Free

Dementia Aware Denbighshire Community Led Network Meeting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St Collens Community Hall

Regent Street

Llangollen

LL20 8PL

United Kingdom

View Map

Event description
Hwyluso mentrau i wella ymwybyddiaeth o ddementia / Facilitate initiatives to improve the awareness of Dementia

About this Event

Rhwydwaith Cymunedau Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych

Mae newidiadau bychan yn medru gwneud gwahaniaeth mawr!

Hoffwn eich gwahodd i'r cyfarfod nesaf Rhwydwaith Cymunedol #DementiaYmwybodolSirDdinbych ar ddydd Iau 30ain Ionawr 2020 rhwng 11.00yb a 1.00yp yng yn Neuadd Gymunedol St Collens, Llangollen.

Nod y Rhwydwaith hwn yw arwain yn rhagweithiol a hwyluso mentrau i wella ymwybyddiaeth o Ddementia yn Sir Ddinbych. Mae Rhwydwaith Cymunedol #DementiaYmwybodolSirDdinbych yn cwrdd mewn lleoliadau cymunedol unwaith bob 4 mis i gadw momentwm ac adeiladu symudiad ar gyfer newid ledled y Sir, gan wneud Sir Ddinbych yn lle diogel, cefnogol a chynhwysol i bawb.

Mae'r rhwydwaith yn agored i bob unigolyn, sefydliad, grŵp gwirfoddol a chymunedol a busnes sy'n gweithredu yn Sir Ddinbych, pobl sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd a'u gofalwyr, ochr yn ochr â chynrychiolwyr sefydliadau Trydydd Sector a mentrau cymdeithasol, Aelodau Cyngor Tref a Chymunedol, Cyngor Sir Dinbych, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sydd â diddordeb mewn adeiladu mudiad ar gyfer newid.

Os hoffech chi ymuno gyda Rhwydwaith Cymunedau Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych neu wneud awgrymiadau ar gyfer eitemau agenda cyfarfod nesaf y Rhwydwaith, anfonwch e-bost neu ffoniwch ni, engagement@dvsc.co.uk neu 01824 702 441.

*********

Dementia Aware Denbighshire Community Network

Small changes can make a big difference.

We would like to invite you to our next #DementiaAwareDenbighshire Community Led Network meeting, which will be held on Thursday 30th January 2020 from 11.00am till 1.00pm at the St Collens Community Hall, Llangollen.

The aim of this Network is to proactively lead on and facilitate initiatives to improve the awareness of Dementia in Denbighshire. The #DementiaAwareDenbighshire Community Led Network meets in community-based venues once every 4 months to keep momentum and build a movement for change across the County, making Denbighshire a safe, supportive and inclusive place for everyone.

The network is open to all individuals, organisations, voluntary and community groups and businesses operating in Denbighshire, people living with dementia and their families & carers, alongside representatives of Third Sector organisations and social enterprises, Town and Community Council Members, Denbighshire County Council, Betsi Cadwaladr University Health Board, who are interested in building a movement for change.

If you want to join the Dementia Aware Denbighshire Community Network or make a suggestion for the agenda of the next meeting of the Network, please email us: engagement@dvsc.co.uk or call on 01824 702 441.

Share with friends

Date and Time

Location

St Collens Community Hall

Regent Street

Llangollen

LL20 8PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved