Digital Taxation Made Easy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

LL15 1NJ

Clwydfro Business Centre

Lon Parcwr Industrial Estate

Ruthin

LL15 1NJ

United Kingdom

View Map

Event description
Understand Digital Tax - it's easy when you know how!

About this Event

Gwneud Treth Digidol yn hawdd.

Mae Gwneud Treth yn Ddigidol yn rhan allweddol o gynlluniau'r llywodraeth i'w wneud yn haws i unigolion a busnesau gadw ar ben eu materion treth a'i gael yn iawn y tro cyntaf. Newyddion da, yn tydi?

I'r rhai sydd ddim yn ymwybodol:

Daeth Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW i rym ar 1af Ebrill 2019, a bydd yn effeithio eich busnes os ydych wedi'ch cofrestru ar gyfer TAW, ac os yw eich trosiant yn uwch na £ 85,000.

Yn y pen draw bydd Cyllid a Thollau EM yn cyflwyno Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer Treth Incwm a Threth Gorfforaeth - felly dewch i gael blaen arni!

Bydd y gweithdy AM DDIM hwn yn egluro'n union beth mae trethiant digidol yn ei olygu i chi a sut y gall meddalwedd am ddim eich helpu i oresgyn heriau y gallech eu gwynebu.

• Treth Digidol - Pryd fydd yn effeithio arnoch chi a sut i baratoi.

• Free Agent - Manteision meddalwedd cyfrifeg digidol a sut i ddechrau arni.

• William Denton - enghreifftiau ymarferol o sut maent wedi cefnogi busnesau lleol yn yr ardal hon.

• 16:30 i 17:00 Rhwydweithio agored a chofrestru

• 17:00 i 17:25 Treth Digidol

• 17:25 i 17:55 Meddalwedd Cyfrifeg Digidol

• 17:55 i 18:20 Williams Denton

• 18:20 Rhwydweithio a chau

Ceir y digwyddiad hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Cyflymu Cymru i Fusnesau, Hwb Menter, Natwest, Free Agent a Williams Denton.

-------------------------------------------------------------------

Digital Taxation made easy.

Making Tax Digital is a key part of the government’s plans to make it easier for individuals and businesses to get their tax right and keep on top of their affairs. Good news, right?

For those not in the know :

Making Tax Digital for VAT started on 1 April 2019, and will affect your business if you are VAT-Registered, and have a turnover above £85,000.

Eventually HMRC will introduce Making Tax Digital for Income Tax and Corporation Tax - so stay ahead of the curve!

This FREE workshop will explain exactly what digital taxation means for you and how free software can help you overcome challenges you may face.

• Digital Taxation – When will it affect you and how to prepare.

• Free Agent – Benefits of digital accountancy software and getting started.

• William Denton – practical examples of how they have supported local businesses in this area.

• 16:30 to 17:00 Open networking and registrations

• 17:00 to 17:25 Digital Taxations

• 17:25 to 17:55 Digital Accountancy Software

• 17:55 to 18:20 Williams Denton

• 18:20 Networking and close

This event is being delivered in partnership with Superfast Business Wales, Enterprise Hub, Natwest, Free Agent and Williams Denton.

Date and Time

Location

LL15 1NJ

Clwydfro Business Centre

Lon Parcwr Industrial Estate

Ruthin

LL15 1NJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved