Free

Defnyddio Apiau Iechyd a Lles/Using Health and Wellbeing Apps

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

DVSC

Naylor Leyland Centre

Well Street

Ruthin

LL15 1AF

United Kingdom

View Map

Event description
This unique course is appropriate for staff and volunteers who would like to develop a better understanding of digital health.

About this Event

Mae'r cwrs unigryw hwn yn addas i staff a gwirfoddolwyr a hoffai feithrin dealltwriaeth well o iechyd digidol. Gan fod llawer o apiau iechyd digidol a gwefannau ar gael, bydd y cwrs hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i sawl un ohonynt ac yn esbonio sut i gael gafael ar wybodaeth o ansawdd am iechyd. Bydd y sesiwn hefyd yn ystyried rhai apiau iechyd y gallai cyfranogwyr eu defnyddio wrth ddelio â chleifion neu ddefnyddwyr gwasanaeth er mwyn gwella neu reoli eu cyflyrau iechyd.

Deilliannau Dysgu:

Ar ddiwedd y sesiwn, bydd dysgwyr:

1. yn ymwybodol o'r amrywiaeth o adnoddau digidol sydd ar gael a'r ffordd y gellid eu defnyddio fel rhan o arferion gwaith i helpu cleifion

2. yn deall yr amrywiaeth o apiau sydd ar gael ar gyfer lles corfforol a meddyliol yn well

3. yn deall sut i ddod o hyd i wybodaeth o ansawdd da am iechyd ar-lein drwy wella eu sgiliau meddwl yn feirniadol

---------------------------------------------------------------------------------------------

This unique course is appropriate for staff and volunteers who would like to develop a better understanding of digital health. With many digital health apps and websites available, this course will introduce participants to a number of them highlighting how to access quality health related information. The session will also explore some health apps that could be used by participants with patients or service users to improve or manage their health conditions.

Learning Outcomes:

At the end of the session learners will have:

1. An appreciation of the range of digital tools available and how they could be introduced into working practices as part of patient support.

2. A better understanding of the range of apps that are available for physical and mental wellbeing.

3. An Understanding of finding good quality health information online by improving their critical thinking skills.

Share with friends

Date and Time

Location

DVSC

Naylor Leyland Centre

Well Street

Ruthin

LL15 1AF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved