Digwyddiad Lansio 'Google for Education' / 'Google for Education' Launch Ev...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Queen Elizabeth High School

Johnstown

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31 3NN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae cyflwyno Google for Education yn Hwb wedi cychwyn. Rydym yn gwahodd yr ysgolion peilot o bob cwr o Gymru i ddigwyddiad lansio ym mhob rhanbarth yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 2 Gorffennaf 2018.

Nodir - Mae’r digwyddiad yma yn agored i bob ysgol, nid dim ond rheini sy’n rhan o’r peilot. Mae’n gyfle i ddarganfod mwy am Google for Education, a fydd ar gael trwy Hwb, i bob ysgol o Fis Medi ymlaen.

Bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle i ddarparu gwybodaeth am sut y gellir defnyddio Google for Education ar y cyd ag adnoddau eraill Hwb, a bydd yn gyfle i chi hefyd glywed am syniadau addysgu a dysgu arloesol gan ysgolion yn eich rhanbarth sy'n brofiadol o ran defnyddio Google for Education. Byddem yn annog dau aelod o staff o bob ysgol beilot i fynychu'r digwyddiad hwn.

Darperir digwyddiad gan dîm ERW gyda chefnogaeth gan Llywodraeth Cymru a swyddog digidol eich awdurdod lleol. Mi fydd lluniaeth ysgafn ar gael yn ystod y digwyddiad.

The rollout of Google for Education in Hwb has begun. We are inviting the pilot schools from across Wales to a launch event in each region in the week commencing 2nd July 2018.

Please note - This event is also open to non-pilot schools, who are interested in finding out more about Google for Education, which will be available, via Hwb, to all schools in Wales from September onwards.

The launch event will provide information on how Google for Education can be used in conjunction with other Hwb tools and you will have the opportunity to hear about innovative teaching and learning ideas from experienced Google for Education schools in your region. We encourage two members of staff from every pilot school to try and attend the event.

The event will be provided by the ERW team in partnership with Welsh Government and the digital lead from your local authority. Light refreshments will be available during the event.

9:30 - 10:00 - Cyrraedd, Chofrestru a Chyflwyniad / Arrival, Register and Introduction
10:00 - 10:30 - Google for Education through Hwb and how GfE works alongside Hwb tools (Hwb)
10:30 - 12:00 - Dysgu ac Addysgu gyda Google / Teaching and Learning with Google
- Ysgol Gynradd Pontybrenin / Pontybrenin Primary School
- Ysgol Uwchradd Dyffryn Tâf
- Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth / Queen Elizabeth High School
12:00 - 12:15 - Cwestiynau a Chloi / Q&A and Close

Date and Time

Location

Queen Elizabeth High School

Johnstown

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31 3NN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved