campus (UWTSD)

UWTSD

High Street

Swansea

SA1 1NE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved