Digital Project Surgery	Cymhorthfa Prosiect Digidol
Free
Digital Project Surgery	Cymhorthfa Prosiect Digidol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview

A surgery session based around your projects. For any help and guidance to take them a step further!

Bring along your digital making projects that you need help with. Have you half made a project and then got stuck? You can’t quite understand what do do next? In a small group the facilitator will trouble shoot your project with the group. A problem you have found may resonate with someone else in the group.

Typical projects may involve:

  • programming
  • arduinos
  • microbit
  • raspberry pi

Who Should Attend

Teachers who are inexperienced at using digital technologies but want to use them in the classroom to enhance learning and comply with the Digital Competency Framework.

This free workshop is only open to teachers who work or live in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.


Facilitator

Martijn Gommeren is a multi-skilled product designer with an interest in making things work. He is experienced in a range of digital making technologies from 3D printing and laser cutting to screen based technologies. Martijn uses these technologies on a daily basis, including Arduino, Microbit as well as CAD software and the Adobe suite. He is able to look at your ideas, concepts and project from the ground up to make them work.Trosolwg

Sesiwn cymhorthfa seiliedig ar eich prosiectau chi eich hun. Ar gyfer unrhyw gymorth ac arweiniad er mwyn mynd a hwy gam ymhellach!

Dewch â’ch prosiectau gwneud digidol yr ydych angen cymorth gyda hwy. A ydych wedi hanner gwneud prosiect ac yna wedi methu mynd ymhellach? Dydych chi ddim yn gwybod yn iawn beth i’w wneud nesaf? Mewn grŵp bach bydd yr hwylusydd yn datrys eich prosiect gyda’r grŵp. Gall problem y daethoch ar ei thraws hefyd fod yn berthnasol i rywun arall yn y grŵp.

Gall prosiectau nodweddiadol gynnwys:

  • rhaglennu
  • arduino
  • microbit
  • raspberry pi

Pwy ddylai fynychu?

Athrawon sydd heb brofiad o ddefnyddio technolegau digidol ond sydd eisiau eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth er mwyn gwella dysgu a chydymffurfio â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Dim ond i athrawon sy’n gweithio neu’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen y mae’r gweithdy am ddim hwn ar gael.

Hwylusydd

Mae Martijn Gommeren yn ddylunydd cynnyrch aml-sgil gyda diddordeb mewn gwneud i bethau weithio. Mae ganddo brofiad mewn ystod o dechnolegau gwneud digidol, o argraffu 3D a thorri laser i dechnolegau seiliedig ar sgrin. Bydd Martin yn defnyddio’r technolegau hyn yn ddyddiol, gan gynnwys Arduino, Microbit yn ogystal â meddalwedd CAD a’r gyfres Adobe. Gall edrych ar eich syniadau, cysyniadau a’ch prosiect o’r llawr i fyny a gwneud iddynt weithio.

Share with friends

Date and Time

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved