Free

Devising Collaborative Projects Between Schools, Artists and Cultural Organ...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Riverfront

Kingsway

Newport

NP20 1HG

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview
Are you thinking of setting up a collaborative arts project in a school? Not sure how to structure it or fund it? Then this workshop is for you. The workshop will cover:

- How to set up collaborative workshops between schools and artists or cultural organisations
- How to set aims and objectives in collaborative projects
- How to structure collaborative projects
- Agreeing terms : timescale, intellectual property, budget
- Contracts
- Measuring project legacy/ impact
- Funding


Facilitator
David Powell is a network Arts Champion, qualified teacher and former Assistant Head of Gwent Music Support Service. He has 28 years experience teaching music in a range of settings across all ages and abilities. David has successfully devised and gained funding for projects in schools including Arts Council Wales funding.


Who Can Attend?
The workshops and masterclasses of The Arts and Education Network: South East Wales are open to teachers or cultural educators who work, or artists that live, in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.


We Pay For Cover
To help teachers take advantage of our professional development opportunites, the Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 to the cost of supply cover.

Cynllunio Prosiectau Cydweithredol Rhwng Ysgolion, Artistiaid a Sefydliadau Diwylliannol

Trosolwg

Ydych chi’n ystyried sefydlu prosiect celfyddydol cydweithredol mewn ysgol? Ddim yn sicr sut i’w strwythuro neu ei gyllido? Dyma’r gweithdy i chi. Bydd y gweithdy yn cynnwys:

- Sut i sefydlu gweithdai cydweithredol rhwng ysgolion ac artistiaid neu sefydliadau diwylliannol

- Sut i osod nodau ac amcanion mewn prosiectau cydweithredol

- Sut i strwythuro prosiectau cydweithredol

- Amodau i gytuno arnynt: amserlen, eiddo deallusol, cyllideb

- Cytundebau

- Mesur gwaddol / traweffaith y prosiect

- Cyllido


Hwylusydd

Mae David Powell yn Bencampwr Celfyddydau rhwydwaith, athro cymwysedig ac yn gyn-bennaeth cynorthwyol Gwasanaeth Cefnogi Cerddoriaeth Gwent. Mae ganddo 28 mlynedd o brofiad o ddysgu cerddoriaeth mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ar gyfer pob oed ac abledd. Mae David wedi cynllunio a sicrhau cyllid yn llwyddiannus ar gyfer prosiectau mewn ysgolion gan gynnwys cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.


Pwy sy’n cael mynychu?

Mae gweithdai a dosbarthiadau meistr Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn agored i athrawon neu addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio, neu artistiaid sy’n byw, ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen.


Rydym yn talu am athrawon cyflenwi

Er mwyn cynorthwyo athrawon i fanteisio ar ein cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 tuag at gostau cyflenwi.

Share with friends

Date and Time

Location

The Riverfront

Kingsway

Newport

NP20 1HG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved