Free

Dealing in Digital Change

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
The Event is open to women from any professional background, especially those who have a keen interest in technology.

About this Event

Dealing in Digital Change

You are invited to our next Networking event for Women.The Event is open to women from any professional background, especially those who have a keen interest in technology and wish to learn from other inspirational women within the technology sector.Our aim is to bring together like-minded women to build strong and supportive networks.

We are delighted to have a special guest speaker:

Harriet Stone - Business Change Manager, NHS Wales Informatics ServiceHarriet is currently the NHS Wales Informatics Business Change Manager (Service Transformation). She has been in post for just over three years and is responsible for a team of Business Change Facilitators and eLearning Officers who deploy at ground level pre, during, and post digital system implementations, helping NHS organisations transition to new ways of working.

Prior to this she worked for Tata Steel as a Change Agent for the mind-sets and behaviours & voice of the customer workstream. She worked with local change agents to deliver high value service improvements to ‘deliver our future’ … a sustainable steel industry for Wales – with a target of £300 million in savings.

---

Join our Women in STEM Network LinkedIn group

https://www.linkedin.com/groups/8970565/

__________________________________________________________________________

Delio â Newid Digidol

Gwahoddir i'n digwyddiad Rhwydweithio i Fenywod.

Mae'r Digwyddiad yn agored i fenywod o unrhyw gefndir proffesiynol, yn enwedig y rhai sydd â diddordeb brwd mewn technoleg ac sy'n dymuno dysgu gan fenywod ysbrydoledig eraill yn y sector technoleg.

Ein nod yw dod â menywod o'r un anian ynghyd i adeiladu rhwydweithiau cryf a chefnogol.

Rydym yn falch iawn o gael siaradwr gwadd arbennig:

Harriet Stone - Rheolwr Newid Busnes, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Ar hyn o bryd Harriet yw Rheolwr Newid Busnes Gwybodeg GIG Cymru (Trawsnewid Gwasanaeth). Mae hi wedi bod yn y swydd ers ychydig dros dair blynedd ac mae'n gyfrifol am dîm o Hwyluswyr Newid Busnes a Swyddogion e-Ddysgu sy'n defnyddio ar lefel y ddaear cyn, yn ystod, ac ar ôl gweithredu systemau digidol, gan helpu sefydliadau'r GIG i drosglwyddo i ffyrdd newydd o weithio.

Cyn hyn bu’n gweithio i Tata Steel fel Asiant Newid ar gyfer setiau meddwl ac ymddygiadau a llais llif gwaith y cwsmer. Gweithiodd gydag asiantau newid lleol i gyflawni gwelliannau gwasanaeth gwerth uchel i ‘gyflawni ein dyfodol’… diwydiant dur cynaliadwy i Gymru - gyda tharged o £ 300 miliwn mewn arbedion.

---

Ymuwnch â’n grwp LinkedIn ar gyfer Menywod yn STEM

https://www.linkedin.com/groups/8970565/

This event will also be promoted as part of the Leeds Digital festival events. They would like to share details of their digital events with you. We will check with you on the 2nd October if you are happy to share your details with the Leeds Digital Festival.

https://leedsdigitalfestival.org/

____________________________________________________________________

Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn cael ei hyrwyddo fel rhan o ddigwyddiadau Gŵyl Ddigidol Leeds. Hoffen nhw rannu manylion eu digwyddiadau digidol â chi. Byddwn yn gwirio gyda chi ar yr 2il o Hydref os ydych yn hapus i rannu eich manylion gyda Gŵyl Ddigidol Leeds.

https://leedsdigitalfestival.org/

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved