£10 – £20

Dechrau'n Llawrydd : Beyond Redundancy: Setting up as a Sole Trader

Actions and Detail Panel

£10 – £20

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cynllunio a chynnal busnes eich hun : How to plan and sustain your freelance business.

About this Event


		Dechrau'n Llawrydd : Beyond Redundancy: Setting up as a Sole Trader image

		Dechrau'n Llawrydd : Beyond Redundancy: Setting up as a Sole Trader image

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â gweithgareddau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru activities please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

**Bilingual text - scroll down for English language**

Iaith y cwrs - Saesneg/Language of course - English

Pris Masnachol/Commercial Price - £75

Wedi Diswyddiad: Dechrau'n Llawrydd

Dydd Iau 25ain Mawrth & Dydd Gwener 26ain Mawrth @ 10 - 12:30- Rhaid bod ar gael ar gyfer y ddwy sesiwn.

Ar Gyfer Pwy?

Pobl greadigol sy'n wynebu neu'n mynd drwy broses ddiswyddo ac sy'n bwriadu gweithio'n llawrydd am y tro cyntaf. Mae wedi'i anelu'n arbennig at bobl greadigol. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am hunangyflogaeth. Ac nid oes ots pa fath o fusnes rydych chi'n ei sefydlu.

Beth yw'r ffocws?

Mae sefydlu ar eich pen eich hun yn frawychus pan nad ydych wedi gwneud hynny o'r blaen. Felly, rydym yn mynd drwy ffyrdd o drefnu eich hun, sut i fynd i'r afael â'r newidiadau mawr sy'n codi mewn trethiant, a digon o doriadau byr fel y gallwch daro'r tir yn rhedeg.

Erbyn diwedd y sesiwn dylech allu:

 • cydnabod pam mae hunangyflogaeth yn wahanol i gyflogaeth
 • disgrifio pwy a beth ydych chi'n ei gynnig yn hyderus
 • adnabod y gwahaniaethau rhwng unig fasnachwr a chwmni cyfyngedig
 • cydymffurfio â gofynion cyfreithiol ar gyfer treth ac yswiriant gwladol
 • cadw cofnodion yn effeithlon a pharatoi ar gyfer Rhaglen Troi Treth yn Ddigidol CThEM
 • cael eich talu'n brydlon a chynllunio sut i beidio â gorwario
 • llunio cynllun busnes a marchnata
 • rheoli eu hamser i sicrhau lles meddyliol a chorfforol da

Beyond Redundancy: Setting up as a Sole Trader

Thursday 25th March & Friday 26th March @ 10:00 - 12:30. You must be available for both sessions.

For Who?

Creative people facing or going through a redundancy process and intending to set up on their own for the first time. It’s particularly aimed at creative people. No previous knowledge of self-employment is necessary. And it doesn’t matter what kind of business you’re setting up.

What’s the focus?

Setting up on your own is daunting when you’ve not done it before. So we go through ways to organise yourself, how to get to grips with the big changes coming up in taxation, and plenty of short cuts so that you can hit the ground running.

By the end of the workshop trainees should be able to:

 • Recognise why self-employment is different from employment
 • describe with confidence what they do and who they are
 • Identify the differences between sole trader and limited company
 • comply with legal requirements for tax and national insurance
 • keep records efficiently and get ready for HMRC’s Making Tax Digital programme
 • get paid on time and plan how not to run out of cash
 • draw up a business and marketing plan for their sole trader business
 • manage their time to ensure good mental and physical well-being

Yr Hyfforddwr - David Thomas

Mae David yn ddarlledwr, hyfforddwr a rheolwr profiadol iawn, gyda diddordeb arbennig mewn sgiliau cyfathrebu a threfnu.

Mae wedi hyfforddi gweithwyr llawrydd a phobl greadigol eraill yn y BBC, ITV, Channel 4, yn ogystal â'r undebau adloniant a theatr BECTU, Equity, NUJ ac Undeb y Cerddorion.

Mae ganddo enw da am ddibynadwyedd a meddwl strategol miniog ac mae'n gyfathrebwr ardderchog. Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn datblygiad personol a chymhelliant proffesiynol pobl eraill, wedi'i anrhydeddu drwy flynyddoedd fel arweinydd tîm a hyfforddwr.

Trainer - David Thomas

David is a highly experienced broadcaster, trainer and manager, with a special interest in communication and organisational skills.

He has trained freelancers and other creative people at the BBC, ITV, Channel 4, as well as the entertainment and theatre unions BECTU, Equity, NUJ and the Musician’s Union.

He has a reputation for reliability and sharp strategic thinking and is an excellent communicator. He has a keen interest in personal development and professional motivation of others, honed through years as a team leader and trainer.

“David was excellent. V good presentation style and excellent content. Thank you!”

Prospect Trainee, London “Setting up as a Sole Trader”

CULT CYMRU

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved