Digital Skills Training: Social Media Marketing & Artificial Intelligence

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glyndwr University - Scale Up Room B (Main Campus)

Mold Rd

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description
Digital Skills Training: Social Media Marketing & Artificial Intelligence The Extraordinary Club in partnership with Facebook & WGU

About this Event

You are invited to join in with a fast paced, practical and fun taster session full of knowledge, tips and tricks to help ignite your digital mindset.

All the skills in the workshop can be applied to supporting you to develop yourself alongside your university studies, whatever your goal or future career plans!

The workshop is provided by The Extraordinary Club in partnership with technology giants ‘Facebook’ in partnership with Wrexham University.

All partners are committed to addressing the digital skills gap and equip you with the essential digital skills needed in order for you to compete in today’s workplace.

Specific digital skills are key to unlocking opportunities for job seekers and addressing the shortage of digitally skilled workers in the UK, so whether you want to up-skill yourself alongside your studies, refresh some knowledge or use the skills to help you with your future career then this training is for you!

In the workshop we will cover 2 key modules in 2.5 hours

Social Media Marketing – we cover everything from purpose and audience and how to use the tool Facebook Audience Insights. We cover strategies and campaigns and knowing the difference and how the right content can really make a difference to your audience including, paid and organic advertising.

AI (Artificial Intelligence) - we debunk the main misconceptions of AI, along with algorithm creation and how we use this to automate different tasks. We explain the connection between algorithms, AI & automation

What’s more is you will receive a Facebook Digital Skills Certificate to say you have completed the training and also your own bespoke Future Workforce Model which is ideal for personal development purposes and for your CV!

What are you waiting for? It’s skills development training that’s FREE, FUN, HANDS ON and it’s a chance too good to be missed.

You will need to bring your smart-phone to get the most out of the session

Book your place today!

Why not book yourself a place on our morning session covering Web Presence and Innovation?

https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-innovation-and-web-presence-tickets-73548604857

***

Fe'ch gwahoddir i ymuno â sesiwn blasu difyr, ymarferol a hwyliog sy'n llawn gwybodaeth, awgrymiadau a thriciau i'ch helpu i danio'ch meddylfryd digidol.

Gellir cymhwyso'r holl sgiliau yn y gweithdy i'ch cefnogi i ddatblygu'ch hun ochr yn ochr â'ch astudiaethau prifysgol, beth bynnag fo'ch nod neu gynlluniau gyrfa ar gyfer y dyfodol!

Darperir y gweithdy gan The Extraordinary Club mewn partneriaeth â'r cewri technoleg ‘Facebook’ mewn partneriaeth â Phrifysgol Wrecsam.

Mae'r holl bartneriaid wedi ymrwymo i fynd i'r afael â'r bwlch mewn sgiliau digidol a'ch arfogi â'r sgiliau digidol hanfodol a fydd eu hangen arnoch i gystadlu yn y gweithle modern.

Mae sgiliau digidol penodol yn allweddol i agor cyfleoedd i geiswyr gwaith ac i fynd i'r afael â'r prinder mewn gweithwyr yn y DU sy'n meddu ar sgiliau digidol, felly pa un a ydych chi eisiau uwchsgilio'ch hun ochr yn ochr â'ch astudiaethau, adnewyddu rhywfaint o wybodaeth neu ddefnyddio'r sgiliau i'ch helpu chi gyda'ch gyrfa yn y dyfodol, mae'r hyfforddiant hwn ar eich cyfer chi!

Yn y gweithdy byddwn yn trafod 2 fodiwl allweddol mewn 2.5 awr

Marchnata ar y Cyfryngau Cymdeithasol - yn ymdrin â phopeth o ddiben a chynulleidfa i sut i ddefnyddio offeryn Deall Cynulleidfaoedd Facebook. Byddwn yn ymdrin â strategaethau ac ymgyrchoedd a sut i wybod y gwahaniaeth rhyngddynt, a sut y gall y cynnwys cywir wneud gwahaniaeth i'ch cynulleidfa gan gynnwys hysbysebu a delir amdano a hysbysebu organig.

AI (Deallusrwydd Artiffisial) - byddwn yn chwalu rhai o'r prif gamsyniadau ynghylch AI, ac yn edrych ar greu algorithmau a sut rydym yn eu defnyddio i awtomeiddio gwahanol dasgau. Byddwn yn esbonio'r cysylltiad rhwng algorithmau, AI ac awtomeiddio.

Yn fwy na hynny, byddwch yn cael Tystysgrif Sgiliau Digidol Facebook i ddangos eich bod wedi cwblhau'r hyfforddiant a hefyd eich Model Gweithlu'r Dyfodol pwrpasol eich hun sy'n ddelfrydol at ddibenion datblygiad personol a bydd yn edrych yn wych ar eich CV!

Beth ydych chi'n aros amdano? Hyfforddiant datblygu sgiliau AM DDIM, HWYLIOG AC YMARFEROL. Mae'n gyfle rhy dda i'w golli.

Bydd angen i chi ddod â'ch ffôn clyfar gyda chi i gael y mwyaf allan o'r sesiwn

Archebwch eich lle heddiw!

Date and Time

Location

Glyndwr University - Scale Up Room B (Main Campus)

Mold Rd

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved