Datblygu Cymhwysedd Digidol ar Lefel Arweinyddiaeth (Cynradd) / Developing...

Datblygu Cymhwysedd Digidol ar Lefel Arweinyddiaeth (Cynradd) / Developing...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Pembrokeshire Archives

Prendergast

Haverfordwest

SA61 2PE

United Kingdom

View map

Description

Mae ERW yn cynnig cyfle i benaethiaid ddatblygu dealltwriaeth o ddysgu digidol ar lefel ysgol gyfan. Y nod yw codi ymwybyddiaeth o'r offer a'r strategaethau a fydd yn galluogi eich ysgol i gynllunio a monitro dysgu digidol yn effeithiol. Bydd hyn yn cynnwys mireinio ac integreiddio gweithrediad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar draws y cwricwlwm.

Yn ogystal, croesawir pennaethiaid i wahodd arweinydd digidol i fynychu’r digwyddiad.

Bydd pob ysgol sy'n mynychu yn gallu hawlio £90 tuag at unrhyw gostau cyflenwi, trwy ffurflenni i'w cwblhau ar y diwrnod.

Agenda

9:00 - 9:30 - Cyrraedd a Chofrestru

9:30 - 9:45 - Cyflwyniad (gan gynnwys canllawiau diweddaraf o’ch awdurdod lleol)

9:45 - 10:30 - Diweddaraf Dysgu Digidol

10:30 - 10:45 - Egwyl

10:45 - 12:15 - Arweiniad ymarferol ar sut i strwythuro, monitor a gwerthuso cymhwysedd digidol yn eich ysgol

ERW are offering an opportunity for headteachers to further develop an understanding of digital learning at a whole school level. The aim is to raise the awareness of the tools and strategies that will enable a school to plan and monitor digital learning effectively. This will include refining and integrating the implementation of the Digital Competence Framework across the curriculum.

Headteachers are welcome to invite their DCF/digital coordinator to also attend the event.
Each school attending will be able to claim £90 towards any release costs, via forms to be completed on the day.

Agenda

9:00 - 9:30 - Arrival and Registration

9:30 - 9:45 - Introduction (including latest developments from your local authority)

9:45 - 10:30 - Digital Learning updates

10:30 - 10:45 - Break (refreshments provided)

10:45 - 12:15 - Practical guidance on the planning and monitoring of digital learning in your school

Save This Event

Event Saved