Free

Datblygu Cynnyrch yn Broffesiynol | Product Development Like a Pro

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Event description
Datblygu Cynnyrch yn Broffesiynol | Product Development Like a Pro

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

**********

Sut i Adeiladu a Lansio eich Cynnyrch yn broffesiynol

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'n ei gymryd i adeiladu a lansio eich cynnyrch yn broffesiynol? Mae Hwb Menter Ffocws Drenewydd a Tramshed Tech yn falch o'ch gwahodd i sesiwn datblygu cynnyrch gyda Baf Kurtulaj, Trefnydd ProductTank Caerdydd, y gymuned technoleg fwyaf yn y byd a phartner Sefydlu ProductLabs.

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer pobl sydd â syniadau! Mae croeso i unigolion â busnes presennol, ac unigolion heb fusnes, yn y sesiwn. Bydd wedi ei anelu at entrepreneuriaid nad ydynt yn dechnegol gyda syniadau dichonadwy ond angen ychydig o arweiniad ar ble i ddechrau.

Beth i ddisgwyl yn y gweithdy?

Bydd y gweithdy yn eich helpu i fframio'r broblem rydych yn ceisio ei ddatrys a chefnogi datblygiad unigryw ar gyfer eich syniad. Bydd yn eich helpu i ddeall eich defnyddiwr ac adeiladu cynnig gwerth deniadol. Hefyd, bydd y sesiwn yn trafod sut i adeiladu prototeip technegol heb orfod ysgrifennu un llinell o god, sut i lansio ac yna sut i dyfu eich cynnyrch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Er gwybodaeth, rydym yn eich annog i fynychu 15 munud yn gynnar i lenwi ychydig o waith papur cyn i’r sesiwn ddechrau.

Darperir lluniaeth.

Archebwch eich lle heddiw!

(2 awr o parcio di-dâl, ar ol hynny mae yn £2 am 10 awr ychwanegol)

**********

How to Build and Launch your Product like a pro

Ever wondered what it takes to build and launch a product like a pro? Tramshed Tech and Focus Newtown Enterprise Hub are pleased to invite you to a product development session with Baf Kurtulaj, Organiser of ProductTank Cardiff the largest tech community in the world and Founding partner of ProductLabs.

Who is this workshop for?

This workshop is for people with ideas! Individuals who do and do not have an existing business are welcome to attend this session. It will be aimed at non-technical entrepreneurs with viable ideas but need a little guidance on where to start.

What will the workshop cover?

This workshop will help you to frame the problem you are trying to solve and support the development of a niche for your idea. It will help you to understand your user and build a compelling value proposition. Furthermore, the session will tell you how to build a technical prototype without having to write a single line of code, how to launch and then how to grow your product.

Additional Information

We encourage you to attend 15 mins prior to the start of the session in order to fill in a small amount of paperwork.

Light refreshments will be provided.

Book your place today!

(2 hours free parking, after that its £2 total for an extra 10 hours)

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved