Free

Digital Fitness - Ffitrwydd Digidol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Dysgwch sut i sicrhau ffitrwydd digidol eich busnes - Learn how to get your business digitally fit & efficient.

About this Event

*English text below*

Dewch draw am ddiwrnod o gyngor digidol gan arbenigwyr yn y maes - cynyddwch eich diogelwch, dechreuwch ddefnyddio cyfrifyddu cwmwl neu hyd yn oed system i reoli'ch busnes cyfan. Bydd gennym weithdai a sesiynau grŵp felly bydd gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fod yn ffit yn ddigidol.

Dysgwch beth sydd angen i chi ei ystyried i sicrhau bod eich busnes yn ffit yn ddigidol. Ystyriwch bosibiliadau’r technolegau digidol diweddaraf a sut y gallwch eu defnyddio i wneud eich busnes yn fwy effeithiol a diogel. Ceir y canlynol eu trafod:

  • Diogelwch digidol - Disgrifio'r prif faterion diogelwch y mae'n rhaid i fusnes bach fod yn ymwybodol ohonynt, a bydd yn dangos sut y bydd rhai atebion syml a rhad yn eich helpu i leihau'r risg i'ch busnes yn sylweddol.
  • Systemau cyllid cwmwl - Dangos sut y gall defnyddio'r dechnoleg cwmwl ddiweddaraf fel Xero, Quickbooks ac ati drawsnewid eich busnes - gan gadw'ch holl drafodion ariannol yn ddiogel a'u ffeilio'n iawn yn defnyddio technoleg i wneud pethau'n haws ac yn rhatach na chadw derbynebau mewn bocs esgidiau!
  • Systemau rheoli gwaith - Dangos sut i gadw golwg ar bopeth o unrhyw le - o olrhain amser i brynu deunyddiau neu hyd yn oed reoli llinell gynhyrchu. Bydd datrysiad rheoli gwaith yn sicrhau eich bod yn canolbwyntio ar wella'r busnes yn hytrach na phentwr o waith papur!

Bydd sesiwn y bore yn canolbwyntio ar egluro'r technolegau sydd ar gael i wella'ch busnes tra bydd y gweithdai yn y prynhawn yn dechrau drilio i lawr i'ch materion penodol a dechrau rhoi rhai atebion ichi fel y gallwch symud ymlaen gyda sicrwydd pan gyrhaeddwch yn ôl i'ch swyddfa.

************************************************************************

Come along for a day of digital advice from experts in the field – increase your security, start to use cloud accounting or even a system to manage the whole of your business. We’ll have workshops & group sessions so you will be digitally armed with all the information you need to become digitally fit.

Learn what you need to consider to ensure that your business is digital fit. Consider the possibilities of the latest digital technologies and how you can use them to make your business more efficient and secure. The following will be covered:

  • Digital security - Describing the main security issues that a small business needs to be mindful of, and will show how some simple and cheap solutions will help you to reduce the risk to your business considerably.
  • Cloud finance systems - Demonstrating how use of the latest cloud technology such as Xero, Quickbooks etc. can transform your business – keeping all of your financial transactions secure and properly filed using technology to make things easier and cheaper than keeping receipts in a shoebox !
  • Work management systems - Showing how to keep track of everything from anywhere – from time tracking to purchasing of materials or even management of a production line. A work management solution will ensure that you concentrate on improving the business rather than a pile of paperwork !

The morning session will concentrate on explaining the technologies available to improve your business whilst the workshops in the afternoon will start to drill down into your particular issues and start to provide you with some answers so that you can move forward with certainty when you get back to base.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved