Free

Design talks Business Conference | CREATIVE SPRINTS

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

PPNT Gdynia

aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Poland

View Map

Event description
Transform your business with design!

About this Event

-> Przewiń na dół do wersji polskiej:

Discover challenges and opportunities for blue (maritime-led) and green (ecological, environmentally-friendly technologies-led) sector, strategically address the deep needs of a dynamically evolving consumers and get to know how to search, build, try and learn from mistakes. Instead of generating hundreds of ideas, pay attention to the reality that surrounds you - the voice of clients, implemented projects, and topics of meetings in the company. Start with us during Design talks Business Conference 4th and 5th of April in PSTP Gdynia.

During international event - in the center of our attention we will put green and blue sector. Ideas we share will be useful also for wider business perspective. The right solutions are rarely revolutionary, they take on the form of evolution much more often - we start to do things a bit differently. Numerous small changes constitute the sum of an important transformation. Start with us!

During KNOW-HOW BLOCK you will deal with questions like:

• How to develop products using value proposition based approach?

• What are current social and consumer trends that create new business potential?

• Where to find business opportunities based on already existing assets and expected consumer value?

During CREATIVE SPRINTS you will learn:

• How to collect information about the current state of the service provided by the organization?

• What practical methods and tools can you use while dealing with trends and designing a business model ready for the uncertain tomorrow?

• How to build prototypes of a user-centric products and services?

The goal of the Conference is to improve the competence of enterprises from the traditional sectors through cooperation with creatives and qualifed experts (Change Pilots, Greenhat Innovation and Fuzers).

AGENDA:

DAY 1

09:00-09:30 | Registration, coffee & team matching for sprint sessions |

09:30-09:40 | Welcome speech |

09:40-12:30 | KNOW-HOW BLOCK | 3 inspirational lectures & case studies |

1. Creating value your clients really need. Using what already exists. | Change Pilots

2. It’s all about the dots - how to find and use information? | Fuzers

3. Strategic business transformation by design | Greenhat Innovation

12:30 - 13:30 Break | Lunch and networking |

13:30 - 14:30 | CREATIVE WARM UP! | workshops | Change Pilots |

14:30 - 16:30 | CREATIVE SPRINTS PART I | How might we deliver a unique product/service/business model that benefits from current sustainability consumer trends | 3 parallel sessions

1. product | Unique product that delivers value created on changes in consumer needs and sustainability | Change Pilots |

2. service | Build the future using the present - service approach to delivering the difference | Fuzers |

3. business model | Include social and environmental positive impact in your business strategy and create innovation that matters | Greenhat Innovation|

16:30 - 17:00 I WRAP-UP OF DAY 1 |

DAY 2

09:00 - 09:30 | networking coffee

09:30 - 13:00 | CREATIVE SPRINTS PART II | How might we deliver a unique product/service/business model that benefits from current sustainability consumer trends | 3 parallel sessions

1. product | Unique product that delivers value created on changes in consumer needs and sustainability | Change Pilots |

2. service | Build the future using the present - service approach to delivering the difference | Fuzers |

3. business model | Include social and environmental positive impact in your business strategy and create innovation that matters | Greenhat Innovation |

13:00 - 14:00 Break | Lunch and networking

14:00 - 15:00 | CREATIVE SPRINTS PART III | Summary in teams - preparation for final presentation |

15:00 - 16:00 | CREATIVE SPRINTS PROJECTS PRESENTATIONS |

16:00 - 16:30 | Final speech and Summary with the Project Leader |

DOWNLOAD AGENDA >>

Event will be conducted in English.

By signing-up to an event, you agree to the terms contained in the regulations.

when? 4th and 5th of April

where? PSTP Gdynia, building III, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

>> CREATIVE SPRINTS are held parallel. Please sign-up for only one selected SPRINT. Choose from product, service or a business model. <<

Activity within the EU-project Creative-Traditional Companies Cooperation (www.movecreative.eu), which is supported by the INTERREG South Baltic Programme (2014-2020).

__________________________________________________________________________________________

[PL]

Odkryj wyzwania i możliwości dla niebieskiego i zielonego sektora, strategicznie rozwiązuj głębokie potrzeby dynamicznie zmieniających się konsumentów i dowiedz się, jak wyszukiwać, budować, próbować i uczyć się na błędach. Zamiast generować setki pomysłów, zwracaj uwagę na otaczającą Cię rzeczywistość - głos klientów, realizowane projekty i tematy spotkań w firmie. Rozpocznij z nami podczas konferencji Design talks Business 4-5 kwietnia w PPNT Gdynia.

W gospodarce opartej na nadwyżce nie możemy po prostu produkować kolejnych produktów lub usług. Dziś chodzi o zaprojektowanie odpowiedniego rozwiązania - takiego, które może strategicznie zaspokoić głębokie potrzeby dynamicznie zmieniających się konsumentów.

