Free

Digwyddiad Iechyd a Lles Conwy/Conwy Health and Wellbeing Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description

Description


YSGOLION CONWY YN UNIG / CONWY SCHOOLS ONLY


Digwyddiad Iechyd a Lles Ysgolion Conwy / agenda lles meddwl a lles emosiynol o fewn y Cwricwlwm Newydd i Gymru a’r agenda ACE yng Nghymru.


Pwy ddylai fynychu: Staff addysgu sy’n arwain ar les neu gydlynwyr Ysgolion Iach – mae arian ar gael ar gyfer llanw i un aelod o staff addysgu ym mhob ysgol i’w rhyddhau i fynychu.


Pam mynychu: Dyma drosolwg o’r hyn a obeithiwn ei gyflawni


Nod cyffredinol y digwyddiad fydd:

  • codi ymwybyddiaeth ymysg ysgolion o'r agenda lles meddwl a lles emosiynol o fewn y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

  • codi ymwybyddiaeth ymysg ysgolion o’r agenda ACE

  • darparu cyfle i ddatblygu, uwchsgilio a rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau priodol i staff ysgolion i ymdrin â’r ddwy agenda.

  • cynnig arweiniad a chyfeiriad ar sut i weithio mewn partneriaeth gyda’r asiantau cefnogi mewnol ac allanol i ymdrin â’r agendâu.


Conwy School Health and Wellbeing Event / Emotional and mental wellbeing agenda
within the New Curriculum for Wales and the ACE agenda in Wales.


Who should attend: Teaching staff who lead on Wellbeing or Schools Healthy Schools Co-ordinators – Funding is available for supply cover for one member of teaching staff per school to be released to attend.


Why attend: Here is an overview of what we hope to achieve

The overall aim of the event will be to:

  • raise awareness amongst schools of the emotional and mental wellbeing agenda within the New Curriculum for Wales.

  • raise awareness amongst schools of the ACE agenda

  • provide an opportunity to build on, upskill and equip school personnel with the appropriate knowledge and skills to address the two agendas.

  • offer guidance and direction on how to work in partnership with the internal and external support agencies to address the agendas.

Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved