Data Innovation Accelerator Launch Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Milk and Sugar

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Data Innovation Accelerator Launch – 18 June 2019

We are delighted to invite you to attend the launch of the Data Innovation Accelerator at Milk & Sugar, The Old Library, The Hayes, Cardiff on Tuesday 18 June 2019 from 5.30pm-7.30pm. Short speeches will begin at 6pm, followed by a light buffet and refreshments. Do you know of any SMEs who could benefit from our support? If so, contact us and we will send them an invitation too.

The Data Innovation Accelerator project has been part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government with the aim of increasing the successful translation of data science research and innovation at Cardiff University into new and improved commercial products, processes and services.

Our data science team will work collaboratively with small and medium-sized enterprises in the ‘East Wales’ region to address specific short-term business challenges and to explore avenues for future integration of data science techniques into companies’ day-to-day operations.

Our vision is to contribute to business strength in Wales through data science, and to inspire small companies to integrate data modelling, engineering and analysis into their practices.

We hope that you are able to join us and look forward to hearing from you.

Professor Roger Whitaker & Professor Pete Burnap

Directors, Data Innovation Accelerator, Cardiff University


Lansio Cyflymydd arloesi data – 18 Mehefin 2019

Rydym yn falch iawn o'ch gwahodd i fynychu lansiad y Cyflymydd arloesi data ar laeth & siwgr, yr hen lyfrgell, yr Ais, Caerdydd ddydd Mawrth 18 Mehefin 2019 o 5.30pm-7.30pm. Bydd areithiau byr yn dechrau am 6pm, gyda bwffe a lluniaeth ysgafn i ddilyn. A wyddoch am unrhyw fusnesau bach a chanolig a allai elwa o'n cymorth? Os felly, cysylltwch â ni a byddwn yn anfon gwahoddiad iddynt hefyd.

Mae'r prosiect Cyflymydd arloesi data wedi cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru gyda'r nod o gynyddu'r gwaith o drosi ymchwil gwyddoniaeth data ac arloesi ym Mhrifysgol Caerdydd yn llwyddiannus i gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau masnachol gwell.

Bydd ein tîm gwyddoniaeth data yn cydweithio â busnesau bach a chanolig eu maint yn rhanbarth ' Dwyrain Cymru ' i fynd i'r afael â heriau busnes tymor byr penodol ac i archwilio ffyrdd o integreiddio technegau Gwyddoniaeth data yn y dyfodol mewn cwmanu gweithrediadau o ddydd i ddydd.

Ein gweledigaeth yw cyfrannu at gryfder busnesau yng Nghymru drwy wyddoniaeth data, ac ysbrydoli cwmnïau bach i integreiddio gwaith modelu, peiriannu a dadansoddi data yn eu harferion.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn gallu ymuno â ni ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Yr Athro Roger Whitaker & yr Athro Pete Burnap.

Cyfarwyddwyr, cyflymydd arloesi data, Prifysgol Caerdydd

Date and Time

Location

Milk and Sugar

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved