Free

Digital Successful Futures through Global Learning Conference Taster

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Successful Futures through Global Learning Conference/Cynhadledd Dyfodol Lwyddiannus drwy Ddysgu Byd Eang

About this Event

Scroll down for English

24 Medi 2020 Sesiwn Flasu Cynhadledd Dyfodol Llwyddiannus drwy Ddysgu Byd-eang

9.20-9.30am: Cyrraedd ar lein a chyflwyniad i'r technoleg

9.30-9.50am: Gweinidog dros Addysg Kirsty Williams yn cynnwys sesiwn Holi ac Ateb - cyflwynwch eich cwestiynau ymlaen llaw neu ar y diwrnod

9.50-10.00am: Astudiaeth achos ysgol: Bro Dinefwr

10.00-10.30am: Gweithdy sesiwn flasu: Sesiwn flasu Dinasyddiaeth Fyd-eang a #MaeBywydauDuOBwys - awgrymiadau ymarferol ar gyfer defnyddio dull meddwl yn feirniadol a safbwyntiau lluosog yn y dosbarth

10.30-10.35am: Pleidleisio dros eich hoff weithdy ar gyfer y gynhadledd lawn yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf

10.35-10.40am Cyfleoedd Dinasyddiaeth Fyd-eang yn 2020-2021 a sylwadau i gloi

Dyma digwyddiad Cynghrair Dysgu Byd Eang Cymru.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a’r Ganolfan drwy ebost - centre@wcia.org.uk neu ar 029 2022 8546.

_________________________________________________________________

24 September 2020 Successful Futures through Global Learning Conference Taster

9.20-9.30am: Online arrivals and tech introduction

9.30-9.50am Minister for Education Kirsty Williams including Q&A – submit your questions beforehand or on the day

9:50-10:00am: School case study: Bro Dinefwr

10:00-10:30am: Workshop taster session: Global Citizenship and #BlackLivesMatter taster – practical tips for using critical thinking and multiple perspectives in the classroom

10:30-10:35am: Vote for your favourite workshops for the full conference in spring next year

10.30-10:35am: Global Citizenship opportunities in 2020-2021 and closing remarks

For more information, contact the WCIA on centre@wcia.org.uk or 029 2022 8549 

A Wales Alliance for Global Learning event

_________________________________________________________________

Mae’r Cwricwlwm Newydd yng Nghymru wedi ymgorffori’r cyd-destun rhyngwladol yn ei holl Feysydd Dysgu a Phrofiad, ac mae dealltwriaeth, sgiliau a gwerthoedd o ddinasyddiaeth fyd-eang yn amlwg ar draws y Fframwaith.

Mae'r gynhadledd hon yn ganllaw ar sut y gallwch gyflawni pedwar diben y Cwricwlwm newydd i Gymru:

 • feithrin syniadau ar sut allwch chi ddarparu pedwar pwrpas y cwricwlwm drwy ddulliau dinasyddiaeth fyd-eang ar draws Meysydd Dysgu a Phrofiad
 • canfod pa gymorth sydd ar gael ar eich cyfer chi â’ch Ysgol
 • i ateb eich cwestiynau ynghylch y cwricwlwm.
 • _________________________________________________________________

  The new curriculum has the international context flowing through all Areas of Learning and Experience, and global citizenship understanding, skills and values are visible throughout the Framework.

  This conference will support you to deliver the four purposes of the new Curriculum for Wales:

  • Share practical ideas for how you can deliver the four purposes through global citizenship approaches across Areas of Learning and Experience
  • Find out what support is available to help you and your school
  • Answer your questions about the curriculum
  Share with friends

  Date and Time

  Location

  Online Event

  Save This Event

  Event Saved