Podczas międzynarodowego wydarzenia Design talks Business w centrum naszego zainteresowania będą przedsiębiorstwa z sektora zielonego i niebieskiego, ale pomysły, którymi się podzielimy, będą przydatne również z szerszej perspektywy biznesowej. Właściwe rozwiązania rzadko są rewolucyjne, coraz częściej przyjmują postać ewolucji - zaczynamy robić to trochę inaczej. Liczne drobne zmiany stanowią sumę ważnej transformacji. Zacznij z nami!

Podczas bloku wykładowego Know-How dowiesz się:

• Jak rozwijać produkty za pomocą podejścia opartego na propozycji wartości?

• Jakie są obecne trendy społeczne i konsumenckie, które tworzą nowy potencjał biznesowy?

• Gdzie znaleźć możliwości biznesowe w istniejących aktywach i oczekiwaną wartość dla konsumentów?

Podczas bloku warsztatowego Creative Sprint dowiesz się:

• Jak zbierać informacje o aktualnym stanie usługi świadczonej przez organizację?

• Jakie są praktyczne metody i narzędzia w projektowaniu modelu biznesowego, który będzie gotowy na niepewne jutro?

• Jak budować i rozwijać prototypy produktów i usług zorientowanych na użytkownika?

Celem konferencji jest podniesienie kompetencji przedsiębiorstw z tradycyjnych sektorów poprzez współpracę z sektorem kreatywnym i wysoko wykwalifikowanymi ekspertami (Change Pilots, Greenhat Innovation, Fuzers).

AGENDA:

DZIEŃ 1

09: 00-09: 30 | rejestracja, kawa i dopasowanie drużyn do sesji sprintu |

09: 30-09: 40 | oficjalne powitanie |

09: 40-12: 30 | KNOW-HOW BLOCK | 3 inspirujące wykłady i studium przypadku |

1. Zaprojektuj wartość, której Twoi klienci naprawdę potrzebują. Wykorzystaj to, co już jest| Change Pilots

2. Chodzi o kropki - jak znaleźć i wykorzystać informacje? | Fuzers

3. Strategiczna transformacja biznesu przez design | Greenhat Innovations

12:30 - 13:30 Przerwa | Obiad i networking

13:30 - 14:30 | CREATIVE WARM UP! | warsztaty Change Pilots

14:30 - 16:30 | CREATIVE SPRINTS CZĘŚĆ I | W jaki sposób możemy dostarczyć unikalny produkt / usługę / model biznesowy, który będzie czerpać korzyści z obecnych trendów konsumenckich w zakresie zrównoważonego rozwoju? | 3 równoległe sesje

1. produkt | Unikalny produkt, który zapewnia wartość stworzoną na podstawie zmian potrzeb konsumenckich i zrównoważonego rozwoju |Change Pilots

2. usługa | Buduj przyszłość za pomocą najaktualniejszego podejścia do projektowania usług | Fuzers

3. model biznesowy | Włącz pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy do swojej strategii biznesowej i twórz innowacje, które są ważne | Greenhat Innovations |

16:30 - 17:00 I PODSUMOWANIE DZIEŃ 1 |

DZIEŃ 2

09:00 - 09:30 | wspólna kawa

09:30 - 13:00 | CREATIVE SPRINTS CZĘŚĆ II | W jaki sposób możemy dostarczyć unikalny produkt / usługę / model biznesowy, który będzie czerpać korzyści z obecnych trendów konsumenckich w zakresie zrównoważonego rozwoju? | 3 równoległe sesje

1. produkt | Unikalny produkt, który zapewnia wartość stworzoną na podstawie zmian potrzeb konsumenckich i zrównoważonego rozwoju | Change Pilots |

2. usługa | Buduj przyszłość za pomocą najaktualniejszego podejścia do projektowania usług | Fuzers |

3. model biznesowy | Włącz pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy do swojej strategii biznesowej i twórz innowacje, które są ważne | Innowacje w Greenhat |

13:00 - 14:00 Przerwa | Obiad i networking

14:00 - 15:00 | CREATIVE SPRINTS CZĘŚĆ III Podsumowanie w zespołach - przygotowanie do ostatecznej prezentacji |

15:00 - 16:00 | CREATIVE SPRINTS I PREZENTACJE |

16:00 - 16:30 | Końcowe podsumowanie Lidera Projektu |

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Zapisując się na wydarzenia zgadzasz się na warunki zawarte w regulaminie.

kiedy? 4-5 kwietnia 2019

gdzie? PPNT Gdynia, budynek III, al. Zwycięstwa 96/98

>> CREATIVE SPRINTS odbywają się równolegle. Zarejestruj się tylko na jeden wybrany SPRINT. Wybierz produkt, usługę lub model biznesowy. <<

Działanie jest realizowane w ramach projektu UE Współpraca kreatywnych firm tradycyjnych (www.movecreative.eu), współfinansowane przez Program Południowy Bałtyk INTERREG (2014-2020)

Share with friends

Date and Time

Location

PPNT Gdynia

aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Poland

View Map

Save This Event

Event Saved