Defnyddio Drama yn y Dosbarth (Using Drama in the Classroom)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Gymunedol Gymraeg Aberystwyth

Yr Ysgol Gymraeg

Coedlan Plascrug

Aberystwyth

SY23 1HL

United Kingdom

View Map

Event description
Celfyddydau Mynegiannol yn y cwricwlwm newydd. Expressive Arts in the new curriculum.

About this Event

Dyma gyfle arbennig i athrawon ysgol gynradd Sir Ceredigion i fynychu sesiwn ymarferol i ddatblygu sgiliau drama yn y dosbarth odan arweiniad Mari Rhian Owen o gwmni Theatr Arad Goch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim ac mae hyd at £100 y dydd ar gael i ysgolion tuag at gost cyflenwi.*

Cynhelir dwy sesiwn modelu gyda dosbarth o blant Cyfnod Allweddol 2, gyda chyfle i athrawon arsylwi i ddechrau, ac yna gyd-weithio pan yn hyderus. Yn y sesiynau cewch syniadau ar sut i roi cyfle i ddosbarth ddysgu sgiliau newydd, ymateb i sbardun a chreu - gan ddefnyddio’r synhwyrau a’r dychymyg (dulliau sy’n aml yn cefnogi’r prosesau o ddarllen ac ysgrifennu). Yn y sesiwn ymarferol yma medrwch ddod yn gyfarwydd gyda’r termau drama yng nghamau cynnydd y cwricwlwm newydd. Bydd cyfle wedi’r sesiwn i drafod y dulliau gyda Mari.

Perfformwraig, athrawes a dramodydd brofiadol ydy Mari Rhian Owen, sy’n arbenigo mewn creu gwaith theatr ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc. Gyda dros 35 mlynedd o brofiad yn y maes, perfformiwyd pob un o’i 13 drama, gyda nifer ohonynt wedi gweld sawl cynhyrchiad gwahanol. Teithiwyd ei dramâu i ysgolion Ceredigion a Sir Gâr, i Theatrau Cymru ac i wyliau Rhyngwladol. Cyhoeddwyd dwy gyfrol o’i dramâu, ac ymhlith ei chomisiynau mae gwaith ar gyfer yr NSPCC, Yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol. Yn addysgwraig greadigol, dros y 18 mlynedd ddiwethaf datblygodd ddull Iaith Trwy Ddrama sy’n hybu dysgu’r Gymraeg trwy dechnegau drama. Bu hefyd yn gweithio ers tro i Brifysgol Aberystwyth – yn diwtor ysgrifennu creadigol yn Adran y Gymraeg ac yn hyfforddi athrawon Drama yn yr Adran Addysg.

*Hyd at 6 ysgol yn unig

Dewch a phecyn cinio ar y diwrnod.

This is a special opportunity for Ceredigion primary school teachers to attend a practical session to develop drama skills in the classroom led by Mari Rhian Owen of Theatr Arad Goch through the medium of Welsh.

Up to £100 per day is available to schools towards the cost of supply. *

Two modelling sessions will be held with a class of Key Stage 2 children, with the opportunity for teachers to observe first, and then work together when confident. The sessions will provide ideas for how to give a class the opportunity to learn new skills, respond to a stimulus and create - using the senses and imagination (methods that often support the processes of reading and writing). In this practical session you will become familiar with drama terms in the new curriculum progression steps. There will be an opportunity after the session to discuss the methods with Mari.

Mari Rhian Owen is an experienced performer, teacher and playwright who specialises in creating theatre work for young audiences. With over 35 years of experience in the field, all 13 of her plays have been performed, many of which have seen several different productions. Her plays have travelled to schools in Ceredigion and Carmarthenshire, to Welsh theatres and to international festivals. Two of her plays have been published, and her commissions include work for the NSPCC, the Urdd and the National Eisteddfod. As a creative educator, over the past 18 years she has developed a Language Through Drama approach that promotes learning Welsh through drama techniques. She also works at Aberystwyth University - as a creative writing tutor in the Department of Welsh and training Drama teachers in the Education Department.

* Up to 6 schools only

Please bring a packed lunch on the day.

Date and Time

Location

Ysgol Gymunedol Gymraeg Aberystwyth

Yr Ysgol Gymraeg

Coedlan Plascrug

Aberystwyth

SY23 1HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved