Free

Dementia Aware Denbighshire Community Led Network Meeting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Rhwydwaith Cymunedau Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych / Dementia Aware Denbighshire Community Led Network

About this Event

Rhwydwaith Cymunedau Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych

Mae newidiadau bychan yn medru gwneud gwahaniaeth mawr!

Nod y Rhwydwaith hwn yw arwain yn rhagweithiol a hwyluso mentrau i wella ymwybyddiaeth o Ddementia yn Sir Ddinbych. Mae Rhwydwaith Cymunedol #DementiaYmwybodolSirDdinbych yn cwrdd mewn lleoliadau cymunedol unwaith bob 2 mis i gadw momentwm ac adeiladu symudiad ar gyfer newid ledled y Sir, gan wneud Sir Ddinbych yn lle diogel, cefnogol a chynhwysol i bawb.

Mae'r rhwydwaith yn agored i bob unigolyn, sefydliad, grŵp gwirfoddol a chymunedol a busnes sy'n gweithredu yn Sir Ddinbych, pobl sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd a'u gofalwyr, ochr yn ochr â chynrychiolwyr sefydliadau Trydydd Sector a mentrau cymdeithasol, Aelodau Cyngor Tref a Chymunedol, Cyngor Sir Dinbych, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sydd â diddordeb mewn adeiladu mudiad ar gyfer newid.

Os hoffech chi ymuno gyda Rhwydwaith Cymunedau Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych neu wneud awgrymiadau ar gyfer eitemau agenda cyfarfod nesaf y Rhwydwaith, anfonwch e-bost neu ffoniwch ni, engagement@dvsc.co.uk neu 01824 702 441.

*********

Dementia Aware Denbighshire Community Network

Small changes can make a big difference.

The aim of this Network is to proactively lead on and facilitate initiatives to improve the awareness of Dementia in Denbighshire. The #DementiaAwareDenbighshire Community Led Network meets in community-based venues once every 2 months to keep momentum and build a movement for change across the County, making Denbighshire a safe, supportive and inclusive place for everyone.

The network is open to all individuals, organisations, voluntary and community groups and businesses operating in Denbighshire, people living with dementia and their families & carers, alongside representatives of Third Sector organisations and social enterprises, Town and Community Council Members, Denbighshire County Council, Betsi Cadwaladr University Health Board, who are interested in building a movement for change.

If you want to join the Dementia Aware Denbighshire Community Network or make a suggestion for the agenda of the next meeting of the Network, please email us: engagement@dvsc.co.uk or call on 01824 702 441.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved