Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Digital kickstarter: Get creative in the classroom with smartphone video

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Thursday, 3 November 2016 from 09:30 to 16:30 (GMT)

Digital kickstarter: Get creative in the classroom...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
NUT Members
Aelodau NUT
Commercial Cost £160
Pris Masnachol £160
2 Nov 2016 £30.00 £0.00
Teaching Assistants
Cynorthwywyr Dysgu
Commercial Cost £160
Pris Masnachol £160
2 Nov 2016 £30.00 £0.00
Other Unions
Undebau Eraill
Commercial Cost £160
Pris Masnachol £160
2 Nov 2016 £60.00 £0.00
Others
Eraill
Commercial Cost £160
Pris Masnachol £160
2 Nov 2016 £80.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Digital kickstarter: Get creative in the classroom with smartphone video

Event Details

Digital kickstarter: How to get creative in the classroom with smartphone video

Sbardun Digidol: Sut i fod yn greadigol yn yr ystafell ddosbarth gyda fideo ffôn deallus


When and Where? 

Thursday, November 3. Park Inn, Cardi (One day). 9.30am to 4.30pm. Lunch is provided.

Ble a Phryd? 

Dydd Iau, 3 Tachwedd, Park Inn, Caerdydd. 09.30-16.30.  Darperir lluniaeth a chinio ysgafn.


What’s it about? 

Smartphones and tablets are helping to define tomorrow’s digital world … and for teachers they’re a powerful ally in demonstrating digital competence in the classroom. 

With just a few simple skills, mobile photography and video can add a creative dimension to teaching that really engages young learners.

Beth yw’r cynnwys? 

Mae ffonau deallus a thabledi yn helpu i ddiffinio’r dyfodol digidol... ac i athrawon maen nhw’n gynghreiriaid pwerus ar gyfer arddangos cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth.Gyda dim ond ychydig o sgiliau syml, gall ffotograffiaeth a fideo symudol ychwanegu dimensiwn creadigol i ddysgu sydd wir yn ennyn diddordeb dysgwyr ifanc.

This hands-on workshop aims to give teachers the practical tools to explore scientific, topical or historical issues by using the narrative ‘explainer video’ format, while encouraging critical thinking, teamwork, structured planning and creativity in the classroom. 

It will also help develop pupils’ personal communication skills and encourage reasoned debate through creation of news-style interviews and ‘vox pops’ (a collection of opinions).

You’ll also learn how to take better smartphone photographs and incorporate them into multimedia projects or videos.

The Digital Kickstarter: How to get creative in the classroom with smartphone video workshop promises to be fast-paced, fun and informative. Join us!


Who’s it for?  

This workshop is for teachers who would like to develop their smartphone / tablet skills to support digital competence in the classroom.  

Don’t worry, you don’t need to be a technical whizz to attend and no previous experience of photography or video is required! You just need a smartphone or tablet and willingness to have a go. 

Mae'r gweithdy ymarferol hwn yn rhoi'r offer ymarferol i athrawon i archwilio materion gwyddonol, cyfoes neu hanesyddol drwy ddefnyddio fformat naratif ‘fideo esboniadol', wrth annog meddwl beirniadol, gwaith tîm, cynllunio strwythuredig a chreadigrwydd yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd hefyd yn helpu i ddatblygu medrau cyfathrebu personol disgyblion ac annog trafodaeth resymedig trwy greu cyfweliadau ar arddull newyddion a 'vox pops' (casgliad o safbwyntiau).

Byddwch hefyd yn dysgu sut i gymryd lluniau gwell ar eich ffon ddeallus a'u hymgorffori mewn i brosiectau amlgyfrwng neu fideos.

Mae’r gweithdy Sbardun Digidol: Sut i fod yn greadigol yn yr ystafell ddosbarth gyda fideo ffôn deallus yn argoeli i fod yn gyflym, yn hwyl ac yn addysgiadol.  Ymunwch â ni!

Pwy ddylai fynychu? 

Mae’r gweithdy yma ar gyfer athrawon a hoffai ddatblygu eu sgiliau ffôn deallus / tabled i gefnogi cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth. 

Peidiwch â phoeni, nid oes angen i chi fod yn feistr ar dechnoleg na chael unrhyw brofiad blaenorol o ffotograffiaeth neu ffilmio fideo i fynychu.  Dim ond ffôn deallus neu dabled sydd ei angen a pharodrwydd i roi cynnig arni.


