Digwyddiad Diogelwch Ar-Lein / On Line Safety Event

Digwyddiad Diogelwch Ar-Lein / On Line Safety Event

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Canolfan Addysg Felinfach Education Centre

Stryd Y Strand Street

Felinfach

Llambed/Lampeter

SA48 8AG

United Kingdom

View map

Digwyddiad Diogelwch Ar-Lein / On Line Safety Event

About this event

DIGWYDDIAD DIOGELWCH AR-LEIN

Dyluniwyd y digwyddiad hyfforddi hwn ar gyfer holl staff yr ysgol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Mae'r cwrs undydd hwn, sy'n seiliedig ar senarios, yn gwahanu materion diogelwch ar-lein ac yn dangos sut y gall gweithwyr proffesiynol ddelio orau â'r oes ddigidol a materion mewn ffordd doeth, ymarferol a chadarn. Nod y cwrs hwn yw grymuso gweithwyr proffesiynol sydd â gwybodaeth a sgiliau i adnabod ac ymateb yn briodol i ddigwyddiadau ar-lein.

Beth fydd y digwyddiad yn ei gwmpasu?

Er y byddwn yn eich addysgu am y newidiadau newydd a chyffrous i ddeddfwriaeth, apiau, a thueddiadau y mae pobl ifanc yn cymryd rhan ynddynt, mae'r sesiwn hon hefyd yn cynnig adolygiad unigryw i chi o holl hanfodion diogelwch ar-lein.

Bydd y sesiwn yn ymdrin â reoliadau diweddaraf, argaeledd adnoddau a llinellau cymorth sydd wedi'u neilltuo'n benodol i ddiogelwch ar-lein, astudiaethau achos, esboniadau o dueddiadau ac apiau, a phynciau llosg y foment.

• Bydd cyfle i ofyn cwestiynau am y byd digidol sy'n newid yn barhaus.

• Bydd ERW yn talu cost cyflenwi i un aelod o staff o bob ysgol (£180).

• Darperir lluniaeth ond dewch â'ch cinio eich hun.

ONLINE SAFETY EVENT

This training event has been designed for all school staff working with children and young people.

This one-day, scenario-based course takes apart issues in online safety and illustrates how professionals can best deal with the digital age and issues in a common-sense, practical and robust way. The aim of this course is to empower professionals with knowledge and skills to identify and respond appropriately to online incidents.

What will the event cover?

While we will educate you on the new and up-and-coming changes to legislation, apps, and trends in which young people are participating, this session also offers you a refreshing and unique review of all of the essentials of online safety.

The session will cover updates to regulations, availability of resources and helplines specifically dedicated to online safety, case studies, explanations of trends and apps, and hot topics of the moment.

• There will be opportunity to ask questions about the ever changing digital landscape.

• ERW will cover the cost of supply for one member of staff to attend per school (£180).

• Refreshments will be provided however please bring your own lunch.

Save This Event

Event Saved