Free

Developing your own Public Information Campaign

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Datblygu eich Ymgyrch Gwybodaeth i'r Cyhoedd eich Hun / Developing your own Public Information Campaign

About this event

In this free seminar we will hear from experts involved in community safety communications and explore “top tips” and learning in developing public information campaigns.

The newly established Wales Safer Communities Network is running a summer seminar series, consisting of four fortnightly seminars which aim to be informative and evidenced-based. The seminars will share learning and expertise between those involved in community safety partnership working in Wales and beyond.

This seminar will explore how to develop successful and effective public information campaigns in an economical way. We will hear from experts who will share their “top tips” on developing campaigns, working in partnership, measuring the outcomes, and what they’ve learnt along the way. Speakers will include the charity, Crimestoppers, who are committed to raising awareness about crime, regionally, nationally and internationally. More speakers to be announced shortly.

Whether you’re a Community Safety Officer or Manager based in a Local Authority, a Partnerships or Neighbourhood Policing Lead or a key agency involved in community safety partnership working, this seminar is designed for you.

We reserve the right to prioritise places for statutory partners and network members for this seminar.

Yn ystod y seminar rhad ac am ddim hwn byddwn yn clywed gan arbenigwyr cyfathrebu diogelwch cymunedol ac yn archwilio "awgrymiadau gwych" a sut i ddatblygu ymgyrchoedd gwybodaeth i'r cyhoedd.

Mae Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru, sydd wedi’i sefydlu’n ddiweddar, yn cynnal cyfres o seminarau’r haf, sy’n cynnwys pedwar seminar bob pythefnos sy'n llawn gwybodaeth ac yn seiliedig ar dystiolaeth. Bydd y seminarau yn rhannu dysgu ac arbenigedd rhwng y rheiny sy’n ymwneud â gwaith partneriaeth diogelwch cymunedol yng Nghymru a thu hwnt.

Bydd y seminar yn edrych ar sut i ddatblygu ymgyrchoedd gwybodaeth i'r cyhoedd llwyddiannus ac effeithiol mewn ffordd economaidd. Byddwn yn clywed gan arbenigwyr a fydd yn rhannu “awgrymiadau gwych" ar ddatblygu ymgyrchoedd, gweithio mewn partneriaeth, mesur canlyniadau, a’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu ar y ffordd. Bydd y siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o elusen Crimestoppers, sydd wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth o droseddau yn rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Bydd mwy o siaradwyr yn cael eu cyhoeddi gyda hyn.

Pa un ai ydych chi’n Swyddog neu’n Rheolwr Diogelwch Cymunedol mewn Awdurdod Lleol, yn Arweinydd Partneriaeth neu Blismona yn y Gymdogaeth neu’n asiantaeth allweddol sy’n ymwneud â gwaith partneriaeth diogelwch cymunedol, yna mae’r seminar hwn wedi’i gynllunio ar eich cyfer chi.

Rydym yn cadw'r hawl i flaenoriaethu lleoedd ar gyfer partneriaid statudol ac aelodau rhwydwaith ar gyfer y seminar hon.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Wales Safer Communities Network

Organiser of Developing your own Public Information Campaign

Save This Event

Event Saved