What will I learn? 

By the end of the day you will have:

  • Learnt the ABC of mobile photography - a simple approach that will help you and pupils capture and edit creative images that can be used as part of online or oine projects
  • Shot simple video interviews and ‘vox pops’, using professional principles of lighting, background, shot composition and sound 
  • Planned and created professional-looking ‘explainer videos’, using images, video clips, text and audio 
  • Ideas for video projects you can implement in your classroom

Beth fyddaf yn ei ddysgu? 

Erbyn diwedd y dydd byddwch wedi: 

  • Dysgu’r ABC o ffotograffiaeth symudol – dull syml a fydd yn eich helpu chi a’ch disgyblion dynnu a golygu lluniau creadigol y gellir eu defnyddio fel rhan o brosiectau ar-lein neu all-lein
  • Ffilmio cyfweliadau fideo a ‘vox pops’ syml gan ddefnyddio egwyddorion proffesiynol o oleuo, cefndir, cyfansoddiad ffilmio a sain
  • Cynllunio a chreu ‘fideos esboniadol’ sy’n edrych yn broffesiynol, gan ddefnyddio lluniau, fideo, testun a sain
  • Gadael gyda syniadau am brosiectau fideo y gallech weithredu yn eich ystafell ddosbarth

What will I need to bring? 

You will need to bring a fully-charged iPhone, iPad or iPad Mini or an Android mobile device, together with earbuds and charger. There will be a couple of apps (free) to download before the workshop, so make sure you are able to access the Apple App Store or Google Play Store in advance.

Beth fydd angen i mi ddod gyda mi? 

Bydd angen i chi ddod â ffôn deallus neu dabled gyda batri llawn (iPhone, iPad iPad Mini, ffôn neu dabled Android) ynghyd â chlustffonau a gwefrydd. Bydd angen lawr lwytho cwpl o apps (am ddim) cyn y gweithdy, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cael mynediad at App Store Apple neu Google Play Store o flaen llaw.

www.danmason.co.uk

Yr Hyfforddwr

Hyfforddwr amlgyfrwng yw Dan Mason sy’n arbenigo mewn cyfryngau ar-lein, symudol a chymdeithasol. Mae ganddo enw da am gyflwyno hyfforddiant ymarferol sy'n gwneud dysgu sgiliau digidol newydd yn gyflym ac yn hwyl. 

Yn y DU, mae Dan yn hyfforddi aelodau nifer fawr o undebau llafur, gan gynnwys Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr, Undeb yr Ysgrifennwyr, Equity, Undeb y Cerddorion a'r TUC. Mae hefyd yn arwain gweithdai fideo ffonau deallus ar gyfer Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig.

Dros y saith mlynedd diwethaf, mae wedi gweithio mewn dros 20 o wledydd, yn arwain ar brosiectau gyda sefydliadau cyfryngol, cleientiaid corfforaethol, sefydliadau anllywodraethol a llywodraethau.  

Gyda dros 30 blynedd o brofiad fel newyddiadurwr, enillodd Dan wobrau fel golygydd papurau newydd dyddiol megis y Coventry Evening Telegraph a Birmingham Post, ac roedd yn uwch reolwr gyda sawl cwmni cyfryngol cyn sefydlu fel hyfforddwr llawn amser.

Trainer 

Dan Mason is a multimedia trainer, specialising in online, mobile and social media. He has a reputation for delivering hands-on training that makes learning new digital skills fast and fun.  

In the UK, Dan trains extensively with trade unions including the National Union of Journalists, Writers’ Guild of Great Britain, Equity, Musicians’ Union and the TUC. He also leads smartphone video workshops for the Chartered Institute of Public Relations.

Over the past seven years, he has worked in over 20 countries, leading projects with media organisations, corporate clients, NGOs and governments.  

A journalist for over 30 years, Dan was an award-winning editor of daily newspapers such as the Coventry Evening Telegraph and Birmingham Post, and a senior manager with several media companies before becoming a full-time trainer.

Do you have questions about Digital kickstarter: Get creative in the classroom with smartphone video? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Park Inn
Mary Ann Street
CF10 2JH Cardiff
United Kingdom

Thursday, 3 November 2016 from 09:30 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar
Digital kickstarter: Get creative in the classroom with smartphone video
Things to do in Cardiff

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.